Terugkijkend op de behandeling van de begroting 2016

De behandeling van de begroting 2016 is weer achter de rug. Op woensdagavond mochten alle partijen in eerste termijn hun bijdrage leveren, daarna werd de vergadering geschorst tot donderdag middag 14.00 uur. Na beantwoording door het college van alle gemaakte opmerkingen volgde er een tweede termijn zowel voor de fracties als weer voor het college.

GroenLinks had een tweetal amendementen aangekondigd en een motie. GroenLinks had bezwaar tegen het jaarlijks verhogen van de onroerend zaak belasting met ruim 4% en de verhoging van de verontreinigheffing.
De gemeente had een sluitende begroting gemaakt en hield nog 6 ton over. Daarnaast werd er ruim 3,8 miljoen euro gespaard. Desondanks vond dit college het nodig om de gemeentelijke lasten met meer dan het inflatiepercentage te verhogen.
Zie hiervoor de inbreng van onze fractie in het debat.

In de bijdragen van diverse partijen bleken er meer bezwaren te zijn tegen het verhogen van de gemeentelijke tarieven, dit terwijl de opbrengsten niet nodig zijn om een sluitende begroting te realiseren.
Ook VV2000/Leefbaar Vlaardingen had een amendement met gelijke strekking ingediend, wij konden ons dus aansluiten bij hun amendementen, waarbij tegelijk een dekking moest worden aangegeven van waaruit deze mindere ontvangsten gedekt moesten worden.

De door GroenLinks zelf ingediende motie betrof het reserveren van jaarlijks € 150.000 om het groenonderhoud in Vlaardingen weer op een acceptabel niveau te brengen. De afgelopen jaren is op groenonderhoud zoveel bezuinigd dat het op diverse plekken in Vlaardingen onaanvaardbaar wordt. De wethouder wilde pas extra geld beschikbaar stellen als er gevaarlijke situaties dreigen in Vlaardingen, hij zei wel hart te hebben voor groen, maar toch de voorkeur te geven aan het sparen van de afgesproken bedragen en adviseerde de raad deze motie dus niet aan te nemen.
Dus de wethouder komt pas in actie als het kalf verdronken is.

Alle fracties van de coalitie schaarden zich achter het advies van de wethouder en de motie zou het dus ook niet gaan halen.
De amendementen haalden het helaas ook niet, een meerderheid van de raad wilden toch niet instemmen met de voorgestelde financieringswijze en met een minieme meerderheid werden de beide amendementen verworpen.

De burgers van Vlaardingen hebben wederom het nakijken, zij worden geconfronteerd met het weer verhogen van de gemeentelijke lasten. De voorzieningen in de stad worden steeds minder, maar de lasten stijgen gewoon door.
Het college spaart en spaart, waarvoor is onduidelijk, zij hebben geen plannen om met het gespaarde bedrag iets te doen.

Toch positief is de bijdragen van enkele partijen inzake het onderwerp duurzaamheid, zij vroegen aan de wethouder meer helderheid en meer actie bij dit onderwerp.
Echte harde toezeggingen deed de wethouder dan ook niet, het was in ieder geval wel een signaal dat de partijen niet tevreden waren met het tot nu toe gevoerde beleid inzake duurzaamheid.
De wethouder had een duidelijk signaal gekregen.

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken