Veel protest tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel!
Veel protest tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel!

De Blankenburgtunnel - Het is pas over als de dikke dame gezongen heeft…

Er is de afgelopen jaren veel om de Blankenburgtunnel te doen geweest, de gemoederen zijn soms hoog opgelopen, zowel onder de Vlaardingse bevolking als in de Vlaardingse politiek. We zitten al jaren in de greep van de tunnel. In de maatschappelijke en politieke discussie is een ding echter duidelijk geworden; niemand in Vlaardingen ziet de komst van de tunnel volgens de huidige plannen met blijdschap tegemoet.

Ook mij heeft de tunnel heeft flink bezig gehouden: Ik was betrokken bij actiebijeenkomsten en mocht een aantal keer bij Omroep Vlaardingen aanschuiven om een en ander toe te lichten. Daarnaast heb ik natuurlijk de GroenLinks fractie met raad en daad bijgestaan als het ging om het indienen van moties of het opstellen van de zienswijze. Ik ben bang dat ik straks, zonder tunnel om tegen te ageren, in een gat val…. Al heb ik wel een klein vermoeden dat mensen in mijn omgeving inmiddels blij zijn als de tunnel er eenmaal ligt en ik er over op hou.
Vriend en vijand vrezen namelijk het moment wanneer, in mijn nabijheid, de tunnel ter sprake komt. De angst om per ongeluk op mijn ‘aan-knop’ te drukken en zo een lange uiteenzetting te veroorzaken is groot. Tegen hen kan ik alleen maar zeggen: “Helaas jongens en meisjes; ik heb de dikke dame niet gehoord, althans, nog niet”...

Het laatste hoofdstuk lijkt aangebroken. Het heeft er alle schijn van dat minister Schulz haar tunnel krijgt, haar prestige project, haar meest felbegeerde stuk asfalt, haar laatste knieval richting de fossiele industrie voordat haar termijn eindigt; haar zwanenzang.
De natuur, luchtkwaliteit en gezondheid van burgers; allemaal van ondergeschikt belang voor minister Schulz. Want laat er geen twijfel over bestaan, de tunnel is slecht! Voor de gezondheid van mens en milieu! Schone lucht en groen worden opgeofferd voor een onnodige snelwegtunnel. Het aankomende autogeraas is géén vooruitgang!

GroenLinks Vlaardingen heeft steeds gepleit voor een zo goed mogelijke inpassing van de tunnel als deze er dan toch moest komen. Om de gezondheid van de inwoners van Vlaardingen zoveel mogelijk te waarborgen zijn we dan ook voor een volledige ondertunneling en tegen de aanleg van een kanteldijk. Wanneer het tracé namelijk onder de grond ligt, blijven milieu, natuur en landschap zoveel mogelijk gespaard. Ook heeft dit een gunstig effect op de uitstoot van CO2 en fijnstof.
Naast volledige ondertunneling lijkt het GroenLinks logisch dat, wanneer we toch een tunnel gaan aanleggen, we hier ook meteen een goede fietsverbinding in meenemen.
Met wat politiek kunst- en vliegwerk zijn ook de raad en het college hierin mee gegaan. Tijdens de behandeling van de Vlaardingse zienswijze in de gemeenteraad zijn onze voorstellen unaniem door de raad aangenomen.
Ook burgers hebben zich in grote aantallen uitgesproken tegen de aanleg van de tunnel. Via de website van natuurmonumenten en die van ons hebben ongeveer 2000 mensen een zienswijze ingediend.
Helaas is de minister ongevoelig gebleken voor onze goede raad en heeft puur om financiële redenen al de zienswijzen naast zich neergelegd. Dit zonder de mogelijkheden goed te onderzoeken en opnieuw aan de markt te toetsen. 

GroenLinks vindt het werkelijk van de gekke dat de tunnel met de huidige plannen wordt aangelegd terwijl er zoveel goede mogelijkheden zijn tot verbetering. De minister heeft onvoldoende naar alternatieven voor deze snelweg gekeken. GroenLinks wilde dan ook een bezwaarprocedure mogelijk maken.
Hiertoe hebben we een oproep gedaan om gezamenlijk met burgers in Vlaardingen de mogelijkheden tot bezwaar maken te onderzoeken. Dit heeft tot veel reacties geleid. Mensen reageren positief en willen graag een bijdrage leveren, of gewoon een hart onder de riem steken. Het doet me goed te zien dat er nog zoveel strijdbaarheid is! Dank daarvoor!

