Verslag van een Raadsvergadering

Op de agenda van de Raadsvergadering van 21 april stonden nou niet zo veel agendapunten. Er een interpellatiedebat aangevraagd door ONS Vlaardingen. GroenLinks maakt zich zorgen over de fijnstof- en geluidsbelasting voor de nieuw te bouwen woningen langs de A4 in de Babberspolder. De Raad boog zich middels twee amendementen van de VVD over Marathonweg en fietsroute en een motie van D66 om de plaatsing van windmolens te onderzoeken.

Interpellatiedebat

Ons Vlaardingen had naar aanleiding van de renovatie van het oude stadhuis vragen gesteld omtrent de benodigde certificaten om een monument wel of niet te mogen herstellen. De wethouder Ruud de Vries beweerde dat het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoerde deze certificaten wel had, en dat er in Vlaardingen geen bedrijven waren met deze certificaten. Bij navraag bleek dat het niet nodig is om een certificaat te hebben en dat een Vlaardings bedrijf deze werkzaamheden ook zou kunnen uitvoeren.

Uiteindelijk ging het erom of de wethouder zijn ambitie om 30% van de gemeentelijke werkzaamheden in Vlaardingen aan te besteden gaat halen. Het IKV, de Vlaardingse ondernemers vereniging, dringt al jaren aan op meer aanbesteding van de gemeente aan Vlaardingse bedrijven. De stand staat op dit moment op 26% en het lijkt ons een fluitje van een cent om de beoogde 30% te realiseren.

Zowel de wethouder als ONS Vlaardingen zullen te zijner tijd op de trommel slaan en publiekelijk aankondigen dat de 30% gerealiseerd is.

Bestemmingsplan Babberspolder Oost

Ook stond op de agenda het vaststellen van het bestemmingsplan Babberspolder Oost. Een zeer klein project - 56 woningen - en gelegen bij het park het Nieuwland, en wel tegen de A4 aan.
GroenLinks pleitte voor meer zorg voor de bewoners met betrekking tot de fijnstofproblematiek en de geluidsbelasting. Door toepassing van allerlei uitzonderingen in de wetgeving lukt het hier om dit bouwplan te realiseren. De toekomstige bewoners hebben het nakijken, zij zitten naast een steeds drukker wordende snelweg, met de nodige overlast van geluid en fijnstof. In een reactie gaf wethouder Hans Versluis aan het niet eens te zijn met ons standpunt dat de toekomstige bewoners opgezadeld worden met de genoemde overlast. Ook al gaf hij (nog) niet aan hoé, wel gaf hij aan zich juist in te zetten tegen deze ongemakken.
Doel van het college was om het bestemmingsplan geaccordeerd te krijgen door de raad, wat overigens unaniem gebeurde.

Zienswijze Metropool Infrastructuur

Sinds de vorming van de Metropool regio kunnen de gemeenteraden een zienswijze indienen op de geproduceerde beleidsstukken.
Het college had een voorzet gedaan en de raden van Schiedam, Maassluis en ook Vlaardingen hadden wel behoefte aan een aanvulling. Op voorstel van de VVD werden er twee amendementen aangenomen waarbij gepleit werd voor meer aandacht voor de Marathonweg en de daarbij aanwezige verkeersoverlast. Ook werd voor een veilige en bredere fietsroute op de Westlandseweg vanaf de Kortedijk tot station Vlaardingen Oost. Zonder discussie werden beide amendementen unaniem aangenomen en werd aan het college gevraagd deze tekstuele aanvulling in de zienswijze aan te vullen.

Met veel genoegen heeft de fractie van GroenLinks kunnen constateren dat toch ook de VVD gevoel heeft bij de veiligheid van de kwetsbare positie van verkeersdeelnemers op bepaalde wegen in Vlaardingen. Mogelijk hebben we een nieuwe compagnon in onze strijd om het verkeer meer en meer veilig te maken.

Motie om onderzoek naar plaatsing windmolens

Op initiatief van D66 werd een motie ingediend om onderzoek te doen naar mogelijkheden om windmolens te kunnen plaatsen, dit in relatie met de provinciale opdracht om meer milieuvriendelijke stroom zelf op te wekken. Uiteraard hebben we de motie mede ingediend en deze kon rekenen op de gehele steun vanuit de raad.
 

Ondanks de korte agenda werd het toch weer 23.30 alvorens de voorzitter de vergadering kon sluiten.

Kees Borsboom
Lianne van Kalken
Fractie GroenLinks Vlaardingen