A4 ja of A4 nee? .... De actuele ontwikkelingen

GroenLinks Vlaardingen volgt de ontwikkelingen op de voet. Met de (samenvatting) van de A4-feuilleton die de werkgroep "Stop RW19-A4" op haar website publiceert willen we u op de hoogte houden. Deze maal ook een interview dat Omroep Vlaardingen onlangs hield met GroenLinks Vlaardingen fractievoorzitter Jack Tsang over de laatste ontwikkelingen en ideeën op A4-gebied.

Er was eens een architect in Maasland genaamd Ton Poot die een plan bedacht om de A4 Midden-Delfland niet alleen te ondertunnelen, maar deze ondertunneling ook nog eens multifunctioneel te gebruiken: bovenop de tunnel kan een 'vaart' worden aangelegd met functies op het gebied van natuur en waterberging. Wellicht een goed plan, een goed alternatief. Of is het het oude liedje van: "je vindt een oplossing, maar die blijkt vervolgens weer nieuwe problemen op te leveren"?

In ieder geval meer over dit plan in onderstaande feuilleton; en ook Jack Tsang, op 26 juni jl. geïnterviewd op Omroep Vlaardingen, had er wel het een en ander over te zeggen.Beluister het interview

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A4 Feuilleton

Bron: www.stoprw19-a4.nlMEER VAN HETZELFDE... OF IS SCHIEDAM OM?Al jarenlang zeggen heel wat partijen betrokken bij de aanleg van de A4 door Midden Delfland: "Wij zijn tegen aanleg van dat stuk A4, maar als het er toch moet komen, dan …"Dan wel zo, dat we hem niet kunnen HOREN, ZIEN of RUIKEN. En dan moeten er wel afslagen komen naar Vlaardingen. En dan moet het sluipverkeer in Midden Delfland verdwijnen. En dan moet het verkeer op de A13 minder worden.* Enzovoorts. Het college van B&W in Schiedam is een van de felste tegenstanders van de aanleg, in een brief van 23 juni 2008 aan minister Eurlings stelt het college: “Als bekend, is de gemeente Schiedam tegen de aanleg van de A4 Schiedam-Delft”, maar “Mocht toch gekozen worden voor de aanleg van de A4 Schiedam-Delft, dan is essentieel, dat van een verantwoorde inpassing van de weg sprake is”. Niet horen, zien of ruiken betekent dan, dat er voldaan moet zijn aan alle gestelde milieu eisen, en dat wordt momenteel onderzocht, want momenteel loopt de tracé-MER-procedure (MER is: Milieu Effect Rapportage; welke effecten heeft aanleg op korte en lange termijn). Als daar aan voldaan moet worden – en dat moet – dan moet die weg wel 15 meter diep worden aangelegd en dan is er bij het Kethelplein nauwelijks een oplossing te bedenken die te rijmen valt met onze volksgezondheid. Schiedam heeft daarom in een eerdere fase al andere voorstellen gedaan om de mobiliteitsproblematiek in de Randstad duurzamer aan te pakken: het openbaar vervoer moet alle ruimte krijgen in deze regio. Treinen, 'light-rail'-treinen, snelle bussen die ook op essentiële plaatsen kunnen stoppen om passagiers in- of uit te kunnen laten stappen. Nu lijkt het dat de gemeente Schiedam gaat schuiven: "Mocht toch gekozen worden voor …" dan heeft "De gemeente Schiedam (…) kennis genomen van het plan van architect Ton Poot voor de inpassing van een A4 in Midden Delfland, bestaande uit een verkeerstunnel met een vaart erboven. Wij constateren, dat dit plan veel beter is voor het kwetsbare Midden Delfland, dan de in het IODS-convenant voorgestelde verdiepte ligging van de weg, o.a. op gebied van landschap, natuur, landbouw en recreatie en het tegengaan van geluidshinder en versnippering". En als laatste duw in de rug voegt het college van Schiedam er nog aan toe: "Naar wij begrepen hebben, past dit alternatief ook bij het budget, dat u hanteert voor dit project. Wij verzoeken u daarom met klem, deze variant voor het traject in Midden Delfland mee te nemen bij de verdere uitwerking van de MER-tracé-studie, uiteraard met handhaving van de afspraken in het IODS-convenant voor het stedelijk gebied. Door deze variant nú verder uit te werken en te onderzoeken, kunt u bovendien vertraging met betrekking tot deze variant in een latere fase van de tracé-MER procedure voorkomen". Wat kanttekeningen:- het plan Poot voorziet in de aanleg van een tweede ‘Vlaardingse vaart’ van Delft naar Schiedam en Vlaardingen, een vaart waarin op de bodem de tunnelbuizen voor de A4 door Midden-Delfland liggen afgezonken. Je ziet hem niet, je hoort niets en je ruikt … ter plekke niets, maar ergens moet de troep wel afgezogen worden en weer boven komen?!- ik heb begrepen dat de plannen bekeken en berekend zijn door de BAM, een aannemingsmaatschappij, in opdracht van Poot zelf(?). Dit soort berekeningen zijn meestal zeer aan de lage kant gemaakt: welk groot bouwproject kost uiteindelijk niet een veelvoud van haar geplande kosten?- op 13 juni 2008 heeft de Midden-Delfland Vereniging (voorzitter Govert van Oord) aan minister Eurlings het voorstel gedaan het plan Poot "deze voor het Midden-Delflandgebied zeer gunstige variant ‘A4 met vaart’ mee te nemen in de lopende MER-studie (stap 2) voor de A4 Midden Delfland".- de vraag is: wat vindt de gemeente Vlaardingen van dit plan? Volgt Vlaardingen Schiedam en de vereniging Midden-Delfland of houdt wethouder Robberegt zijn rug recht en wijst hij alle verdere plannen voor meer automobiliteit in onze omgeving categorisch af? En de Stichting Stop RW19/A4?Als bekend is de Stichting Stop RW19/A4 voor het bevorderen van alternatieven voor de mobiliteitsproblematiek in de Randstad: dus niet nog meer autobanen, maar meer en beter openbaar vervoer! Dát is ten diepste de reden dat de stichting tegen de aanleg van de A4 is! Hoe je een weg ook aanlegt: de vervuiling (Gehoor, Gezicht en Lucht) is niet te verdoezelen.

