A4 ja of A4 nee? .... De actuele ontwikkelingen

GroenLinks Vlaardingen volgt de ontwikkelingen op de voet. De komende tijd zullen we u op de hoogte houden middels een samenvatting van de A4-feuilleton die de werkgroep “Stop RW19-A4” op haar site publiceert.

A4 Feuilleton

Ingeleid door Arnold van KalkenVlaardingen 28 mei 2008Op 10 juni a.s. (nagekomen bericht: deze datum is gecanceld - nieuwe datum wordt nog bekend gemaakt) vindt er een overleg plaats van minister Eurlings en de vaste kamer commissie V&W. Dit kan een gevaarlijk moment worden in het proces van de (niet) aanleg van de A4. Minister Eurlings heeft al wat schoten voor de boeg geplaatst door een commissie (Elverding) te laten concluderen dat de uitvoering van grote projecten teveel tijd kosten door met name de inspraak. Bovendien heeft hij er een handje van om op het laatste moment met nieuwe informatie te komen en zo de Tweede Kamer commissie voor Verkeer en Vervoer te overrompelen. De A4 is er (nog lang) niet en zal er niet komen als het proces eerlijk gespeeld wordt en/of er niet ettelijke miljarden (MILJARDEN) extra beschikbaar komen om hem volgens de huidige milieu wetgeving aan te leggen. De eerste fase van de Milieu Effect Rapportage (MER - de grove zeef) is nog niet eens afgerond en heel veel gegevens zijn nog niet bekend gemaakt of verstopt in een la: de A4 zal bij aanleg bijdragen aan EXTRA luchtvervuiling, geluidsoverlast en NOG MEER FILE problemen, want nieuwe wegen trekken nog meer verkeer aan is een al lang bewezen feit. Bovendien neemt in de toekomst de verkeersintensiteit niet af maar toe! De werkgroep Stop RW19/A4 weet dat het voor relatieve buitenstaanders moeilijk is om het uiterst ingewikkelde proces rond deze weg te volgen: de A4 tussen Delft en het Kethelplein, dus de weg die er zou moeten komen tussen Delft en de Beneluxtunnel, tussen Vlaardingen-Holy en Schiedam-Kethel door. Sommigen noemen die weg 'de A4 Midden-Delfland'. Omdat het zo’n ingewikkeld plan is heeft de werkgroep in haar webstek (www.stoprw19-a4.nl) ook een Feuilleton opgenomen die alles nauwkeurig volgt en verklaart. U kunt deze daar volgen of in verkorte versie vanaf nu ook hier op de GroenLinks Vlaardingen site. We hopen u hiermee van dienst te zijn! Reacties zijn welkom!

Uit de A4-Feuilleton Nr. 14 (januari 2008)

De A4 Midden-Delfland is er nog lang niet; de stand van zaken begin 2008Rijkswaterstaat (RWS) werkt in opdracht van het bevoegd gezag*) nog steeds aan de herziening van de 1e fase Trajectnota/MER**). Deze 1e fase wordt de ‘trechter-MER’ genoemd omdat verschillende alternatieven grof worden onderzocht, zodat er kan worden ‘voorgesorteerd’. In de 2e fase, die in ambtelijke taal ‘inrichtings-MER’ heet, gaat RWS een of twee alternatieven in detail uitwerken en toetsen of zij voldoen aan de gestelde criteria (oplossend vermogen van het gedefinieerde verkeersprobleem, kosten, geluid/milieu etc.).

Wat moet er nog gebeuren voor de aanleg?De nog te nemen processtappen zijn:1) Oplevering Trajectnota/MER fase 1; 2) Toetsing Trajectnota/MER fase 1 door Commissie voor de MER;3) Oplevering Trajectnota/MER fase 2 (incl. Meest Milieuvriendelijkevariant); 4) Openbare inspraakronde op Trajectnota/MER en, daarna, adviesCommissie voor de MER; 5) Standpuntbepaling door de ministers V&W en VROM; 6) Ontwerp Tracébesluit; 7) Inspraak en advies; 8) Tracébesluit (Tweede Kamer); 9) Mogelijkheid tot Beroep (bij Raad van State); 10) Aanbesteding en start uitvoering.Bij elke stap kan een datum geplaatst worden, maar.... een datum is maar betrekkelijk! RWS moest de planning al steeds aanpassen doordat er fouten en politieke problemen optraden (met name de pogingen van bestuurders om een 'hoekje af te snijden'). Bekend is de rekenfout van onderzoeksbureau Dwars-Hederik-Verheij (DHV): door een verkeerde invoer van het aantal rijbanen op het knooppunt Ypenburg kwam de variant 'Verbrede A13 (van 2x3 naar 2x5) + A13/A16 verbinding' onaantrekkelijk uit de studie waardoor de minister (die al voor de A4 was) hem afserveerde.Wat maakt, kort door de bocht, de kans op het doorgaanvan de A4 Delft-Schiedam nou groter?De discussie over de A4 duurt nu al zo lang dat bestuurders ongeduldig worden, gaan roepen ‘het is nu of nooit’ en daarmee anderen, met name in de Tweede Kamer, voor het blok zetten".Er is in 2006 een convenant (het IODS-convenant)***) gesloten tussen de minister van V&W, provincie Zuid-Holland, 5 gemeenten waaronder ook Vlaardingen, 2 stadsgewesten en een aantal maatschappelijke organisaties (waaronder Natuurmonumenten en de Milieufederatie Zuid-Holland). In dit convenant staat een pakket aan projecten rondom de A4 tussen Delft en Vlaardingen/Schiedam.Er is nog nooit zo veel geld beschikbaar geweest (nu al € 641 mln + Pro Memorie) voor de aanleg van de weg zodat er daadwerkelijk ook iets aan inpassing in stad en landschap kan worden gedaan.De A4 staat bovenaan in het Urgentieprogramma Randstad (UPR) van het ministerie van V&W samen met het project ‘Mooi en Vitaal Delfland’. Bij dit project schrijft men:"(..) in de Randstad is te weinig bruikbaar, beleefbaar en bereikbaar groen. Dit heeft negatieve effecten op de leefbaarheid en aantrekkelijkheid voor bedrijven en bewoners. Het grootste probleemgebied is Delfland: het gebied tussen Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer. De aanwezige groengebieden kunnen slechts eenderde van de recreatiebehoefte in de Rotterdamse regio opvangen(..)" (Alterra 2004). [Waarvan akte, dit kunnen de voorstanders van de A4 in hun zak steken!]De publicatie van het Rapport van de Commissie Elverding. Zeer onlangs werd de ministers (Eurlings en Cramer) een rapport aangeboden over snellere procedures bij het aanleggen van publieke werken...

En wat maakt de kans op het doorgaan van de A4 Delft-Schiedam nou kleiner?De verbinding tussen de A13 (aantakking ter hoogte van Zestienhoven) en de A16 (bij het Terbregseplein) wordt zeker aangelegd. Kost ongeveer 1 miljard Euro, de MER loopt inmiddels. Dit maakt het alternatief ‘Verbrede A13 (van 2x3 naar 2x5 rijbanen) + die A13/A16 verbinding’ aantrekkelijker omdat een belangrijk deel van dit traject toch al wordt aangelegd.Uit de totnogtoe uitgevoerde berekeningen in de MER blijkt dat zowel de A4 als de verbrede A13 met A13/A16 variant in 2020 zullen leiden tot ernstige congestie bij de Brienenoordbrug en de Beneluxtunnel. De vraag is dus of deze projecten wel probleemoplossend zijn als we naar een groter gebied kijken.De aanleg van de A4 door Midden-Delfland zal onherroepelijk leiden tot een verkeersinfarct bij de Beneluxtunnel en die is niet nog eens te verbreden(?) en als dat wel kan zullen die kosten (al gauw een miljard extra) in het plaatje moeten worden meegenomen. Het is onaanvaardbaar dat V&W dit feit negeert en rapporten hierover in de la houdt.De Geluid- en Zichtgarantie is van toepassing; dit betekent volgens onze eigen berekeningen dat de weg over de volle lengte zeker 8 meter in de grond zal moeten zakken. Dit maakt de weg zoveel duurder (meer dan € 1 miljard) dat alternatieven aantrekkelijker zijn. Ten opzichte van de eerder afgegeven garantie mag de weg volgens het IODS-convenant (ondertekend door Vlaardingen) op 500 meter niet meer dan 'gemiddeld' 40 dB(A) geluid gegeven (dat was eerder 250 meter) terwijl de geluidswallen nu nog maar 2,50 meter hoog gepland zijn (dat was eerder 4,30 meter).De gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Delft blijven, ondanks hun mede-ondertekening van het IODS-convenant, zéér kritisch over de A4 en maken dit ook kenbaar in diverse brieven. Met name Vlaardingen en Schiedam zijn in principe tegen het project tenzij de IODS constructie wordt gevolgd: NIET HOREN, NIET ZIEN, NIET RUIKEN! Maar V&W zal Vlaardingen en Schiedam ‘binnenboord’ willen houden en moet dus de inpassing zo maken dat zij er mee akkoord gaan. Dat zal de kosten echter aanzienlijk opdrijven.Zeer recent, op 17 december jl, is in de Tweede Kamer de motie van Madlener (PVV) met steun van het CDA en de PvdA aangenomen: “Overwegende dat de belangrijkste Nederlandse noord-zuid verbinding “Amsterdam-Rotterdam-Breda” allemaal door het zwaar overbelaste Prins Clausplein bij Den Haag moet rijden en dat het project A13/A16/A20 dit knooppunt niet ontlast, verzoekt de regering alternatieven te onderzoeken die het Prins Clausplein wel ontlasten en de A14 (Terbregseplein-Leidschendam) hierin mee te nemen en gaat over tot de orde van de dag.”. Minister Eurlings nam die motie over. De A14 is de doortrekking van de A16 naar de bestaande A4 voorbij Zoetermeer. Dit is op zich (ruimtelijk) een logisch alternatief. Het past immers goed in een concept route van Amsterdam (-Schiphol) naar het zuiden, ontwijkt de knooppunten Prins Clausplein, Ypenburg en Kleipolderplein en ontwijkt de verstedelijking in de B-driehoek. Het is echter wel weer meer ‘asfalt’ en opnieuw een doorsnijding van een super druk gebied, en dat is de aarzeling voor de werkgroep om hier voor te pleiten.Bij de aanleg van de A4 ontstaat er een verkeersinfarct bij de Beneluxtunnel. Die zou dan weer verbreed moeten worden. Kan dat? en als dit kan dan moeten de kosten van die derde Beneluxtunnel in het A4 plaatje worden meegenomen (al gauw een miljard extra!). Het is onaanvaardbaar dat V&W dit feit negeert en ook de rapporten daar over in de la houdt.De aanleg van de A4 wordt nooit wat door alle inpassing-, geluids- en luchtvervuilingsproblemen en door de toename van de fileproblemen DOOR de A4.Hieronder een schets van alternatieven voor de A4 Midden-Delfland én voor de A13/A16 met daarin ook de A14.Bron: een onafhankelijk deskundige, zeg maar de luis in de pels van RWS en het ministerie van V&W, Ben van der Chijs.Conclusie: die A4 is er nog lang niet!Als wíj de balans opmaken, dan staat het er voor de tegenstanders van de A4 (en nog meer autobanen rondom Vlaardingen) niet perse slecht voor. Weliswaar is er steeds meer druk vanuit het ministerie en van RWS om manhaftig door te gaan, maar er moet nog heel wat (MER-)onderzoek plaatsvinden, en er zijn nog twee inspraakrondes te gaan en dan rest eventueel nog een beroep bij de Raad van State. Als de tendens van de afgelopen jaren zich voortzet doen zich vast nog onverwachte ontwikkelingen voor die voor extra vertraging zullen zorgen. De werkgroep Stop RW 19 / A4 denkt mee over het reguleren van de verkeersstromen van noord naar zuid, zeg maar van Amsterdam naar Antwerpen! Ze focust op het tegenhouden van een autobaan dwars door een stilte gebied vlak bij overbevolkte woongebieden. Het zou goed zijn de verkeersknooppunten PrinsClausplein, Ypenburg en Kethelplein te ontzien en dat houdt in dat verkeer van noord naar zuid en vv beter over de A14 (of de A54 langs Naaldwijk?) en over een verbrede A13 kan worden geleid. De werkgroep volgt (kritisch) de overleggingen van het IODS en de KBG (de KlankBordGroep), tussen de minister(s), de provincie en de diverse gemeentes en probeert open en eerlijke voorlichting te geven. Op 10 juni is er weer overleg tussen minister Eurlings en de Tweede Kamer commissie Verkeer & Waterstaat, alleen over de A4!!! Een rapport als dat van de commissie Elverding doet je het ergste vrezen.*) De ministers Eurlings van Verkeer&Waterstaat (V&W) en Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).**) MER: Milieu Effect Rapportage: een feitelijke opsomming van de gevolgen van het aanleggen van een groot project voor het milieu in zijn totaliteit (lucht, geluid, zicht)? ***) ‘IODS’ = Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam… en Vlaardingen (?!) natuurlijk!omhoog