Motie ter verbetering van energielabel en binnenklimaat van Vlaardingse scholen

Op de Raadsagenda van 29 juni staat het punt ‘Integraal Huisvestingsplan’. De fractie van GroenLinks zal, samen met ONS Vlaardingen en D66 bij dit agendapunt bijgaande motie indienen. De motie is een direct gevolg van de onlangs gehouden klimaatconferentie waar diverse partijen zich een inspanningsverplichting hebben opgelegd om de beoogde klimaatdoelen te gaan realiseren.

_________________________________________________________________________________________

MOTIE

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 29 en 30 juni 2016, behandelend het raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan Vlaardingen.

Constaterend:

 • Dat er een heldere inventarisatie is gemaakt inzake de staat van onderhoud van de Vlaardingse basisscholen.
 • Dat er een keuze moet worden gemaakt inzake een scenario m.b.t. het uitvoeren van toekomstige renovaties.
 • Dat 21 van de 30 scholen een F en een G energielabel hebben
 • Dat er een begrotingsruimte aanwezig is van 11,9 miljoen euro;

Overwegende:

 • Dat bij het college terecht het begrotingsscenario de voorkeur heeft;
 • Dat nader onderzoek moet uitwijzen of het binnenklimaat van scholen voldoet aan de wettelijke eisen;

Is van mening:

 • Dat de hoogste prioriteit moet worden gegeven aan de kwaliteit van het binnenklimaat van basisscholen;
 • Dat basisscholen uit overwegingen van duurzaamheid en kosten zo hoog mogelijk moeten scoren op het energielabel;

Verzoekt het college:

 • om in samenspraak met schoolbesturen een plan van aanpak op te stellen waarin is opgenomen dat:
  • scholen met een G en F energielabel binnen 4 jaar minimaal 2 treden beter scoren;
  • scholen de ruimte wordt geboden om de besparing op energiekosten in te zetten als bijdrage in de renovatiekosten.
  • Scholen met een slecht binnenklimaat binnen een half jaar maatregelen hebben genomen waardoor de kwaliteit van
   de in te ademen lucht op voldoende niveau is;
 • jaarlijks te rapporteren aan de raad over de voortgang en de invulling van deze motie.

Fractie GroenLinks
Kees Borsboom
Lianne van Kalken

D66
Yenice Jongejan
Bert van Nieuwenhuizen

ONS Vlaardingen
Frans Hoogendijk
Ron Boers