Samenvatting uitslag GroenLinks ledenenquête

Veel GroenLinksers zijn actieve vrijwilligers in maatschappelijke organisaties.
Begin 2015 is er een enquête gehouden onder de GroenLinks leden om o.a. inzicht te krijgen in de maatschappelijke betrokkenheid van de leden. De achtergrond hiervan is om als leden meer gebruik te kunnen maken van elkaars ervaringen en deskundigheid. En als bron van kennis voor fractie en bestuur.

Zo’n 30% van de leden deed mee en daarmee is de enquête representatief voor onze afdeling. De meeste respondenten kwamen uit de Oostwijk, het Centrum en Ambacht, wat overeenkomt met de woonplek van onze leden.

GroenLinks Vlaardingen is een afdeling, met oude, maar ook trouwe leden. Van de respondenten is bijna 60% ouder dan 60 jaar en maar 3% beneden de 30. Daarmee zijn we een sterk vergrijsde partij. Een taak voor bestuur, fractie en leden om ook jongeren voor onze partij te interesseren. Met de verjonging van de (steun)fractie is hiermee een begin gemaakt.

We hebben wel heel trouwe leden. 70% is lid vanaf de oprichting van GroenLinks in 1990. 65% is al lid vanaf de jaren 70 van de voorlopers van GroenLinks: PSP; PPR; CPN en EVP.

55% van de respondenten heeft aangegeven deel te willen nemen aan een van de werkgroepen over decentralisaties, mobiliteit, cultuur en klimaat-duurzaamheid.

Betrokkenheid als vrijwilliger
GroenLinksers zijn in hoge mate actief in allerlei organisaties. 90% van de respondenten (27 leden) is betrokken bij 45 organisaties. Organisaties op het gebied van Natuur, Groen en Milieu zoals de federatie Broekpolder, de stichting Boombehoud en Stadslandbouw. Op het gebied van Cultuur zoals Kade 40, Kroepoekfabriek en Jeugdstad. Bij Bewonersparticipatie zoals Leefbaarheidsplatforms, bewonersorganisaties etc. Leden zijn actief in de gezondheidszorg, zoals der Groene Luiken en het Zonnehuis. In Sportverenigingen en natuurlijk bij organisaties die zich bezighouden met Internationale Solidariteit zoals Amnesty International. Fair Trade, Platform Ander Vlaardingen. Voor een totaal overzicht zie de enquête die u op deze site kunt downloaden.

Specialisaties
Daarnaast heeft 70% van de respondenten aangegeven te beschikken over specifieke kennis waar GroenLinks van gebruik zou kunnen maken.
En dan gaat het over o onderwerpen als Sociale Woningbouw, Fijnstofproblematiek, aanpak huiselijk geweld, gezondheid; onderwijs; maatschappelijke opvang etc.
Ook hiervan kunt u een overzicht vinden in de te downloaden enquête.

Conclusie is dat onze partij over een ongelofelijk aantal actieve leden beschikt met heel veel kennis. We kunnen dus veel meer gebruik maken van elkaars kennis. De fractie en bestuur beschikken over de namen van de mensen. En wij zullen dan ook de leden raadplegen als verschillende onderwerpen aan de orde komen waar zij over kennis beschikken.

Daarnaast zijn degenen die zich aangemeld hebben inmiddels uitgenodigd voor de verschillende werkgroepen, waarbij mobiliteit is samengevoegd met milieu/duurzaamheid. Met uitzondering van de werkgroep Cultuur die nog bij elkaar moet komen.

Wilt u gebruik maken van de kennis van leden, neem dan contact op met Jan Robberegt (jan.robberegt@wxs.nl), die u dan met elkaar in contact kan brengen.