Bijdrage GroenLinks Vlaardingen aan algemene beschouwingen begroting 2017 - 9 en 10 november 2016

GroenLinks over Vlaardingse begroting 2017 - Waar is de ambitie gebleven?

Kees Borsboom: “GroenLinks is zwaar teleurgesteld, er is geld genoeg, het wordt alleen verkeerd besteed.”

Kees Borsboom, fractievoorzitter van GroenLinks, splitst zijn bijdrage aan de Algemene Beschouwingen dit keer in twee gedeelten. De toegestane tijd van 10 minuten is namelijk te kort om zowel opmerkingen over de begroting te maken als onze uitgangpunten en ambitie te verwoorden. In de Raadsbijdrage de kritische opmerkingen over de begroting 2017 en in de bijdrage in Groot Vlaardingen dus de GroenLinks ambities. GroenLinks diende ook samen met andere partijen een achttal moties in.

_______________________________________________________________________________________________________

GroenLinks bijdrage in de Raad
(de uitgesproken tekst geldt)

 
BEGROTING 2017

 
De begroting sluit, het was even puzzelen maar dan heb je het ook door.

Konden we vorig jaar nog zien dat het college aan het sparen bleef, voor de jaren 2017 en 2018 hebben ze dat maar opgegeven. Pas in 2019 en 2020 wordt er weer gespaard.

De financiën lijken op orde, maar de samenleving is dat nog zeker niet.

Was eind 2014 de totale schuld nog 260 miljoen, eind 2017 is deze opgelopen naar 275 miljoen, daarna wordt er een daling ingezet, maar deze wordt voornamelijk veroorzaakt door de zeer lage investeringen in die jaren. Het thema van dit college was om stevig het mes te zetten in de hoogte van de schulden, daarin zijn ze dus niet in geslaagd.

Dit college presenteert met trots deze begroting, er wordt meer geïnvesteerd, hoera, alleen investeert dit college veel te weinig, de wegen, fietspaden, het groen en eigenlijk het hele openbare gebied loopt terug in kwaliteit. Het onkruid tiert welig tussen de stenen, volgens de wethouder komt dit door het klimaat, zelf denk ik meer door het gebrek aan onderhoud.

De klimaatconferenties van Parijs en recent van Rotterdam en natuurlijk Vlaardingen liggen achter ons. Mooie ambitieuze afspraken en convenanten. Wat lezen we in de begroting: dit college gaat in 1 gemeentelijk gebouwen wat sportaccommodaties duurzaam investeren. Wat een ambitie!

En oh, ja ze gaan zich inzetten om huizen te bouwen zonder gasaansluiting, inzetten, maar wanneer gaan deze structureel gebouwd worden?

Waarschijnlijk zal eerst de projectontwikkelaar en de bouwer moeten instemmen. Wat een ambitie!

Daarnaast wordt er geïnvesteerd in veiligheid, uiteraard grijpt dit college naar de mobiele camera's en naar toezicht en handhaving. Slechts een schamele € 100.000 in preventie, het dubbele gaat naar repressie.

Ons advies zet € 300.000 in op preventie, dat scoort in de nabije toekomst.

Repressie helpt slecht tijdelijk, de vlam slaat zo weer in de pan.

Voorzitter, wij vinden het een weinig ambitieuze begroting. Vorig jaar zei ik dat dit college op zijn handen zit, klopt er is geen beweging in te krijgen. Aankondigen om te sparen en af te lossen, dat is de samenvatting van Samen aan Zet. Samen met de coalitie op je handen blijven zitten.

Waar is de ambitie gebleven?

Er liggen in Vlaardingen enorme opdrachten.

De sociale problematiek, veel Vlaardingers zijn laag opgeleid, er is veel werkeloosheid, en in deze snel veranderde maatschappij is werk geen vanzelfsprekendheid meer. Dat vraagt om creatieve ideeën en ambities. Niet kijken naar het spaarsaldo of de hoogte van de leningen.

Een desolaat centrum, wel een binnenstadsmanager aanstellen, wel zijn plannen en ideeën aanhoren, maar er geen geld voor uittrekken. Deze man spreekt wel over tientallen miljoenen voor het centrum, dit college over 1,1 miljoen verdeeld over 2 jaar verdeeld over 2 winkelcentra.

Zo win je niet de strijd in het centrum.

Achterstallig onderhoud, op wegen, fietspaden, riolering en bekabeling. Jaarlijks van alles een beetje, pleisters plakken noemde ik het bij de vjn, meer is het niet. De kwaliteit van het groen neemt af, juist in het kader van duurzaamheid zouden we het groen moeten koesteren.

Wel jaarlijks de lasten verhogen in de afgelopen vier jaar. Als argument wordt gegeven dat we zelfs net onder het landelijk gemiddelde zitten, zal best wel kloppen, maar zitten we ook net onder het landelijk voorzieningenniveau?

De burger is best bereid om meer te betalen, maar ze willen niet betalen voor een verloederde stad.

Volgens mij betaal je gemeentelijke heffingen gebaseerd op het voorzieningen niveau en niet op basis van een gemiddelde in Nederland.

Indicatoren

Op veiligheid en handhaving, op afval en duurzaamheid, op verkeersveiligheid, op onderwijs en economie, in het sociaal domein, op sport en recreatie, op vrijwel alle indicatoren scoren we onder het landelijk gemiddelde, bij sommige zelfs zeer extreem.

Gelukkig scoort de wethouder bij cultuur geen onvoldoende, gelukkig voor deze wethouder worden er bij cultuur geen indicatoren vermeldt!

