GroenLinks over de begroting 2016 gemeente Vlaardingen - 4 november 2015

GroenLinks is kritisch over de begroting 2016

Te weinig concrete ambities, verhoging van de gemeentelijke lasten en vooral sparen, veel sparen, voor wat?

[Alleen de uitgesproken tekst geldt]

___________________________________________________________________________________________________

Voorzitter,

Allereerst onze complimenten voor de beantwoording van de technische vragen. Dat mag deze keer best gezegd worden. Volledige antwoorden met zo af en toe nog wat extra informatie.

Volgens mij heeft u daar de hand in gehad?

Daarnaast natuurlijk onze complimenten aan de opstellers en vormgevers van de begroting. Zoals u begrijpt, gaan we voor de inhoud en deze kan wat ons betreft nog een stuk beter.

De begroting 2016 is namelijk weinig spannend. We zien dat ook aan de enkele insprekers. Geen extra bezuinigingen dit keer, de ingezette kortingen worden door u gewoon doorgevoerd.

Het doel staat voorop, en dat doel blijkt weer hetzelfde. Er moet gespaard worden, het eigen vermogen moet stevig zijn en alles lijkt daarvoor te moeten wijken. Alle franje moet eraf en de vrijwilligers moeten het vooral doen en vooral steeds meer zelf gaan doen. Zo ook de mantelzorgers.

Dat er hierdoor mensen werkeloos worden en via de WW in de bijstand belanden is iets wat niet genoemd wordt. Jarenlang werken en dan zien dat je werk door vrijwilligers wordt overgenomen. De werknemer wordt afgedankt en moet het zelf maar zien op te lossen in de toekomst.

Deze begroting vertoont weinig zaken waar GroenLinks enthousiast over wordt, ook voor 2016 staan de ingeboekte bezuinigingen gewoon op het programma, het resultaat: 6 ton over op de begroting en er wordt ook nog eens 3,8 miljoen gespaard.

SPAREN
Het algehele beeld dat u schetst is positief. Vorig jaar vond u de weerstandscapaciteit zo slecht dat er gekozen is voor draconische bezuinigingen en het inzetten van een spaarplan voor de komende jaren. Bij de begroting 2015 heeft GroenLinks aangegeven dat een weerstandscapaciteit van 25 miljoen ruimschoots voldoende zou moeten zijn.

Nog geen 6 maanden laten bij de voorjaarsnota bleek dat bedrag al weer gedaald te zijn tot iets meer dan 20 miljoen. Als reden geeft u aan dat door verkoop van enkele gemeentelijke panden dit bedrag van 35 miljoen naar 20 miljoen kan worden bijgesteld.
Kunt u dat nog eens nader toelichten?

DUURZAAMHEID
Mochten wij bij de voorjaarsnota 2015 nog opmerkingen maken over de begrippen klimaat en duurzaamheid, bij de begroting 2016 staan deze woorden er slechts minimaal in.

Terwijl de aarde afstevent op een klimaatcrisis en Nederland bijna het slechtste jongetje in de klas is gaan wij gewoon door met regeren anno 20e eeuw.

Voorzitter, WIJ ZIJN DE EERSTE GENERATIE DIE DE GEVOLGEN VAN DE KLIMAATCRISIS ZULLEN VOELEN, EN WE ZIJN DE LAATSTE GENERATIE DIE ER IETS AAN KUNNEN DOEN.

Nu ingrijpen is nodig, nu handelen en niet afwachten wat Den Haag doet en of Brussel stringente maatregelen oplegt. Nee, nu zorgen dat we bovenaan in de bekende lijstjes komen te staan. We zijn het verplicht aan de toekomstige generaties.

Het kost misschien een stukje van onze welvaart, maar het is noodzakelijk voor de toekomstige generaties. Nu handelen en niet afwachten.

De voornemens zijn goed: we geven aandacht aan en we versnellen dit of dat.
Maar wat Vlaardingen nou concreet gaat doen is voor GroenLinks volstrekt onduidelijk. Geen aantallen, geen ambities. En als we al iets gaan doen, gaan we er vooral niet meer geld aan uitgeven. We gaan meer doen met dezelfde budgetten, geen cent extra hiervoor!

Terwijl Vlaardingen omringd wordt door zes-baans snelwegen, terwijl de mensen in dit gebied een lagere levensverwachting hebben, blijft dit college op de handen zitten. Geef het goede voorbeeld, neem het voortouw in de Metropoolregio, straal ambitie uit!

Vanaf 2020 moet er energieneutraal gebouwd gaan worden, en ja het is nog geen 2020 dus waar maken we ons zorgen over? Dat is wat ons betreft pas struisvogelpolitiek.

GroenLinks wil veel meer inzetten op duurzaamheid, we moeten af van de fossiele grondstoffen, we moeten overstappen op alternatieve energiebronnen. Alle gemeentelijke gebouwen hadden allang vol moeten liggen met zonnepanelen, alle sportaccommodaties hadden ook allang al zonnepanelen moeten hebben. De ondernemers hadden allang gestimuleerd moeten worden om energieneutraal te produceren, zij willen wel. Zij hebben alleen niet de kennis en kunde om dat te implementeren in hun organisatie. Nee, Vlaardingen is nog aan het studeren hoe ze dit gaan uitvoeren. Dit college wacht af hoe de woning corporaties het duurzaamheid beleid gaan uitvoeren.

