Kees Borsboom namens GroenLinks Vlaardingen in reactie op de Voorjaarsnota 2016 - 6 juli 2016
Kees Borsboom namens GroenLinks Vlaardingen in reactie op de Voorjaarsnota 2016

GroenLinks over de Vlaardingse Voorjaarsnota 2016

"De tien minuten spreektijd doen geen eer aan de Voorjaarsnota" naar de mening van GroenLinks, "wij vinden Vlaardingen en de Vlaardingers te belangrijk om dat af te raffelen." Daarom behalve de uitgesproken tekst van tien minuten tijdens de Raadsvergadering van woensdag 6 juli 2016 ook een aanvullende schriftelijke reactie én een bijdrage voor Groot Vlaardingen. Hieronder vindt u de drie delen die tezamen de bijdrage van GroenLinks vormen op de te behandelen Voorjaarsnota.

 

Donderdag 7 juli het debat van de Raad over deze nota.
Geheel onderaan de links naar de Voorjaarsnota 2016, de moties en amendementen.

____________________________________________________________________

Mondelinge reactie Kees Borsboom op de Voorjaarsnota 2016 tijdens de Raad van woensdag 6 juli

 
Voorzitter,

Deze voorjaarsnota biedt voor ieder wat wils. Dit college ziet na een aantal jaren van bezuinigingen weer ruimte om te investeren. In de voorjaarsnota geven zij aan dat dit ook dringend nodig is. De achterstand die opgelopen is wordt middels deze investeringen beetje bij beetje weer ingelopen.

Voorzitter, de keuzes van dit college zijn niet onze keuze, in onze schriftelijke bijdrage hebben wij puntsgewijs aangegeven waar o.i. andere accenten moeten worden gelegd. Wij vinden ook dat dit college zich meer moet toespitsen op enkele thema’s i.p.v. overal wat pleisters plakken. Nu flink investeren zodat volgend jaar de eerste resultaten zichtbaar worden.

Bijna nergens wordt aangegeven wat de effecten zullen zijn, als we bv. € 250.000 in de openbare ruimte investeren, wat krijgen we ervoor terug? Wat zien de burgers ervan?

Is het voldoende? Misschien moet er wel meer geld aan besteed worden om het beoogde resultaat te zien.?

De fractie van GroenLinks zou zich graag beperken tot een kleiner aantal terreinen.

Voor GroenLinks zijn klimaat, zorg, cultuur, veiligheid, groen en duurzaamheid de  kernwaarden van ons bestaan. In onze bijdrage in Groot Vlaardingen hebben wij e.e.a. verduidelijkt en toegelicht, uiteraard moesten we ons beperken binnen de gegeven ruimte.

Duurzaamheid en klimaat
We ontkomen er niet meer aan, ons klimaat wijzigt, de fossiele brandstoffen zijn daar mede de oorzaak van. Inzetten op verduurzaming heeft o.i.de hoogste prioriteit. Laten we de aarde mooier en beter achterlaten dan we hem hebben aangetroffen. Wij zijn hopelijk niet de laatste generatie die op deze aardbol kan leven.

De investeringen die dit college gepland hebben zijn volstrekt onvoldoende, beetje pleisters plakken maar geen daadkrachtig beleid. De noodzaak is nog onvoldoende doordrongen, als Vlaardingen bij heftige regenbuien onder water staat, dan gaat de wethouder dit onderzoeken, veel te laat, de conclusie hadden er al moeten zijn. Nu is het tijd voor de uitvoering en dat doe je niet met € 100.000,-- in 2017.

Veiligheid
Vele mensen voelen zich onveilig. Of dat inderdaad ook zo is, is niet relevant. Het gevoel overheerst. Meer LBB is niet de oplossing, het gebeurt in de wijken, daar moet de inzet van jeugdwerkers en welzijnswerkers haar werk doen, maar ja deze zijn weg bezuinigd.

Armoede en taalachterstand zijn enkele van de oorzaken waardoor velen niet mee kunnen doen in onze maatschappij, ook hier plakt dit college pleisters, een beetje hier en een beetje daar. Er wordt geld geïnvesteerd, maar men weet niet wat het effect is van de gedane inspanningen.  Dit college heeft de beoogde doelstelling gehaald: alle aanvragen om financiële hulp worden binnen 6 weken opgepakt.  GroenLinks vindt het onacceptabel dat er ook hier wachtlijsten zijn. Deze mensen zitten vaak al jarenlang in de problemen en zien uiteindelijk geen oplossing meer en zoeken dan hulp.

Idem zo met laaggeletterdheid, moeilijk op te sporen maar om kinderen anno 2016 nog met een taalachterstand van school te laten gaan is reden om flink door te pakken.

Voorzitter, onze bijdrage dit jaar bestaat uit twee, nee eigenlijk drie delen. De bijdrage in Groot Vlaardingen, onze schriftelijke bijdrage en dit stuk. Wij kunnen dit echt niet kwijt in de toegestane 10 minuten, wij vinden Vlaardingen en de Vlaardingers te belangrijk om dat af te raffelen. De nood is hoog, de zorgen zijn groot. Dit college heeft in de afgelopen jaren blijk gegeven het sparen belangrijker te vinden dan het oplossen van de problemen, pas nu in 2017 zien zij dat er geen keuze meer is, ze geven het sparen op en gaan beperkt investeren in onze mooie stad.

Wij hopen een bijdrage te hebben gegeven en alternatieven te hebben aangereikt om de begroting nog socialer, nog duurzamer en nog veiliger te maken.

College u staat voor een enorme opgave, u heeft twee jaar laten versloffen. Twee jaar achterstand is in de huidige maatschappij moeilijk in te lopen.

 
Met belangstelling zien wij uw begroting 2017 met de beoogde resultaten tegemoet.

Fractie GroenLinks Vlaardingen

____________________________________________________________________

Extra schriftelijke reactie GroenLinks op de Voorjaarsnota 2016

 
Geacht college,

Graag maakt de fractie van GroenLinks gebruik van de geboden mogelijkheid om onze visie op de voorjaarsnota en op de stad Vlaardingen met u te delen.

Evenals u zijn wij van mening dat er in Vlaardingen geïnvesteerd moet worden. Investeringen in de openbare ruimte, veiligheid, het sociale domein, economie en duurzaamheid zijn noodzakelijk om niet achteruit te gaan in het voorzieningenniveau zoals de Vlaardingers dat gewend is. Niet eens zijn wij het met u dat de lokale lasten beperkt zouden mogen stijgen, GroenLinks vindt dat de lokale lasten de afgelopen jaren onevenredig gestegen zijn, en dat nu het financieel weer beter gaat deze lasten zouden moeten dalen. Daling van de gemeentelijke lokale lasten komt ten goede aan de burgers en indirect komen deze gelden ten goede aan de lokale economie die zeker een steun in de rug verdient.

De bezuinigingen in het verleden waren noodzakelijk om het juiste evenwicht weer te vinden. Nu er meer financiële ruimte komt is het noodzakelijk om een keuze te maken in die sectoren die in de afgelopen jaren het meest geleden hebben.

Per programma zullen wij verbetervoorstellen doen en de door u gemaakte keuzes waar nodig van een reactie voorzien. Bij GroenLinks staan de burgers, het klimaat, de zorg, cultuur en veiligheid centraal.

GroenLinks is er voorstander van om alle interne 'doorbelasting' van de overheadkosten te laten vervallen. Wij zijn ook voorstander van toevoeging van een programma genaamd 'bestuur en organisatie' aan de bestaande programma’s en daar alle bestuurs- en overheadkosten in weer te geven. Op deze manier wordt duidelijk wat het besturen van een ambtelijke organisatie kost. Een organisatie die noodzakelijk is om een democratie in stand te houden, en die er is voor de stad en haar burgers.

Daarnaast zijn wij er voorstander van om ook de interne rentedoorberekeningen te laten vervallen. Het is duidelijk dat de gemeente Vlaardingen geen geld op de bank heeft staan en dat er voor investeringen geleend moet worden, en dat deze lening uiteraard weer met rente terugbetaald dient te worden. De betaalde rente komt als een aparte kostenpost in het nieuwe programma bestuur en organisatie.

