Technische vragen GroenLinks over de Voorjaarsnota 2017

De Voorjaarsnota 2017 zal op 27 juni eerst in de commissie behandeld worden. In de gemeenteraadsvergadering van 29 juni staat ‘inspreken Voorjaarsnota’ op de agenda. De nota wordt door de Raad behandeld op 5 en 6 juli. Ter voorbereiding van de behandeling stellen partijen technische vragen. Ondanks dat de GroenLinks fractie het een heldere en duidelijke nota vindt zijn er zeker wel enkele technische vragen te stellen.

Technische vragen voorjaarsnota 2017

 
Blz.5 Ontwikkeling Algemene Reserve

Waarom worden de kapitaallasten niet verder betaald uit de bestaande reserve, net zo lang tot dat de reserve geheel op is?
Nu wordt het eigen vermogen met € 304.000 versterkt en de jaarlijkse begroting nog meer belast.

Blz. 11 Toelichting mutatie - Resultaat aanbesteding groen onderhoud
U spreekt van een tegenvallende aanbesteding.
Kunt u nader aangeven welke onderdelen er tegenvallen? Graag deze met cijfermatige vergelijking van de voorgaande jaren.
Waren er geen alternatieven voorhanden?
Wat kost het om een hoger niveau toe te passen?

Blz.15 Programma 2: veiligheid en handhaving - terugdringen van jeugdoverlast
Er wordt een extern bureau ingehuurd om dit eerste deel (komen tot een Plan van Aanpak) te begeleiden, wat zijn de kosten van deze externe inhuur?
Is deze kennis niet intern aanwezig?

Blz.16 Routeplan Klimaatneutraal Vlaardingen in 2050
U heeft een Routeplan van Overmorgen opgesteld, graag daar een exemplaar van?
U schrijft dat u afscheid neemt van de fossiele brandstoffen, waaruit blijkt de uitvoering van dat beleid?

Blz.17 Groen en Milieu
Is een investering in een rouwcentrum wel de juiste?
Nog geen 100 meter verderop ligt compleet rouwcentrum in uitstekende staat, u gaat in concurrentie met een private onderneming.
Dat de aula een opknapbeurt behoeft, daar is geen twijfel over. Uiteraard juichen we de energieneutrale maatregelen zeer toe.

Blz.19 Verkeer en Mobiliteit – onderhoudsniveau buitenruimte (wegen, straten, pleinen)
Het onderhoudsniveau is jarenlang sober geweest, nu wijst u ons op kapitaalvernietiging en grootschalige vervanging en geeft u aan dat u als verantwoordelijke niet meer voldoet aan uw wettelijke taak.
GroenLinks heeft daar jaren geleden bij de bezuinigingen al op gewezen, u gaf toe niet thuis.
Vraag:
Kunt u cijfermatig weergeven dat onvermijdelijke grootschalige vervanging prevaleert bij periodiek onderhoud? Graag onderbouwd met stukken.
Kunt u gedetailleerd aangeven de toegenomen hoeveelheid klachten en de ontvangen aansprakelijkheden (uiteraard geanonimiseerd)?

Blz.20 Unileverterrein
Gezamenlijk met Unilever gaat u een externe procesbegeleider inhuren, de kosten bedragen € 200.000 voor de gemeente Vlaardingen.
Wat is de opdracht en welk belang heeft Vlaardingen?
Draagt Unilever ook bij, en wat is het belang voor Unilever?
Waarom worden deze kosten niet in een grondexploitatie verwerkt of betaald uit het budget ruimtelijke ontwikkeling?

Blz.24 Sociaal domein - Burenbemiddelaar
Wat gaat u precies doen om burenbemiddeling tot een succes te maken en hoe vindt de aanpak tot betrekking tot de ‘jeugdproblematiek’ plaats?

Blz.25 Sociaal domein - Stroomopwaarts route
Het aantal mensen in de bijstand blijft ver achter bij de prognoses.
Heeft de aanpak van Stroomopwaarts gefaald, zo nee, hoe kunt u dan de geringe uitstroom verklaren?
Is de huidige aanpak wel doeltreffend en zijn daar de eerste resultaten al van te zien?

Blz.28 Sport en Recreatie - Gefaseerde verplaatsing volkstuinen
Het zal toch niet zo zijn dat de gemeente Vlaardingen gewoon doorgaat met de verplaatsing van scouting en volkstuinen en ambtelijke inzet terwijl het ministerie pas overgaat tot betaling bij het definitief worden van het Tracébesluit dat minstens nog 1,5 jaar op zich laat wachten.
De GroenLinks fractie is op de hoogte van uw met spoed uitgegane brief aan het ministerie nadat de accountant u ook op dit risico gewezen had.

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken