Standpunten

Standpunten

Vlaardingen, een sociale stad met zorg voor iedereen die dat nodig heeft

Burgers dragen bij aan hun sociale omgeving en aan de voorwaarden voor hun eigen welzijn en die van hun naasten (de participatiemaatschappij). Dit kan alleen wanneer er voldoende ondersteuning en zorg is en wanneer sociale netwerken en andere burgerinitiatieven worden gestimuleerd.

Alle inwoners van Vlaardingen hebben recht op hulp en ondersteuning als familie of hun omgeving dit niet kunnen verlenen en zij dit niet zelf kunnen betalen. Het gaat om praktische en laagdrempelige ondersteuning waarbij mensen worden geholpen maar ook worden geactiveerd hun eigen mogelijkheden te benutten. Eigen regie van mensen die zorg nodig hebben is heel belangrijk. Toegankelijkheid en maatwerk staan voorop. Zorg en ondersteuning worden zo dichtbij als mogelijk georganiseerd. Jongeren krijgen te kans om zich te ontwikkelen, veilig op te groeien en zich voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. De kansen die de transities in het sociale domein (d.w.z. overgang van verantwoordelijkheden van Rijk en provincies naar gemeenten) bieden, worden optimaal benut om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Een sociale stad voor iedereen interpreteert GroenLinks heel ruim. Daarom hierbij ook aandacht voor internationale solidariteit. Maar ook voor dierenwelzijn.

Vlaardingen, een groene stad waarin je goed woont, beweegt en geniet

Alle Vlaardingers hebben recht op goede woonvoorzieningen, zodat Vlaardingen vitaal en aantrekkelijk wordt gehouden.
De binnenstad is belangrijk voor de identiteit van Vlaardingen en is een spanningsvolle mix van wonen, cultuur en commercie.
Omdat het autogebruik en -bezit leidt tot grote problemen voor leefbaarheid en veiligheid dient dit te worden teruggedrongen en moet het gebruik van andere vervoerwijzen worden gestimuleerd.

Vlaardingen was de groenste stad van Nederland en Europa. Dat willen we graag zo houden. Een groene leefomgeving levert een zeer belangrijke bijdrage aan een goed woon- en vestigingsklimaat. Groen nodigt uit tot fysieke inspanning en heeft zo een duidelijke meerwaarde op het gebied van de gezondheid en psycho-sociale ontwikkeling van onze jeugd.
In een groene omgeving moet je fijn kunnen wonen zonder overlast van verkeer.
Van sporten geniet je niet alleen, het is ook goed voor je gezondheid en voor je ontwikkeling: samenspelen met anderen is iets wat je je hele leven kunt gebruiken.
Je kan ook genieten van een bloeiend kunst- en cultuurklimaat. Dat draagt ook bij aan een vitale en creatieve samenleving, houdt de mens langer vitaal en creatief en is in meerdere opzichten van belang voor de economie en het woon– en verblijfklimaat van de stad.
Dat geldt ook voor het verleden dat Vlaardingen terecht koestert. GroenLinks blijft graag bereid geld te besteden om deze historie, die de Vlaardingse identiteit mede bepaalt, aan de volgende generatie door te geven en te bewaren.

Vlaardingen, een stad met een duurzame economie en goed onderwijs

GroenLinks vindt dat milieuaantasting moet worden voorkomen, kringlopen sluitend worden gemaakt en dat energie uit oneindige bronnen komt. Een lokaal groene, duurzame economie die nieuwe banen creëert, kansen biedt aan nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt en op lange termijn een stevige basis vormt voor een innovatief klimaat. En dat sluit aan op het onderwijs. Gelijke kansen voor iedereen om zich te ontwikkelen en te ontplooien en voldoende werkgelegenheid voor burgers om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Daarom wordt duurzaam economisch handelen een speerpunt in het actieplan economie en krijgt de wethouder milieu/energie de bevoegdheid t.a.v. alle andere portefeuilles een dwingende aanwijzing te geven om genoemde uitgangspunten te kunnen bereiken. Betrokkenheid van bewoners, bedrijven, woningcorporaties, scholen, zorg- en andere instellingen is bij dit alles essentieel. Er wordt actief gestimuleerd dat bedrijven, maar ook andere instellingen Maatschappelijk Verantwoord Handelen en daardoor rekening houden met groen, duurzaamheid en energiebesparing.

Er zijn mogelijkheden voor schoolverlaters om ervaring op te doen hetgeen de kans op een betaalde baan verhoogt. Het onderwijsbeleid richt zich op onderwijskansen voor jong en oud, zowel op school huisvestingsbeleid als op mogelijkheden voor volwasseneneducatie.
De gemeente geeft als investeerder/inkoper en werkgever in de stad altijd zelf het goede voorbeeld. De gemeentelijke organisatie is ingericht op een goede en open communicatie met de samenleving en dienstbaarheid om een groene, fijne, sociale, duurzame en kansrijke gemeente te kunnen zijn en blijven.