Beide wijzigingen verhogen het inzicht en transparantie van de gemeentelijke boekhouding en hiermee wordt het niet alleen slechts een stuk voor deskundigen, maar is het voor iedereen duidelijk te begrijpen.

Daarnaast vinden wij het noodzakelijk om realistisch te begroten. Dit houdt in dat alle extra inkomsten t.o.v. de begroting doorgesluisd worden naar het eigen vermogen en dat u voor alle extra uitgaven naar de raad dient te komen om extra krediet te vragen en aan te geven waarom de gemaakte ramingen niet juist zijn. Staand beleid op dit moment is dat er bij het vaststellen van de jaarrekening een besluit genomen wordt om alle overschrijdingen en kredieten te sanctioneren.

Bij u als college wordt de noodzaak duidelijk om realistisch te begroten. Nu streept u de nadelen weg tegen de altijd aanwezige voordelen. Graag komen wij met u in gesprek om denkwijzen nader met u uit te werken.

In financieel opzicht komt u terug op de door uzelf ingezette werkwijze. U laat de voorgenomen spaarbedragen 2017 en 2018 vervallen, u geeft zelf aan dat daar de noodzaak niet meer voor aanwezig is. Voortzetting van uw oude voornemen leidt tot een niet sluitende meerjarenbegroting.

GroenLinks denkt dat een strakker financieel beleid, waarbij de voordelen terugvloeien naar de algemene reserve, er sneller sprake is van een financieel gezond Vlaardingen. Overigens blijft arbitrair wanneer een gemeente gezond is, zolang zij tot in lengte van jaren de rente en aflossingsverplichting kan betalen is er geen sprake van ongerustheid over de financiën.

Koers 1 Schoon, heel en veilig
Bij de investeringen in straatreiniging, openbare ruimte, toezicht en handhaving, preventie en wegonderhoud ontbreekt het aan een kader wat en welk niveau we willen bereiken. Is een inzet van € 250.000 voor straatreiniging voldoende om de vele klachten over onkruid te voorkomen?

Bij de versterking van preventie lanceert u een aantal kreten zonder inhoud te geven aan wat u nu wilt gaan bereiken, GroenLinks steunt de aanpak en bij ons staat preventie met hoofdletters geschreven, i.c. meer personele inzet in de wijken, jeugdwerkers en welzijnswerkers die jongeren kunnen begeleiden en hen afhouden van de door u genoemde negatieve ontwikkelingen; vroegtijdig schooluitval moet naar nul procent. Nú investeren in jongeren betekent dat deze jongeren later op een positieve manier deel gaan uitmaken van onze maatschappij. Wij hebben hen hard nodig. Elke jongere die in de criminaliteit terecht komt is een aanfluiting voor onze maatschappij.

Wij vinden het pertinent onjuist om geen extra geld uit te trekken voor wegenonderhoud, u schrijft zelf dat er pas vanaf 2019 het achterstallig onderhoud gaat oplopen, ons inziens zijn de huidige budgetten al te laag om geen achterstand op te lopen en niet pas vanaf 2019.

De investeringen in met name de Broekpolder zouden wij over willen laten aan de Federatie Broekpolder zodat zij kunnen komen tot een professioneel beheer van ons pareltje zoals de Vlaardingse burgers dit ook bedoeld hebben. Een groene oase in een sterk geïndustrialiseerd gebied.

Koers 2: Sociaal domein
Ook hier geen duidelijke keuzes, van alles een beetje zonder een duidelijk accent.

Wat zijn de beoogde resultaten bij het vernieuwend armoedebeleid? Wat willen we bereiken met de extra investeringen in de laaggeletterdheid? Allemaal vragen waar inhoudelijk niet op wordt ingegaan. Ondanks alle ingezette activiteiten en maatregelen is de armoede in ons zo welvarend Nederland alleen maar toegenomen. Was het ingezette beleid te weinig, was de problematiek te groot? Nu geld pompen in een vernieuwend armoedebeleid zonder duidelijke beoogde resultaten is voortgaan op het oude beleid. Misschien is de problematiek zo lastig dat we wel het vijfvoudige van het extra geld daarop moeten inzetten?

Ook de activiteiten ten aanzien van de aanpak van laaggeletterdheid zijn in het verleden onvoldoende geweest. Laaggeletterden hebben minder kans op werk, hebben minder onderwijs gevolgd, hebben meer lichamelijke klachten en kosten de maatschappij extra zorgkosten. Van de insprekers hoorden wij dat er nog steeds jongeren van het VMBO komen met een taalachterstand, terwijl wij alle bestuurders horen roepen dat er geen kinderen met een taalachterstand aan de basisschool beginnen. Ergens gaat het dan toch niet goed. Al jarenlang niet. We leiden jongeren op voor de werkeloosheid en voor de bijstand, dat kunnen we nooit toestaan!

De genoemde bedragen zijn structureel te laag om de problemen van armoede en laaggeletterdheid de baas te worden. Daarnaast zouden wij allen de verantwoordelijkheid op ons moeten nemen om 'naar kunnen' bij te dragen aan deze onacceptabele situatie.

De kosten van jeugdhulp blijven toenemen. Preventie en begeleiding al in de eerste levensjaren kan veel ongemak en onnodige kosten later voorkomen! Nu beginnen levert pas over 10 jaar effect.
Nu niet beginnen levert in de toekomst alleen maar hogere kosten.

Koers 3: Sport, recreatie en cultuur
Met grote verbazing lezen wij dat het college € 400.000 beschikbaar wil stellen om de festiviteiten bij de Slag bij Vlaardingen te laten slagen, oorspronkelijk zou het college alleen faciliterend optreden. Zonder inhoudelijk de begroting, de activiteiten en de genoemde co-financiering te kennen is het lastig een oordeel hierover te geven; ook het college geeft niet aan waarom er nu een gewijzigd standpunt wordt ingenomen. Het gedenken van de Slag bij Vlaardingen moet en mag zeker niet geruisloos voorbij gaan, voor GroenLinks is meer de historische gebeurtenis en het ontstaan van Vlaardingen leidend dan het aantrekken van publiek van buiten Vlaardingen.

Ronduit teleurgesteld zijn wij om het budget voor cultuur. € 55.000 extra om het cultuurveld verder te versterken is ronduit te weinig. Na de zeer zware bezuinigingen in de afgelopen jaren is het nu juist tijd om adequaat door te pakken. Organisaties laten draaien op een enkele professional, en afhankelijk zijn van vrijwilligers is tijdelijk houdbaar, maar geen oplossing voor de lange termijn. De vrijwilligers kunnen worden ingezet om juist iets extra’s te realiseren, niet als 'noodzakelijke inzet om de activiteit in stand te houden'. Want zo wordt roofbouw op de vrijwilligers gepleegd. De ingezette route om een breed publiek te trekken is succesvol, nu de nodige professionaliteit eraan toevoegen.

Koers 4: Economie en duurzaamheid
Economie is niet alleen maar 'de bedrijven' en 'zaken doen met elkaar', maar volgens GroenLinks veel breder: duurzame werkgelegenheid, goede woningen, scholen en genoeg voorzieningen om voor de medewerkers van de Vlaardingse bedrijven het juist aantrekkelijk te maken om ook hier te komen wonen. Als alle andere zaken op orde zijn, dan volgt de economie vanzelf, de winkelcentra floreren en zullen diversiteit aan winkels aantrekken. Er dient voldoende koopkracht te zijn om winkeliers een boterham te laten verdienen. Minder winkelruimten en alternatieve aanwending voor de leegstaande panden generen bedrijvigheid en maken de gebieden aantrekkelijk.

De behartiging van de lokale belangen in de metropoolregio MRDH is hoognodig. Vlaardingen is nu een ondergeschikte speler, in weinig gremia vertegenwoordigd en komt niet aan de bal. Gezamenlijk met Schiedam en Maassluis indien nodig, en alleen als er geen keuze is of als anderen niet willen aansluiten.

