Verandering Marathonweg geen verbetering voor omwonenden - 15 april 2016
Van alle ambitieuze plannen om de Marathonweg minder overlast te laten bezorgen is bedroevend weinig over.

Verandering Marathonweg geen verbetering voor omwonenden

Woensdag 13 april gaf de gemeente voorlichting over de voorgenomen veranderingen van de Marathonweg. Omwonenden, fietsers en voetgangers hoeven geen verbetering te verwachten. De gemeente zet alles in om het autoverkeer te faciliteren.

Milieu
Bij de aanwezigen bestond de vrees dat de luchtverontreiniging en de geluidsoverlast zouden toenemen met ruim 36% meer verkeer op de weg sinds de laatste verkeerstelling in 2013. De aanwezige expert van DCMR kon het publiek niet overtuigen dat hij de materie beheerste. Bij voortduring ontweek hij concrete vragen en verwees naar het RIVM, de normen en de berekeningen. Het was stuitend te merken dat de overheidsinstanties liever geen metingen laten doen. De metropoolregio weigert verkeerstellingen, daarom doet de gemeente dat (binnenkort). Meetkastjes worden wel geplaatst, maar functioneren niet. Overigens werd het voor vele aanwezigen niet duidelijk wanneer wel is gemeten, wanneer weer wordt gemeten en wie al die metingen deed, doet of gaat doen. Tot op heden wordt er met abstracte rekenmodellen gewerkt, gebaseerd op cijfers die niet langer actueel zijn.

Duidelijk werd dat de concentratie aan Stikstofoxiden op deze locatie hoger ligt dan gemiddeld in het Rijnmondgebied, dat Rijnmond gemiddeld hogere concentraties heeft dan de rest van Zuid-Holland. De gesignaleerde dalende tendens is in onze ogen marginaal.
Het Noordelijk deel van de Floreslaan verkeert nu in de gevarenzone en blijft dat. Een vergelijkbare situatie kan ons inziens verwacht worden op de Fortunalocatie.

De belasting met fijnstof is hoog, vergelijkbaar met heel Rijnmond. Het blijft hoog.

Op de gehele Marathonweg wordt “stil” asfalt aangebracht. Funderingsonderzoek gaat nog plaats vinden om te kijken of de overlast door trillingen kan worden verminderd. Verder ontwikkelt de gemeente een “saneringsprogramma” om de geluidsoverlast in de woningen te verminderen. Lekker in je tuin zitten, of op je balkon, blijft desondanks voorbehouden aan stokdoven zonder gehoorapparaat.

Door het publiek werd gevraagd om een onafhankelijk oordeel door medici naar de gezondheid benadelende factoren. Het werd een goede suggestie genoemd, maar of het concreet gaat gebeuren?

Verkeer
Zo te zien worden de rotondes zogenaamde turborotondes, die de doorstroming moeten bevorderen. De rotondes die gepland zijn, wijken af van de landelijke richtlijnen voor de bebouwde kom. Fietsers en voetgangers krijgen geen voorrang, de situatie die tot nog toe alleen voorkwam bij de rotonde Maassluissedijk. Ook zijn de ontwerpen van die rotondes zo, dat fietsers verplicht worden extra over te steken. Vooral bij de rotonde noord van het beoogde spoorwegviaduct is dit het geval.
Voetgangers krijgen geen enkele bescherming bij deze rotondes. Gewild of ongewild vergroot de gemeente de kans dat een voetganger op de Marathonweg wordt aangereden.

Vraagtekens kunnen worden gezet bij de voorgenomen ontsluiting van de Fortunalocatie. Voetgangers en fietsers worden geacht via de Floris de Vijfdelaan naar het Centrum te gaan. In de huidige situatie is de oversteek niet veilig. In de toekomst is gekozen voor een onveilige oplossing.

Onduidelijkheid blijft over de kruising Billitonlaan en Floris de Vijfdelaan en die bij de Marnixlaan. Op de schets waren ook rotondes te zien.
Een echte verbetering is het maken van een rotonde aan het eind van de Westlandseweg en het verleggen van de westelijke afrit. Daarvoor worden de fietspaden verlegd. Onduidelijk is of dit wel een logische route wordt. Te verwachten is dat door die verbetering meer sluipverkeer over de Westlandseweg zal gaan.

Conclusie
Van alle ambitieuze plannen om de Marathonweg minder overlast te laten bezorgen is bedroevend weinig over. De verkeersdrukte neemt toe en de meeste “ingrepen” stellen zeer weinig voor.