D66 en GroenLinks kritisch op plannen college voor verhoging percentage afvalscheiding

De fracties van D66 en GroenLinks hebben vragen gesteld over de plannen die het college heeft m.b.t de afvalscheiding in Vlaardingen. Het scheidingspercentage zit nu op ongeveer 26 procent, de ambitie in Vlaardingen ligt op 44 procent. Het plan van het college geeft onvoldoende aan hoe de beoogde doelstellingen zullen worden bereikt. D66 en GroenLinks zullen alternatieven aandragen om de doelstellingen te realiseren en het college tot actie aan te zetten.

____________________________________________________________________________________________

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 5 augustus 2016

Technische Vragen betreffende: RV 1341221, d.d. 22 december 2015, Beleidsplan Huishoudelijk Afval 2016-2018 Vlaardingen

 

Geacht college,

Op 4 februari (oriënterend), 3 maart (commissie) en 12 april 2016 (oriënterend) hebben leden van de gemeenteraad met uw college gesproken over bovengenoemd raadsvoorstel. Tot op heden heeft er nog geen besluitvorming in de gemeenteraad plaats gevonden.

De gemeenteraadsfracties van D66 en Groen Links hebben zich recent wederom in dit dossier verdiept en hebben onderstaande Technische Vragen.

Wij zullen het op prijs stellen als we uiterlijk vrijdag 19 augustus 2016 de antwoorden op onze Technische Vragen kunnen ontvangen.

1. Kunt u aangeven op welke wijze het voorgestelde pasjessysteem voor de vuilcontainers zal zorgen voor een hoger percentage afvalscheiding?
Tot op heden zijn alleen argumenten gegeven voor het voorkomen van illegaal storten van (bedrijfs)afval bij inzamelpunten, maar niet voor betere afvalscheiding of het verminderen van de hoeveelheid afval.

2. U heeft aangegeven dat het pasjessysteem zal zorgen voor minder afval dat zal worden aangeboden. Kunt u aangeven hoe dat komt? Met andere woorden, waarop is deze aanname gebaseerd?
Gaan Vlaardingers vanwege de aangepaste containers minder producten met bijbehorend afval kopen? Als dat niet zo is, waar blijft het afval dan, als er daadwerkelijk minder aangeboden wordt bij de Afval Apart Punten?

3. Kunt u in een berekening aantonen hoe u de investering van € 689.000 in het pasjessysteem denkt terug te verdienen?

4. Hoe is de besparing van € 275.000 (blz.12 Beleidsplan Afval) berekend, welke onderliggende getallen gebruik u?

5. Op welke wijze wilt u een afvalscheidingspercentage van 44% bereiken?
Het scheidingspercentage is afgelopen 5 jaar van 25% naar slechts 26% gestegen. U streeft naar 44% scheiding in 2018, terwijl we al op 65% hadden moeten zitten. U geeft aan dat 8 a 9% d.m.v. nascheiding in Friesland kan worden behaald. Dan komen we tot maximaal 35%. Wat zijn uw concrete plannen?

6. Bewoners met een tuin hebben verplicht een GFT bak (zie hoofdstuk 2.4.2 Beleidsplan Afval), hoeveel hebben er nog geen GFT bak en hoe gaat u zorgen dat zij ook aan hun verplichting gaan voldoen?

7. Los van bovenstaande inhoudelijke vragen willen wij van uw college ook graag weten hoe u denkt over het feit dat “slechts” 8% van het totale Nederlandse afval huishoudelijk van aard is en dat 92% bedrijfsafval betreft. Met andere woorden, de gemeente zet in op betere afvalscheiding van haar burgers en hoe is het gesteld met het bedrijfsafval?

 
In afwachting van uw antwoorden,
 

Met vriendelijke groet,

Gemeenteraadsfractie D66                     Gemeenteraadsfractie GroenLinks
Bert van Nieuwenhuizen (raadslid)            Kees Borsboom (fractievoorzitter)
Koen Kegel (fractiesecretaris)