Helaas is gebleken dat de mogelijkheden tot het aantekenen van bezwaar tegen het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel zeer beperkt zijn.
Meerdere beroepschriften indienen op hetzelfde thema heeft juridisch gezien geen nut, het gaat hier om de kwaliteit niet de kwantiteit. GroenLinks heeft dan ook onze acties afgestemd met die van verschillende organisaties, zoals Natuurmonumenten, de Milieufederatie, de Midden-Delfland Vereniging, bewonersverenigingen en burgers. De groene organisaties richten zich op natuur, milieu en landschappelijke aspecten - denk dan aan luchtkwaliteit, de uitstoot van fijn en ultra fijnstof.
Wij zouden als direct belanghebbenden moeten procederen. Direct belanghebbenden zijn mensen die ofwel aan het traject wonen ofwel inkomsten derving ondervinden door de aanleg van de tunnel. Voor anderen zal hun beroep als niet ontvankelijk worden verklaard.
Na het inwinnen van juridisch advies blijkt dat op basis van het trajectbesluit een beroep een zeer kleine kans van slagen heeft. Wat dat betreft heeft Rijkswaterstaat goed werk geleverd; het Tracébesluit voldoet aan de eisen, zo is er bijvoorbeeld voldoende inspraak gelegenheid geweest voor omwonenden en wordt er onderhandeld over compensatiemaatregelen.

Gelukkig is er ook goed nieuws:

Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging hebben beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel. In hun beroepschrift geven de organisaties aan dat er verschillende alternatieven zijn voor de aanleg van de Blankenburgtunnel, maar dat deze door de minister te gemakkelijk aan de kant zijn geschoven. Eén van die alternatieven is om geen nieuwe weg aan te leggen. De Blankenburgtunnel moet de files in de Beneluxtunnel verminderen, maar de organisaties twijfelen sterk aan de omvang van dit fileprobleem. Daarbij komt ook nog eens dat recentelijk onderzoek van het CPB aangetoond heeft dat rekeningrijden de meest gunstige oplossing is om het dichtslibben van het wegennet tegen te gaan. GroenLinks pleit hier al jaren voor en ziet hierin nogmaals het bewijs dat de hele Blankenburgtunnel al achterhaald is voordat hij er ligt.

Het beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is de laatste kans om de weg tegen te houden. Naar verwachting doet de Raad van State eind dit jaar of begin 2017 een uitspraak.

GroenLinks Vlaardingen blijft volharden in zijn strijd tegen de aanleg van de tunnel. We ondersteunen het beroep van de groene organisaties uiteraard van harte en zullen hen met kennis en kunde bijstaan.
Nu blijkt dat rekeningrijden vele malen effectiever is dan asfalteren en gunstiger voor de portemonnee van de belastingbetaler (de tunnel kost immers 1,25 miljard!) zijn we wederom gesterkt in onze overtuiging dat dit een zaak is waarvoor we ons blijven inzetten! Het aanleggen van meer asfalt is niet rendabel schrijft het CPB en zelfs de ANWB en RAI zijn inmiddels voor invoering van rekeningrijden. Wat ons betreft tijd om de politieke discussie hierover serieus te gaan voeren.
Helaas voor mijn vrienden en kennissenkring is het laatste woord over de Blankenburgtunnel dus nog niet gesproken. We houden de ontwikkelingen rond de tunnel nauwlettend in de gaten en zullen waar mogelijk actie ondernemen tegen de aanleg. Immers, zo lang de schop de grond niet is in gegaan ligt de tunnel er nog niet…

De dikke dame heeft dan wel zo zachtjes aan het podium beklommen, haar tekst uit het hoofd geleerd en de microfoon op scherp staan. Maar, ik weet uit betrouwbare bron dat ze voor geen meter kan zingen.

Neill Voorburg
Campagneleider Blankenburgtunnel