Vragen GroenLinks over voorgenomen kap van het tweede Volksbos door RWS

Het besluit over de Blankenburgtunnel is nog niet genomen in Den Haag en toch gaat Rijkswaterstaat al voorbereidende activiteiten uitvoeren. GroenLinks vraagt o.a.: is het college wel op de hoogte van dit voornemen van Rijkswaterstaat, voldoet dit wel aan bestaande Vlaardingse regelgeving en vergunningen en gaat het college actie ondernemen hiertegen?

_____________________________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 1 februari 2016

Betreft: Artikel 36 vragen betreffende het kappen van het tweede Volksbos Vlaardingen
 

Geacht college,

De fractie van GroenLinks heeft kennis genomen van het bericht op Vlaardingen24 waarin gemeld wordt dat Rijkswaterstaat voornemens is het tweede Volksbos in Vlaardingen te kappen ter voorbereiding op de aanleg van de Blankenburgverbinding, zie http://vlaardingen24.nl/nieuws/nieuws/rijkswaterstaat-gaat-tweede-volksbos-kappen.

Het is u bekend dat GroenLinks tegen de komst van deze Blankenburgverbinding is, en het zal u niet verbazen dat GroenLinks tegen het zinloos kappen van bomen is.

Naar aanleiding van dit bericht heeft de GroenLinks fractie derhalve de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met het voornemen van Rijkswaterstaat om onderzoek zoals genoemd in dit bericht uit te voeren, alsmede met het voornemen het tweede Volksbos te kappen?
  2. Van wie is het grondgebied waar het hier om gaat, en wie is de eigenaar?
  3. Kunt u duidelijk maken hoe het mogelijk is dat Rijkswaterstaat een dergelijke actie gaat uitvoeren?
  4. Is in dit kader wel voldaan aan de verordening ten aanzien van de Vlaardingse kapvergunning, of eventuele andere regelgeving(en)?
  5. Bent u het met de GroenLinks fractie eens dat dit onderzoek alsmede het kappen van het Volksbos door Rijkswaterstaat nogal voorbarig is, aangezien het trajectbesluit Blankenburgverbinding in Den Haag nog niet genomen is?
  6. Zo ja, welke oplossing(en) heeft het college hiervoor in gedachten en op welke termijn gaat u actie ondernemen?

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Lianne van Kalken
Kees Borsboom