Een andere aanpak van schuldhulpverlening. Wil het college dat, vraagt GroenLinks Vlaardingen - 23 maart 2017

Een andere aanpak van schuldhulpverlening. Wil het college dat?

Er is een nieuwe methode om mensen met schulden te helpen, en die heet “Mobility Mentoring”. Hierbij wordt in de hulpverlening eerst gewerkt aan de vermindering van de stress die mensen met problemen rondom financiën, scholing, gezondheid en huisvesting ondervinden, en pas daarna wordt er gewerkt aan die problemen zelf. Eind 2016 organiseerde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een informatiebijeenkomst over Mobility Mentoring. In Alphen aan de Rijn wordt na de zomer al met deze methode begonnen. GroenLinks wil weten of ook de gemeente Vlaardingen hiervoor interesse heeft.

__________________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
te Vlaardingen

Vlaardingen, 23 maart 2017

Betreft: Armoedebeleid in Vlaardingen
 

Geacht College,

Mensen die in armoede leven en schaarse bestaansmiddelen hebben, leven van dag tot dag en ervaren hun situatie als uitzichtloos. Zij raken het overzicht en grip op hun eigen leven kwijt. Gevolg is dat het doelgericht werken gaan en probleemoplossend handelen moeilijk voor hen wordt. Het lukt hierdoor vaak niet om armoede en schulden te overwinnen.

Het hebben van te weinig middelen heeft veel impact op iemands leven, met chronische stress als gevolg.

De impact van chronische stress is het uitgangspunt van “Mobility Mentoring”. Het is afgestemd op de gevolgen van schaarste en stress op de hersenen van mensen. Door deze stress wordt het moeilijker om te plannen en langetermijndoelen te behalen.  Mensen zijn namelijk pas in staat om te doen wat er moet gebeuren wanneer de stress onder controle is. Mobility Mentoring vertaalt dit wetenschappelijke fundament naar begeleiding (mentoring) en stress-reducerende dienstverleningsprincipes. In deze methode worden mensen met financiële problemen eerst bewust gemaakt van de stress waarmee zij leven. De begeleider stelt samen met de deelnemer een stappenplan op waarin het wegnemen van deze stress centraal staat. Met ondersteuning van de begeleider werkt de deelnemer vervolgens aan verschillende terreinen als zijn financiële situatie, scholing, gezondheid en huisvesting.

Ook in Vlaardingen hebben veel mensen te kampen met een schuldenlast, armoede en ervaren een gevoel van schaarste waaruit zij zich moeilijk ontworstelen. GroenLinks ambieert een effectievere aanpak van financiële problematiek bij mensen, met als doel hen te begeleiden naar economische zelfredzaamheid.

GroenLinks denkt dat Mobility Mentoring in Vlaardingen een bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van de generalistische dienstverlening door wijkteams en de brede integrale intakes bij de gemeente. Ook specialistische hulpverlening kan hierdoor een verdere ontwikkeling doormaken.

Volgens GroenLinks heeft deze methodiek tevens een preventieve werking: door meer te investeren in het contact en begeleiding van mensen besparen we op gezondheidszorg en uitkeringen omdat je hen blijvend helpt. De behaalde resultaten in de Verenigde Staten stemmen zeer optimistisch en ook de Wereldbank noemt Mobility Mentoring een veelbelovende aanpak.

Op 11 november 2016 heeft de VNG een informatiebijeenkomst georganiseerd over Mobility Mentoring. Er is vanuit verschillende Nederlandse gemeenten interesse getoond en Alphen aan de Rijn maakt na de zomer een start met deze nieuwe methode.

GroenLinks is van mening dat de mogelijkheden van Mobility Mentoring ook in Vlaardingen onderzocht moeten worden en heeft derhalve de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met Mobility Mentoring als programma om armoede te bestrijden?
  2. Bent u ermee bekend dat de gemeente Alphen aan den Rijn hiermee aan de slag gaat en ook andere (grote) gemeenten interesse hebben in deze aanpak?
  3. Zo ja, gaat u deze ontwikkelingen, net als GroenLinks, op de voet volgen?
  4. Bent u het met GroenLinks eens dat armoedebestrijding en schuldhulpverlening een zo effectief mogelijke aanpak verdient?
  5. Bent u in dit kader bereid de mogelijkheden van Mobility Mentoring voor de gemeente Vlaardingen te onderzoeken en hierover verslag te doen aan de gemeenteraad?

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken