Reactie GroenLinks Vlaardingen op het concept advies van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport - 22 mei 2017

Uitbreiding vluchten Rotterdam Airport? Bestuurlijk concept advies zegt NEE

GroenLinks Vlaardingen besteedde al een aantal keren aandacht aan de uitbreidingswens van Rotterdam Airport. Hieronder onze reactie op het concept advies van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) over regionaal draagvlak Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Op 24 mei a.s. vindt er een openbare hoorzitting plaats over de uitbreidingsplannen van Rotterdam Airport.

____________________________________________________________________________________

Reactie GroenLinks Vlaardingen op het concept advies van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport

 
Rotterdam The Hague Airport is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote vakantieluchthaven, zeker gezien zijn ligging in nabijheid van grote woongebieden. Al eerder plaatsten wij over hun wens om uit te breiden een nieuwsbericht op onze website. GroenLinks Vlaardingen is tegen de groei/uitbreiding van Rotterdam Airport, zowel in het aantal vluchten als in vergunde geluidsruimte. Bescherming van het leefmilieu, in Vlaardingen en in de rest van onze regio, is daarvoor de voornaamste reden.

GroenLinks en omwonenden startten een petitie. Deze werd door 2.557 mensen ondertekend en op 13 april jl. aangeboden aan gedeputeerde mw. A. Blom.
Op 24 mei vindt er een hoorzitting plaats over de uitbreidingsplannen van Rotterdam Airport. Het betreft hier een openbare bijeenkomst waarbij de publieke tribune toegankelijk is. Geïnteresseerden zijn van harte welkom! (Zie onderaan voor plaats en tijd.)

De Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR), waar gemeenten en provincie zitting in hebben, meent dat er geen draagvlak is voor uitbreiding van de luchthaven. Er zou dus GEEN sprake moeten zijn van uitbreiding van het aantal vluchten, zoals het vliegveld graag wil. Tot deze conclusie is de BRR in hun concept advies van 9 mei 2017 aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu gekomen.

Dit is in lijn met het advies wat verkenner, Joost Schrijnen, eerder al gaf.
Volgens de BRR zou de huidige geluidsruimte in een nieuw luchthavenbesluit gehandhaafd moeten blijven. Wel zou er volgens de BRR onderzoek moeten worden gedaan naar de mogelijkheden van het verplaatsen van het helikopterverkeer. Het gaat hierbij dan om het onderbrengen trauma- en politiehelikopters op een andere plek in de regio. Er zou hierbij gezocht moeten worden naar een locatie waar zij voor minder overlast zorgen. Hierdoor zou het vliegveld op termijn, binnen de huidige geluidsruimte, wel kunnen groeien met commercieel verkeer.

Omdat dit onderzoek waarschijnlijk zo'n drie tot vijf jaar gaat duren, kunnen deze opties nog niet in het in 2018 te nemen luchthavenbesluit opgenomen worden.

GroenLinks Vlaardingen pleit ervoor om in het geval van uitplaatsing van de helikoptervluchten, deze vrijgekomen geluidruimte niet ‘op te vullen’ met commercieel verkeer. De opties bij een toekomstige vergunning komen opnieuw open te liggen. Hierdoor zouden de mogelijkheden en gevolgen van een krimpscenario bij een volgend luchthavenbesluit meegenomen moeten worden. Door de mogelijkheid van krimp in het commerciële verkeer open te houden kan RTHA in zijn originele profiel als kleine zakenluchthaven versterkt worden.

Op het moment geldt er geen limiet voor het aantal commerciële nachtvluchten, er kan hierop dus ook niet gehandhaafd worden. Hierdoor ontbreekt toezicht en kunnen we niet goed meten hoe ernstig de overlast lokaal is. GroenLinks Vlaardingen is dan ook verheugd over het advies van de BRR om het aantal vluchten in de nacht te beperken en het aantal handhavingspunten in de regio te vergroten.

Omdat onduidelijk is wat de effecten van het vliegveld zijn op de luchtkwaliteit in onze regio, zou hier volgens GroenLinks Vlaardingen onderzoek naar gedaan moeten worden. De luchtkwaliteit in onze regio staat namelijk steeds meer onder druk, dit is dan ook een punt waar veel bewoners zich (terecht) zorgen over maken. Dit soort onderzoek wordt bijvoorbeeld ook gedaan in de omgeving van Schiphol en is hier natuurlijk ook mogelijk.

Tevens zou er, zoals al het geval is bij Schiphol, een grenswaarde moeten worden vastgesteld voor het zogenaamde Totaal Risico Gewicht (TRG). Dit is een maat voor het totale veiligheidsrisico waaraan de omgeving van een vliegveld wordt blootgesteld. Door deze norm te verankeren wordt voorkomen dat een luchthaven teveel groeit.
GroenLinks zou graag zien dat deze punten nog worden toegevoegd aan het definitieve advies van de BRR aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Al met al zou Rotterdam Airport de komende jaren pas op de plaats moeten maken om ervoor te zorgen dat de gezondheid en veiligheid van bewoners in de regio gewaarborgd blijft.

Openbare hoorzitting 24 mei
Lokatie: Worldhotel Wings, RotterdamAirportplein 55, Rotterdam
Opening hoorzitting:  9.30 uur
Pauze:                       12.00-13.00 uur
Einde hoorzitting:      14.00 uur  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Neill Voorburg.