GroenLinks vraagt: Mist Vlaardingen de Metropoolregio-boot?

De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen over de betrokkenheid van Vlaardingen bij de activiteiten van de Metropoolregio en roept het college op tot een actieve inzet, betrokkenheid en informatie aan de raad. Het investeringsprogramma voor de komende decennia bevat nauwelijks of geen Vlaardingse projecten.

_________________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 2 juni 2016

Betreft: Investeringsprogramma Metropoolregio

 

Geacht college,

Op uitnodiging van de Metropoolregio heb ik op 1 juni de informatiebijeenkomst bijgewoond over het regionaal investeringsprogramma. Het regionaal investeringsprogramma stelt voor diverse decennia de investeringen in het gebied vast om te komen tot een groei van de economie in dit landelijk economisch achtergebleven gebied.

Deze interessante bijeenkomst in Schiedam werd slechts door een handvol raadsleden bijgewoond.

De fractie van GroenLinks heeft de volgende vragen:

  1. Welke portefeuillehouder is betrokken bij dit investeringsprogramma?
  2. Welke ideeën zijn er door het college aangedragen?
  3. Welke ideeën staan op de lijst van 25 thema’s die samen weer uit 135 projecten bestaan?
  4. Heeft het college nog ideeën opgehaald bij de Vlaardingse raadsleden?
    Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer heeft dit plaatsgevonden?
  5. Wanneer heeft de raad een terugkoppeling ontvangen van deze dagelijks bestuur vergaderingen die regelmatig plaatsvinden over genoemd onderwerp?
  6. Heeft u in gezamenlijkheid met Schiedam en Maassluis ideeën ingebracht? Zo ja, welke?
  7. Welke ideeën zijn opgenomen in de 25 thema’s?

Vragen m.b.t. de Metropoolregio:

      8. Waarom treedt Vlaardingen tot nu toe niet op als gastheer van de Metropoolregio?
      9. Waarom enthousiasmeert u de raadsleden niet om deze bijeenkomsten bij te wonen?
     10. Bent u het met ons eens dat nu de Metropoolregio er is, er ook daadwerkelijk actief en met enthousiasme aan moet worden deelgenomen?
     11. Waarom ontvangen raadsleden zo weinig informatie van u over de ontwikkelingen bij de Metropoolregio? Steunt u de initiatieven van de Metropoolregio? Zo ja, waaruit blijkt uw steun en enthousiasme?
     12. Vindt u dat u richting de raad voldoende aan uw actieve informatieplicht voldoet? Zo ja, waaruit blijkt dat?

GroenLinks denkt dat u de aansluiting om ook Vlaardingen te betrekken tot het komen van een duurzame economische regio gaat missen.

     13. Deelt u bovengenoemde indruk? Zo nee waarom niet?

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen

Kees Borsboom
Lianne van Kalken
 

Ps. De in de plannen genoemde ombouw van de spoorlijn tot lightrail zien wij niet als een toekomstig project, besluitvorming en financiering was al in de stadsregio afgesproken en gefinancierd.