De klimaatparagraaf is volstrekt onvoldoende. Sinds de stevige woorden op de klimaatconferentie is het akelig stil geworden. Na heftige regenbuien en de daarop gestelde vragen geeft de wethouder aan een onderzoek in te gaan stellen. Voor GroenLinks is de onderzoeksfase allang voorbij. Als we nu nog niet weten waaraan het schort hebben we te lang stil gezeten. Nu actie en aanpakken! Het regent al een aantal jarig zeer heftig en dan nu pas gaan onderzoeken? Nu actie!

Zo ook met het opwekken van alternatieve energie en besparing door o.a. isolatiemaatregelen te treffen. Zelf het goede voorbeeld geven. Als 21 van de 30 basisscholen nog het energielabel F en G hebben, dan valt daar met relatief weinig inzet heel veel winst te behalen. De samenwerking met de Marktplaats Duurzaam bouwen kan veel meer rendement opleveren. De vrijblijvendheid moet eraf.

Investeren in duurzaamheid loont, de terugverdientijd wordt steeds korter. En ook als deze misschien wat langer duurt: we zijn het verplicht aan de volgende generaties.
Positief te noemen is het energieneutraal bouwen van de nieuwe sporthallen. Een investering van € 660.000 wordt terugverdiend en is daarom een rendabele investering. Meer geld beschikbaar stellen om een zgn. 'revolving fund' nieuw leven in te blazen, gewoon 'voorfinanciering van de initiatieven van de burgers'. Zij willen wel, de kennis om het aan te pakken ontbreekt vaak. Meer inzet in een ondersteuning naar VVE’s en woningeigenaren.

Dit college blijft sterk in gebreke. GroenLinks, en hopelijk ook andere partijen, zal het college blijvend attenderen op de noodzaak van verduurzaming. Energieneutraal bouwen is als het aan GroenLinks ligt de norm. Zo niet, dan op zoek gaan naar een andere ontwikkelaar. Ook het (half) ondergronds parkeren in de diverse centra van onze stad moet de norm zijn, het blik op straat mag het aanwezige groen niet verdringen. De extra investeringen zijn rendabel voor het welzijn van de burgers in de betreffende centra.

Koers 5: Participatie en bestuur
Na jaren van extreme OZB verhogingen stelt het college voor om alleen de inflatie door te berekenen. Dit college heeft jarenlang te weinig inkomsten aan OZB begroot. Dat noodzaakte dit college om maar extra te verhogen. Het zou het college sieren om de verhoging van vorig jaar terug te betalen aan de inwoners. De burgers hebben de laatste 5 jaren de OZB met 27,6 % zien stijgen, de ondernemers hebben in de laatste 5 jaar 30,6 % meer betaald. Ondernemers welkom in Vlaardingen!

Een uitstekend idee om de Federatie Broekpolder te faciliteren met een jaarlijks bedrag. De oprichting van een breed gedragen Coöperatie. De weg naar zelfstandigheid is ingezet.

De inzet van extra middelen voor leefbaarheid en participatie is hoopgevend. Gelukkig ziet u in dat repressie niet het middel is, daar is meer voor nodig - zie hiervoor onze bijdrage bij het kopje 'Schoon, heel en veilig'. Of de inzet van dit college voldoende is wordt ook hier niet aangegeven, alleen middelen erin stoppen is onvoldoende. Een Plan van aanpak en aangeven welke doelen we willen bereiken moeten voorop staan. De pleisters kunnen achterwege blijven.

GroenLinks heeft bewust geen alternatieve bedragen aangegeven. 'Bewust' omdat het ons niet bekend is wat de extra effecten zijn van een bepaalde extra inzet in mens en middelen. GroenLinks pakt liever enkele onderwerpen aan, en dan met name op het gebied van duurzaamheid, zorg, cultuur en veiligheid, dan overal een beetje in investeren. De burgers ziet dat dit college keuzes maakt, keuze voor de toekomst. Met deze voorjaarsnota is het van alles een beetje, waarschijnlijk is het van alles te weinig, waardoor er geen zichtbare effecten te zien zijn. De burger verlies het vertrouwen in het bestuur van de stad en keert zich af van de zo gewenste betrokkenheid van burgers.

De met veel bravoure ingezette campagne 'de burger meester' is zo voorbeeld van de verwachtingen die burgers hebben van hun inbreng, een inbreng waar veelal geld voor nodig is, maar dat niet in de begroting aanwezig is. Uiteraard kunnen deelbedragen van de bestaande budgetten worden gereserveerd voor de ideeën van de burgers, maar dit gaat dan wel weer ten koste van iets anders.

Fractie GroenLinks Vlaardingen

____________________________________________________________________

Bijdrage GroenLinks in Groot Vlaardingen over de Voorjaarsnota 2016

Investeer in de toekomst van Vlaardingen

 
De Voorjaarsnota 2016 is meer van hetzelfde. Sparen als dogma. Dat terwijl elke euro die we nu investeren in de toekomst vele euro’s uit zal sparen.

  • Niet investeren in de energietransitie NU leidt tot torenhoge energierekeningen in de TOEKOMST.
  • ŸNiet investeren in sociaal beleid NU leidt tot kosten voor ouderenopvang in de TOEKOMST.
  • ŸNiet investeren in de culturele sector NU verschraalt het leefklimaat in de TOEKOMST.  
  • ŸNiet investeren in sociale preventie NU leidt tot extreme veiligheidskosten in de TOEKOMST.

GroenLinks staat voor gedegen financieel beleid en wil slimme, gerichte investeringen doen om Vlaardingen toekomstbestendig te maken.

Klimaat: De Vlaardingse Klimaattop, georganiseerd mede op initiatief van GroenLinks, ONS Vlaardingen, D66 en CU/SGP, laat zien dat de samenleving klaar is voor een radicale energie omslag! Een korte opsomming van de afspraken: alle nieuwbouw energieneutraal, Vlaardingen van het gas, een Vlaardingse Energie Coöperatie, nul op de meter in bestaande woningbouw.

De gemeente mag en kan niet achterblijven en moet actief bindende afspraken maken en hierin ook investeren. De investering voor 2017 moet hiervoor verhoogd worden. Alleen zo halen we een 25% CO2 reductie in 2020. We pleiten voor een klimaatbegroting om ieder jaar te toetsen wat het effect van maatregelen is voor het klimaat.

Zorg: Maak zorg betaalbaar door te investeren in preventieve gezondheidszorg. Dit begint al vanaf de basisschool. Het terugdringen van de bureaucratie. Marktwerking in de zorg maakt meer kapot dan ons lief is. De zorg moet dichterbij de mensen komen en op maat voor degene de specifieke hulp nodig hebben. Als ouderen langer zelfstandig moeten wonen dat moet er niet meer bezuinigd worden op de thuiszorg. Er moet juist meer personeel bijkomen die op maat de juiste ondersteuning kan geven. GroenLinks vindt dat het niet gaat om kosten, maar om kwaliteit.

Cultuur: De culturele sector heeft zwaar moeten inleveren de afgelopen jaren. Vlaardingen is door de betrokkenheid en inzet van de vele vrijwilligers gelukkig geen spookstad geworden. Wij pleiten er voor dat er 10% meer aan cultuur besteed wordt. Investeren in een goede organisatie en investeren in kwaliteit zodat het leefklimaat in Vlaardingen aantrekkelijk blijft.

Veiligheid: GroenLinks wil investeren in sociale preventie. Niet bezuinigen op, maar investeren in mensen die iets aan de kern van het probleem kunnen doen. Niet alleen ‘schijnveiligheid’ creëren door achteraf, repressief, de criminaliteit te bestrijden, maar juist door de kern van criminaliteit aan te pakken. Preventie verdient daarbij een grote rol.

De voorjaarsnota 2016 is oude wijn in nieuwe zakken. Het college is trots dat het weer gaat investeren, terwijl het college zelf twee jaar vergeten is om te investeren in Vlaardingen. Het college plakt pleisters, maar maakt geen echte keuzes. GroenLinks maakt gerichte keuzes met onze blik op de toekomst. Wij hebben vertrouwen in de mogelijkheden van onze stad.

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken

________________________________________________________________

MOTIES EN AMENDEMENTEN

Nb. Deze links openen in een nieuw venster.