GroenLinks fractie wil weten hoe de Vlaardingse aanpak van laaggeletterdheid werkt

De GroenLinks fractie stelt het college vragen hierover naar aanleiding van een onlangs verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer. Uit het rapport blijkt dat er een kloof is tussen het probleem en de aanpak van laaggeletterdheid. GroenLinks is van mening dat dit maatschappelijke probleem veel meer aandacht en geld verdient.

________________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen

 
Vlaardingen, 10 mei 2016

 
Betreft: Vragen inzake aanpak laaggeletterdheid Vlaardingen

 
Geacht College,

Op woensdag 20 april jl. verscheen er een rapport van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot laaggeletterdheid. De Algemene Rekenkamer concludeert hierin dat er een kloof is tussen het probleem en de aanpak van laaggeletterdheid. Bovendien is het onduidelijk wat het rijksbeleid bijdraagt aan een afname van het aantal laaggeletterden, aldus de Rekenkamer.

Volgens officiële cijfers kunnen 1,3 miljoen mensen in Nederland niet goed genoeg lezen en schrijven. Ze zitten onder vmbo-niveau. Maar het probleem is groter, schrijft de Rekenkamer: wie niet kan omgaan met cijfers of met alledaagse technologie, is ook laaggeletterd. En dan zou het om 2,5 miljoen Nederlanders gaan; een op de vijf volwassenen, terwijl de aanpak van de overheid zich niet op die groepen richt. Bovendien zijn 65-plussers niet meegenomen in de cijfers.

Het aantal laaggeletterden neemt toe door vergrijzing, door toestroom van inburgeraars en doordat er nog steeds jongeren met onvoldoende taalvaardigheden van school komen. Volgens de Rekenkamer is er nu te weinig geld waardoor er op sommige plekken wachtlijsten ontstaan voor taalcursussen. Het aanpakken van laaggeletterdheid is cruciaal om de mensen aan de onderkant van de samenleving erbij te houden, zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer, en volgens

Jantine Kriens (VNG) krijgen gemeenten door de decentralisatie van taken nog meer te maken met deze drempel voor mensen om zelfstandig hun zaken te regelen. Bij de aanpak van laaggeletterdheid moet daarom naar het bredere maatschappelijke probleem worden gekeken.
(Zie ook: 'Aanpak overheid laaggeletterdheid werkt niet'.)

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de GroenLinks-fractie de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het uitgebrachte rapport van de Algemene Rekenkamer? Zo ja, wat vindt het College hiervan?
  2. Enkele jaren geleden is er door de gemeente Vlaardingen geld besteed aan laaggeletterdheid. Kunt u gedetailleerd de cijfers hiervan geven en kunt u specifiek aangeven wat er met dit geld is gebeurd?
  3. Wat is op dit moment de situatie in Vlaardingen aangaande laaggeletterdheid? Wat zijn de cijfers van mensen die in Vlaardingen niet goed kunnen lezen en schrijven?
  4. Hoeveel geld wordt er op dit moment besteed om het aantal laaggeletterden in Vlaardingen terug te brengen?
  5. Welke activiteiten worden er verricht om dit probleem aan te pakken, en wat zijn de resultaten tot op heden van deze activiteiten?
  6. Welke maatschappelijk organisaties/stichtingen zijn in Vlaardingen betrokken bij laaggeletterden en kunt u aangeven of en zo ja hoe de gemeente deze instellingen (financieel of anderzijds) ondersteunt?
  7. Onderkent u de mate van urgentie van dit maatschappelijk probleem voor de Nederlandse (Vlaardingse) samenleving? Zo ja, waarom ontvangen wij zo weinig informatie van de stand van zaken in Vlaardingen over dit onderwerp?

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Lianne van Kalken
Kees Borsboom