Graag opgeven:
Via een mail kun je je aanmelden voor deze ALV.

AGENDA:

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen ALV 18 mei
 5. Evaluatie van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen
 6. De terugkomst van de thema-avonden
 7. Het instellen van de functioneringscommissie
 8. Lopende fractiezaken
 9. In gesprek met de wethouder
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

   
Toelichting op de agenda:

 1. Opening wordt verzorgd door voorzitter Milo Broekmans
 2. Vaststellen van de agenda Geen toelichting nodig.
 3. Mededelingen vanuit het bestuur. In ieder geval komt aan de orde:
  1. Privacy van bestuurs- en fractieleden, naar aanleiding van vragen hierover richting het bestuur.
  2. Stand van zaken rond de jaarcijfers van 2021
 4. Notulen ALV 18 mei. De notulen zijn verstuurd op zondag 26 juni jl.
 5. Evaluatie van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met een aantal actieve leden. bestuursleden en de huidige fractie is een evaluatie gedaan van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. De uitkomst hiervan wordt gepresenteerd en met jullie besproken door campagneleider en bestuurslid Jochem van Abel.
 6. De terugkomst van de thema-avonden. Tijdens thema-avonden wordt met leden en geïnteresseerden en deskundigen van buiten de partij  van gedachten gewisseld over de te volgen koers ten aanzien van een bepaald onderwerp. Deze activiteit vergroot de betrokkenheid van leden, versterkt de contacten met de organisaties die worden uitgenodigd en verschaft inspiratie en nieuwe inzichten aan de fractie voor hun raadswerk. Aan jullie de vraag welke onderwerpen besproken dienen te worden. Daarnaast willen we peilen of er interesse is voor een thema-avond over de gevolgen van het samengaan van de Eerste Kamer fracties van PvdA en GroenLinks na de Provinciale Statenverkiezingen in 2023. We zijn van mening dat dit onderwerp geschikter is voor een thema-avond kunnen bespreken dan voor een  ALV. Het tijdsbestek van een agendapunt biedt te weinig ruimte om hier een goed gesprek over te kunnen voeren.
 7. Het instellen van de functioneringscommissie. Dit onderwerp hebben we kort besproken tijdens de vorige ALV, waarbij een aantal leden interesse heeft getoond voor deelname. We willen de vorming van de commissie wat grondiger aanpakken. Een commissie is zo ingesteld, maar de commissie is onderdeel van een breder functioneringsbeleid. Wil zo'n commissie goed functioneren, dan moeten de kaders duidelijk zijn. Het landelijk bureau heeft hier een stappenplan voor bedacht.  Milo zal op basis van dat plan uitleg geven over hoe we te werk willen gaan en hoe we de leden die interesse getoond hebben én de leden die mogelijk zich ook nog willen melden voor de commissie mee willen nemen in het proces.
 8. Lopende fractiezaken: Umit Gulseren en Yasmine Bouchrit zullen  met jullie delen hoe ze hun eerste half jaar als raadslid hebben beleefd. Daarnaast zullen ze aangeven wat er op dit moment speelt en vragen beantwoorden.
 9. In gesprek met de wethouder Lianne van Kalken geeft een indruk van een half jaar wethoudersschap en zet uiteen wat momenteel voor haar portefeuille speelt in de stad.
 10. Rondvraag. De rondvraag is bedoeld voor korte vragen over zaken die niet aan bod zijn gekomen. Zaken die meer tijd vergen om te bespreken, kunnen we mogelijk agenderen voor een volgende ALV of een thema-avond.
 11. Sluiting. Er is de mogelijkheid om na de sluiting nog even wat na te praten met een drankje en een hapje.