 LAATSTE NIEUWS:Nieuw Rapport over de GELUID- EN ZICHT GARANTIE! Daarom heeft de Stichting begin juni het rapport: "DE GELUID- EN ZICHTGARANTIE VOOR DE MOGELIJKE A4 DELFT-SCHIEDAM" het licht doen zien: een tweede onderzoek omdat de omstandigheden danig gewijzigd zijn sinds 2005. Dit rapport beoogt een constructieve bijdrage te leveren aan de Milieu Effect Rapportage (MER) voor de mogelijke A4 tussen Delft en Schiedam. Deze MER wordt momenteel in opdracht van de ministers van VROM en van V&W uitgevoerd door Rijkswaterstaat (RWS). Een onderzoek als dit, is door RWS tot op heden niet verricht. De redenen daarvoor zijn ons niet duidelijk. St. Stop RW19/A4 is van mening dat een gedegen onderzoek naar de haalbaarheid van de Geluid- en Zichtgarantie cruciaal (sine qua non) is voor Stap 1 in de MER A4 Delft-Schiedam. Immers, als de Geluid- en Zichtgarantie voor de IODS-variant niet haalbaar blijkt te zijn, kan een weg niet volgens de IODS-plannen worden aangelegd! Bijstelling van de plannen is dan nodig en dan zal blijken dat de aanlegkosten nog forser zullen toenemen dan nu al het geval is. Dat risico moet meteen transparant en duidelijk zijn. Ook kan de kostenvergelijking tussen de A4 Delft-Schiedam en de verbrede A13 (in combinatie met de al geplande A13-A16-verbinding) daardoor heel anders uitvallen.De Stichting legt dit rapport voor aan het bevoegde gezag met als belangrijkste vraag: klopt wat hier staat? Zo ja, wat gaat u dan doen? Zo nee: waar niet en waarom niet? Ook in 2005 heeft de Stichting dat aan RWS en aan de (toenmalige minster) gevraagd… maar toen nooit antwoord gekregen.

Wordt vervolgd