GASTCOLUMN: Waterschapsverkiezingen

'Ouwe getrouwen' weten het nog: vroeger had GroenLinks Vlaardingen haar nieuwsbrief genaamd' RAADikaal'. Daarin ook regelmatig een column van 'Ronald', een synoniem van één van de destijds zeer actieve leden van de afdeling. Het verheugt het bestuur dat 'Ronald' sinds kort weer terug is van weggeweest en ons voor de tweede maal een column toezond.

Waterschapsverkiezingen

Waarom zouden we stemmen?

Pakweg de helft van de Nederlanders is te beroerd om de democratie inhoud te geven. Ze stemmen niet en kankeren op diegenen die wel hun nek uitsteken! Ons politiek systeem is een democratie, maar of dat waar is (of ooit was) is de vraag  (daarover wellicht een andere keer). Toch is ons systeem misschien wel het beste wat er op aarde bestaat … dus doen we het er mee, maar helaas dus maar 50 % van ons!

Weg met de Eerste Kamer, weg met de Provincies, weg met de Waterschappen, weg met de zakkenvullers, en zo verder. We hebben het politieke systeem wat we hebben, daar moeten we het mee doen. Feit blijft: er moet een politiek systeem zijn dat de beslissingen, neemt anders wordt het helemaal het Recht van de Sterkste!

Dan nu de Waterschap verkiezingen. Wat is een Waterschap?

18 maart zijn er de Waterschap verkiezingen. Dat gebeurt 1x in de 4 jaar, dit keer gelijk met de Provinciale verfkiezingen. GroenLinks wil onafhankelijke, democratisch gekozen waterschappen! Schoon water, voldoende water, gezuiverd afvalwater en natuurlijk voldoende sterke dijken en kades. Daarvoor zorgt een Waterschap, bij ons het Hoogheemraadschap Delfland. Ons waterschap bestaat al zo’n 725 jaar!

Het Hoogheemraad Delfland kent 30 leden, vergelijkbaar met ‘Raadsleden’, zij vormen de Verenigde Vergadering, in feite het gekozen algemeen bestuur,  samen met de Dijkgraaf (zeg maar de Burgermeester), mr. M.A.P. van Haersma Buma. Negen van de leden worden voorgedragen door de agrarische sector (4), het bedrijfsleven (4) en ‘natuurterreinen’ (1). Wie niet gekozen wordt is de Dijkgraaf . Slechts 21 leden worden door u en mij gekozen: wij zijn de ingelanden. De  ‘wethouders’ in een waterschap heten de hoogheemraden , die worden gekozen uit de leden van de Verenigde Vergadering. Welbeschouwd hebben bepaalde politieke stromingen duidelijk voordeel bij deze opzet (de agrariërs kiezen veelal CDA of VVD en middenstanders of bedrijfseigenaren en managers idem dito), dus helemaal democratisch is deze opzet niet! Dat is wellicht een reden om vragen te stellen over het voortbestaan.

Het waterschap Delfland zorgt er voor dat er water is in vaarten, vlieten en sloten: niet teveel, niet te weinig, niet te zout! Dat de kwaliteit van het water steeds beter wordt; vergeleken met een paar decennia geleden is de kwaliteit van het water al behoorlijk verbeterd, we kunnen weer zwemmen in de Vaart. Dat het water op peil is (het laagste punt in Delfland is 6 m onder NAP!) zodat niet steeds dorpen of wegen onder water komen te staan. Dat sloten en waterbergingen en moderne gemalen onderhouden worden. Dat er veilige waterkeringen zijn (duinen, strand, dijken, kaden) en dat er een goede rioolwaterzuivering is: van uw gootsteen en toilet, via het gemeentelijke rioolstelsel naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie van Delfland. Niet simpel: per persoon zorgen we voor zo’n 130 liter vuil (afval-)water per dag. En  dat er bloemrijke, ecologisch verantwoorde) slootkanten zijn gekomen (met kwakende kikkers).

Waar wil ik op stemmen?
Wat Delfland doet kan toch ook door de provincie of Rijkswaterstaat (RWS) gedaan worden? Alles kan, maar ik ben daar faliekant op tegen. Ook GroenLinks vindt dat de Waterschappen een zelfstandige bestuurslaag moeten blijven: een functionele bestuurslaag die alleen over water(veiligheid) gaat en geen irreële keuzes hoeft te maken. Het onderbrengen bij de Provincies zou de verschillende taken in gevaar brengen. Een politieke keuze tussen  provinciale wegen of schoon water kan zo maar slecht uitpakken voor schoon water. Het onderbrengen bij RWS zou voor de democratie een ramp betekenen. RWS is een koninkrijk in een koninkrijk (het Ministerie) die haar goddelijke gang gaat onder ministers als Netelenbosch, May, Eurlings of Schults (wegen liggen er al half, nog voor de politiek heeft beslist!). Nee, Delfland is wellicht een oubollig instituut, maar ze leveren vakwerk. Ze hoeven zich alleen met hun kerntaken bezighouden. En de 30 leden bestaan niet alleen uit (waterbouwkundige) technocraten, nee er zitten ook managers, bestuurders, biologen, ecologen en ethisch ingestelde leden in het Algemeen Bestuur. Dat kan leiden tot evenwichtig bestuur. GroenLinks roept op om te stemmen op Water Natuurlijk waarvan natuurclubs en GroenLinks en D66 de dragers zijn. Ben van der Velde heeft sinds 2008 een stevige bijdrage geleverd als fractievoorzitter van Water Natuurlijk. Geen geringe zaak, want boeren en watertechneuten weten natuurlijk van wanten. Toch heeft de fractie en de eigen Hoogheemraad Ingrid ter Woorst onder meer weten te bereiken dat het beleid economischer wordt opgezet, dat water kwaliteit (onder meer in de Dobbeplas) is verbeterd, dat ecologische waterkwaliteit bij de Broekpolder is verbeterd, dat er meer vispassages zijn gekomen, zodat vissen niet meer vermalen worden  maar heen en weer kunnen zwemmen en dat de glastuinbouw eindelijk is aangesloten op de riolering! Maar, de lozing van chemische middelen door de tuinders zorgt er (nog steeds) voor dat die (chemische) waterkwaliteit door nog steeds bedroevend slecht is.  En diegenen die democratische regels hier en daar niet in acht namen hadden een stevige corrector in Ben van der Velde.
Delfland gaat uit van het principe belang-betaling-zeggenschap: wie belang heeft bij het werk van het hoogheemraadschap, moet bijdragen in de kosten van het werk. Op zijn beurt krijgt die persoon zeggenschap in het doen en laten van Delfland (stemrecht). Dit klinkt goed, maar het heeft ook de lucht van belangenbehartiging en belangenverstrengeling. Dan is het goed dat er  een ‘partij’ als Water Natuurlijk boven op zit. Water Natuurlijk is dus nog erg nodig om de andere kant te laten zien. De kant van een toekomst die nog leefbaar is voor onze (klein)kinderen! Bepaal mede die toekomst! De vorige verkiezingen voor het algemeen bestuur van Delfland vonden in 2008 plaats, opkomst … 20%.  in januari 2009 werden de nieuwe leden geïnstalleerd. Vanwege herindelingen zijn de verkiezingen dit keer vooruitgeschoven naar 2015.

Ronald

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op de lijst van Water Natuurlijk staan twee Vlaardingers: Kees Clement en Ben van der Velde.