De ingehuurde Martkplaats Duurzaam Bouwen gaat dit voor de gemeente uitvoeren, ja vooral afschuiven naar anderen, waar is uw verantwoordelijkheid in deze?

Voorzitter, GroenLinks is dus teleurgesteld in de ambities zoals weergegeven in de begroting 2016, dit college lijkt wel uitgeregeerd. En dat al na nog geen twee jaar!

SOCIAAL DOMEIN
Deze raad wacht al maanden op een eerste evaluatie over het sociale domein. Hoe loopt het? Hoe pakken de wijkteams in nieuwe samenstelling het op? Moet er meer geld, meer handen erbij om onze taak voldoende te kunnen uitvoeren?

Natuurlijk loopt niet alles nog helemaal goed, wij verwachten dat ook niet, maar wethouder heeft u meer nodig aan middelen of bent u uiterst tevreden?
Wij horen het graag!

CULTUUR
Ook de ontwikkelingen rondom de Vlaardingse Cultuur Stichting is voor ons reden tot ongerustheid. De toegezegde kaders hebben we nog steeds niet besproken.
College ook hier willen wij graag informatie over.

SCHULDHULPVERLENING
Voorzitter, van diverse zijden worden we benaderd omtrent de stichting Schuldhulpmaatjes. De trage afwikkeling van de dossiers door de gemeentelijke dienst veroorzaakt veel vertraging. Bij diverse vrijwilligers die deze mensen bijstaan heerst onbegrip.
Voorzitter, herkent de portefeuillehouder deze klachten?

VERONTREINIGINGSHEFFING
Uiterst teleurgesteld zijn wij in de verwoording inzake de afvalinzameling, dankzij de heffing van ruim 3 ton per jaar moeten de afvaltarieven omhoog, waarom? We hebben juist ingezet om in de toekomst efficiënter dit te organiseren, en bij de eerste de beste tegenslag zijn de reserves onvoldoende.

Voorzitter, wij dienen een amendement in om de verhoging van de verontreinigingsheffing te laten vervallen en dit uit het voordelig begrotingsresultaat te financieren.

Voorzitter, de burgers van Vlaardingen hebben nog niets extra’s gezien in hun portemonnee, de afgelopen 5 jaar zijn diverse tarieven verhoogd, terwijl de gemiddelde burgers het nakijken had. De financiële nood bij veel Vlaardingers is hoog, het gemiddeld inkomen is laag en het lukt dit college niet om daar wat aan te doen. Natuurlijk zij kunnen het inkomen niet omhoog brengen, is overigens geen taak van een lokale overheid, maar dit college verhoogd wel jaarlijks de gemeentelijke lasten. Het voorzieningenaanbod verschraalt en de tarieven stijgen jaarlijks.

Voorzitter, wij zullen ook een amendement indienen om de Onroerend Zaak Belasting met niet meer dan de inflatie van 1,5% te verhogen en dit bedrag te financieren uit het minder sparen in de begroting.

Wij hebben het geld uit die verhoging niet nodig, en volgens GroenLinks moeten we dan ook de tarieven niet verhogen.

Mocht u het geld nodig te hebben voor milieu investeringen, voorzitter, dan staat GroenLinks aan uw zijde en zullen we uw voorstel mede verdedigen. Maar de lasten verhogen terwijl u spaart voor iets waarvan wij nog niet weten waarvoor, dat vinden wij onfatsoenlijk naar de burgers. Als u wilt sparen dan bezuinigt u maar in uw eigen ambtelijke organisatie. Uw eigen organisatie waar u wel een miljoen extra voor over heeft, een miljoen en een invulling wat u er mee gaat doen heeft u ons nog niet gegeven.
Hoe zat het ook al weer?
Geen plan, geen geld! Of geldt dat niet voor uw eigen organisatie? De besteding van de gevraagde miljoen euro voor uw eigen organisatie heeft u nog steeds niet ingevuld.

GROEN
Voorzitter, wij zullen een motie indienen om meer geld aan onderhoud van de bomen en het groen te besteden. Nu er in de komende jaren bijna 1000 kastanjebomen gekapt moeten worden wegens een ziekte, en Vlaardingen al ruim heeft bezuinigd op het onderhoud van groen. Voorzitter, wij stellen voor om een Deltaplan groen op te zetten en een deel van de bezuinigingen terug te draaien en vanaf 2016 jaarlijks € 150.000 extra aan groenvoorzieningen te besteden.
Graag uw reactie op onze suggestie voor een Deltaplan

Voorzitter, ik kom tot afronding.
Wij zouden dit college graag willen steunen in hun ambitie, maar dan moet wel duidelijk worden dan hun ambitie meer is dan alleen maar sparen voor het onbekende.