A14 een alternatief voor de A4 Midden-Delfland?

In een brief aan het college stelt Jack Tsang het college voor om minister Eurlings een hart onder de riem te steken en hem steun te betuigen bij het op stapel staande onderzoek naar het A14-alternatief.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente VlaardingenVlaardingen, 1 januari 2008Betreft: Nieuwe aspecten A4 Midden-Delfland: de A14 - Een alternatief voor de A4 M Midden-Delfland, een mogelijk betaalbare oplossing van het probleem van onze verkeersknooppunten.

 Geacht college,Uiteraard de beste wensen van GroenLinks in 2008 bij uw uitdagende taakstelling.Op 31 oktober 2007 stond in Cobouw*) een opmerkelijk artikel met als kop: “Beter alternatief voor A4 blijft in de la liggen”. De heer Winsemius voormalig VROM minister (VVD) deed een opmerkelijke onthulling op de Ruimteconferentie 2007 van het Ruimtelijk Planbureau - zie bijlage 1a/1b.Op 21 december ontving de raad een tweetal stukken van de heer B. van der Chijs - zie bijlage 2a/2b - waarin hij ons informeerde over een aangenomen motie in de Tweede Kamer (20 dec. 07) om ondermeer het alternatief voor de A4 de A14 uit te werken en daarmee het Prins Clausplein te ontlasten. De A14, loopt van het Terbregseplein naar de A4 iets ten noorden van Leidschenveen en ten zuiden van Zoetermeer.Het is u bekend dat de aanleg van de A4 Midden-Delfland geen oplossing is voor de mobiliteitsvraag die aan de mogelijke aanleg ten grondslag ligt. Dat de A13/A16 eigenlijk ook geen alternatief is heb ik begrepen uit de toelichting die de heer Van de Chijs op mijn verzoek gegeven heeft - zie bijlage 3a/3b/3c.Het artikel van de heer Winsemius, de aangenomen motie in de Tweede Kamer en de toelichting van de heer Van der Chijs zijn op zijn minst nieuwe aspecten in de A4 discussie. Vandaar dat wij u de vraag voorleggen of het geen tijd wordt minister Eurlings (CDA) te helpen om namens de gemeente Vlaardingen (en Delft, Schiedam) steun te betuigen aan een onderzoek naar het alternatief A14**)?Het grote voordeel van deze oplossing is dat de verkeersknelpunten Kethelplein, Kleinpolderplein, Ypenburg en Prins Clausplein weinig extra verkeer erbij krijgen***). Simpelweg omdat de route deze verkeersknooppunten niet passeert. De zwaarbelaste woongebieden die in de directe omgeving van deze knooppunten liggen worden dan milieutechnisch ontzien. Eigenlijk een verkeerstechnisch ‘ei van Columbus’.Ik wijs u in dit kader wellicht ten overvloede erop dat in het collegeprogramma staat dat ook de Kethelpleinproblematiek met betrekking tot luchtkwaliteit en volksgezondheid moet zijn opgelost alvorens het college kan instemmen. Voorzover ons bekend is op basis van actuele gegevens en prognoses nog nimmer aan deze voorwaarde is voldaan. Net zomin als het probleem van de tunnelveiligheid****) in het ontwerp van de A4-IODS is opgelost. Misschien kunt u ons informeren over de actuele stand van zaken.Verkeerskundig heeft de heer Van de Chijs bij herhaling en ook nu weer aangetoond dat de A4 Midden-Delfland verkeerstechnisch geen bijdrage levert aan de oplossing van ons mobiliteitsprobleem.Dat de ruimtelijke kwaliteit van het open Midden Delfland gebied wordt aangetast, ook in het laatste IODS compromis, blijft onveranderd overeind.*****)Besluitvorming door een andere brilDat we er al ruim vijftig jaar(!) zonder concreet resultaat mee bezig zijn geeft ons inziens vooral aan dat het een verkeerd besluit is om de A4 M Midden-Delfland aan te leggen. In Nederland zijn wij in goed overleg in staat zeer gekwalificeerde besluiten te nemen . Nu dit niet lukt is de veronderstelling steeds aannemelijker geworden dat er kennelijk een verkeerd besluit genomen gaat worden als we deze A4 M Midden-Delfland gaan aanleggen.Dit in tegenstelling tot de nogal simpele gedachte en veelgebruikt ‘argument’ dat juist 'omdat' we er al zo lang mee bezig zijn we de A4 Midden-Delfland wel moeten aanleggen. Kortom, u helpt minister Eurlings (CDA) door uw steun te betuigen aan het onderzoek A14 alternatief. Krijgt ook de heer Winsemius (VVD) toch nog gelijk dat er betere alternatieven zijn.College, wij zijn nieuwsgierig naar uw reactie op onze brief inclusief de bijlagen.Met vriendelijke groet,Jack Tsang,Namens de fractie van GroenLinks.Noten *) Cobouw: "Het Dagblad voor de Bouw".**) Ook daar zal overigens een (gedeeltelijke) ondertunneling onontkoombaar zijn.***) Het is bekend dat aanpassing/ombouw van het Kethelplein door de provincie Zuid-Holland als zeer problematisch wordt ervaren. Aanpassing van het Kleinpolderplein achten zij schier onmogelijk. De kosten van deze aanpassingen zijn zeer hoog. Daar valt ongetwijfeld wel een veilige tunnel voor de A14 van te financieren. ****) Het testen van het veiligheidsscenario voor het Kethelplein als er een milieuramp plaatsvindt zou overigens een zinvolle keus zijn voor de jaarlijkse regio-rampenoefening.*****) Terzijde valt op te merken dat de enorme achterstand in investeringen in het openbaar vervoer er toe leidt dat er nu een OV bezettingscrisis te voorspellen valt vergelijkbaar met de Japanse taferelen van inproppend NS-personeel. De trein stoot gemiddeld 41 gram CO2 per reizigerskilometer uit, de auto 126 gram. Hoe dan ook blijven we pleiten voor meer prioriteit in de aanpak van het OV. De plannen van de gemeente Schiedam rond een snelbus ondersteunen wij van harte. Rinnooy Kan, voorzitter van de SER, in de NRC van 30 december:”In landen waar ze het poldermodel niet hebben -ik gebruik het woord één keer- kijken ze met respect naar de manier waarop wij die dingen doen. Fatsoenlijk, in voorbereiding en in uitvoering. Het is een traditie waar ik trots op ben”.Bijlagen: (Alle bijlagen downloaden in één PDF - 42 kb)1a Artikel Cobouw, 31 okt. 07 - Beter alternatief voor A4 blijft in de la liggen. 1b Samenvatting beweringen en commentaar Winsemius in Cobouw 31 okt. 2007.2a Brief aan colleges van Vlaardingen en Schiedam van Ir B.K. van der Chijs - 21 dec. 2007.2b Notitie Tweede Kamer ‘A14 in plaats van A4 MD’ – 21 dec. 2007.3a Twee verzoeken van de heer Tsang aan Ir. B.K. van der Chijs - 28 dec. 2007.3b Reactie Ir. B.K. van der Chijs aan de heer Jack Tsang – 28 dec. 2007.