Als Vlaardingers weten we hoe cultuur er hier voorstaat, heel veel enthousiasme bij directies en vrijwilligers. Er is de laatste 3 jaar zoveel bezuinigd en weggesneden dat je niet echt vrolijk wordt.

Dit college weigert om nu na de magere jaren weer te investeren in de stad, investeringen die de burgers ten goede komen. Investering die het milieu ten goede komen.

Voorzitter,
GroenLinks is zwaar teleurgesteld, er is geld genoeg, het wordt alleen verkeerd besteed.
De financiën lijken op orde, de samenleving is dat nog lang niet.

Voorzitter,
laten we gezamenlijk de problematiek aanpakken, laten we zien waar we het voor doen.

Voorzitter,
de fysieke bouwopgaven liggen op schema, de menselijke bouwopgaven krijgen niet de aandacht die het verdiend.
Volgens mij maken mènsen de samenleving en niet de wegen en gebouwen.

 

______________________________________________________________________________

GroenLinks bijdrage in Groot Vlaardingen

 
Ambitie

In het 3e begrotingsjaar van dit college zou je verwachten dat de successen geoogst worden.

Niets is minder waar:

De schulden lopen op van 250 miljoen naar 270 miljoen.
De criminaliteit blijft onverminderd hoog.
De straten, fietspaden en het groen hebben achterstallig onderhoud.
De duurzaamheid daar wordt over gedacht.
Er wordt ruzie gemaakt met de Vlaardingse ondernemersvereniging IKV.
De werkeloosheid neemt in Vlaardingen toe.
Het aanbod van werk neemt in Vlaardingen af.
Wat heeft dit college eigenlijk de afgelopen jaren gedaan?

GroenLinks vindt dat er te weinig geïnvesteerd wordt in Vlaardingen.

 • Meer investeringen in duurzaamheid, we moeten onafhankelijk worden van fossiele (olie, gas en steenkool) grondstoffen.
 • GroenLinks vindt dat Iedere Vlaardinger op verzoek duurzaamheidsadvies moet kunnen ontvangen, het nemen van concrete maatregelen wordt gestimuleerd.
 • Vrijwilligers worden opgeleid als duurzaamheidscoaches, zij geven informatie over het nut en noodzaak van duurzaamheidsmaatregelen.
 • De Marathonweg is niet langer de meest vervuilende weg in Vlaardingen en vormt niet langer de scheiding tussen Westwijk en Centrum.
 • Meer geld voor wegen en fietspaden, om de veiligheid te verhogen, bij voorkeur fietspaden gescheiden van de wegen.
 • Maar aandacht in Vlaardingen voor het groen en de bomen.
 • Meer aandacht voor de mensen in hun wijken, help ze als ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
 • Elke vroegtijdige schoolverlater is er een teveel.
 • Alle jongeren volgen onderwijs of hebben een baan, ze krijgen daarbij, indien nodig, hulp.
 • Meer jongerencoaches en uitbreiding van schoolmaatschappelijk werk.
 • Overlast van groepen jongeren wordt aangepakt, niet met camera’s en handhaving, maar door in gesprek met ze te gaan. Geef de jongeren een toekomst en perspectief, hun ouders worden hierbij betrokken.
 • Laaggeletterdheid wordt nu eens daadkrachtig aangepakt, een Deltaplan laaggeletterdheid zou de noodzaak van dit probleem moeten weergeven.
 • Ouderen en Vlaardingers die hulp nodig hebben krijgen deze, uiteraard worden hun netwerken daarbij betrokken, en maatwerk voor elke burger.

GroenLinks vindt dat in de begroting 2017 voor deze bovengenoemde punten er veel te weinig ambitie is.
GroenLinks vindt dat er nu geïnvesteerd moet worden, zodat de burgers van Vlaardingen daarvan kunnen profiteren.
GroenLinks vindt dat de lasten van de burgers in lijn moeten zijn met het voorzieningenniveau in Vlaardingen.

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken

 

 

_____________________________________________________________________________________________

[Klik HIER om de PDF met alle mede door GroenLinks ingediende moties te openen - opent in nieuw venster.]

Ingediende moties:

 • “Opladen elektrische auto’s” (gezamenlijke motie van D66, ONS Vlaardingen, SP, Leefbaar Vlaardingen en GroenLinks)
 • “Ja/Ja sticker voor reclamedrukwerk in de brievenbus” (gezamenlijke motie van D66, ONS Vlaardingen, SP en GroenLinks)
 • Schoorsteenfilters (gezamenlijke motie van ONS Vlaardingen, Leefbaar Vlaardingen, D66 en GroenLinks)
 • “Marathonweg” (gezamenlijke motie van ONS Vlaardingen, Leefbaar Vlaardingen, D66 en GroenLinks)
 • ‘Het goede voorbeeld” – over energielabel van het oude stadhuis (gezamenlijke motie van ONS Vlaardingen, Leefbaar Vlaardingen, D66 en GroenLinks)
 • “100/100/100”- over scheiding afval (gezamenlijke motie van ONS Vlaardingen, Leefbaar Vlaardingen, D66 en GroenLinks)
 • “Auto- en scooterlawaai” (gezamenlijke motie van ONS Vlaardingen, Leefbaar Vlaardingen, D66 en GroenLinks)
 • “Electrische scooters” (gezamenlijke motie van ONS Vlaardingen, Leefbaar Vlaardingen, D66 en GroenLinks)