A4 Midden-Delfland...... de weg die de files NIET oplost

Dit is één van de zaken die bezoekers Rijkswaterstaat voor kunnen houden op de informatieavond die dinsdagavond 10 maart in Vlaardingen wordt georganiseerd. GroenLinks bundelde een aantal vragen ter voorbereiding van deze avond. De vragen zullen aan bezoekers worden uitgedeeld. Ze zijn hieronder ook alvast te downloaden.

-------------------------------------------------------

Vragen die u als bezoeker van de informatieavond op 10 maart 2009 aan Rijkswaterstaat kunt stellen over de mogelijke aanleg van de A4 Midden-Delfland

De eerste zes vragen gaan vooral over het feit dat de A4 M-D een slechte oplossing is qua filebestrijding, milieu en landschap. De tweede set vragen gaan over het IODS (integrale ontwikkeling Delft Schiedam) convenant.

I Moet de A4 Midden-Delfland er wel komen?

1. Kan Rijkswaterstaat aangeven of de mogelijke aanleg van de A4 M-D werkelijk een oplossing biedt voor de fileproblemen etc. in deze regio? Rapporten hierover die zeggen dat de aanleg niks oplost zijn tot nu toe nog nooit door Rijkswaterstaat weerlegd. Integendeel, volgens die rapporten loopt de boel vast.

2. In de regio zijn op zijn minst vijf lastige verkeersknelpunten te noemen die in de spits een belangrijke bijdrage leveren aan de filevorming: Prins Clausplein, Ypenburg, Kethelplein, Kleinpolderplein een Terbregseplein. Klopt het dat de aanleg van de A4 M-D deze filevorming bij een flink aantal van deze verkeersknelpunten eerder zal verergeren dan verkleinen?

3. Waar bestaat de logica uit om dwars door het stedelijke gebied Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen een verbinding Amsterdam-Antwerpen aan te leggen? Was het niet logischer geweest 'langszij' te gaan via het Westland en de Oranjetunnel in plaats van middendoor? Of als waarschijnlijk beste oplossing: de A14 via Leidschendam (A4), Bergenschenhoek naar de Brienenoordbrug - waarbij Prins Clausplein, Ypenburg, Kleinpolderplein, Kethelplein en Beneluxtunnel worden vermeden? Of zoals Winsemius zei in 2008 "een grote stad die van twee kanten verkeer aankrijgt dat erlangs moet, hoe ga je dat oplossen".

4. Klopt het dat in het blad Cobouw regelmatig artikelen van deskundigen staan die grote problemen voorspellen bij de aanleg van de A4 M-D? Daar stond zelfs de waarschuwing dat minister Eurlings "de minister dreigt te worden die de files verergert".

5. Waarom zijn er vijf Trajectnota’s/MER door Rijkswaterstaat geproduceerd die alsmaar niet goed zijn? Is het dan ook niet een beetje vreemd om de vertraging rond de besluitvoering aan de tegenstanders te wijten? Klopt het dat ook de vijfde Nota over moet omdat de voor de A4 M-D ongunstige informatie niet is opgenomen?

6. Kan de minister wijs en slagvaardig zijn en gewoon zeggen: "de A4 M-D is een slechte oplossing voor het verkeer, voor het milieu en voor het landschap. Daarom gaat de A4 definitief niet door"? Of zoals Winsemius zei in 2008 "Wil je een weg, leg dan wel een goede aan".

 II Houdt Rijkswaterstaat zich aan de afspraken van het IODS (Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam) convenant?

Uit het Coalitieakkoord 2006 - PvdA, CDA en GroenLinks - Gemeente Vlaardingen:"Wij vinden de IODS-variant de minimale optie; een versoberde variant is voor ons onacceptabel. Aan een eventuele aanleg verbinden wij de voorwaarde dat Vlaardingen niet alleen de lasten, maar ook de lusten ervan moet ondervinden. Dit houdt in dat er afslagen in Vlaardingen komen en dat de Kethelplein problematiek met betrekking tot de luchtkwaliteit en volksgezondheid is opgelost."

7. Klopt het dat in de voorlaatste studie de ombouw van het Kethelplein 'vergeten' is? Hoe zit het nu met de volledige aansluiting en ombouw van het Kethelplein? Als de tunnel (gesloten inpassing) echt doorloopt tot de Laan van Bol’Es, zoals afgesproken in het IODS convenant, dan is er heel wat omhoog te gaan om over het Kethelplein te gaan? Inkorting van de tunnel kan niet zonder de bewoners zwaar op te zadelen met de verkeersoverlast. Zijn er op- en afritten in de plannen meegenomen zonder dat er extra verkeer dwars door de Vlaardingen gaat lopen? Het is bekend dat in de tunnels geen uitsplitsing mag plaatsvinden. Vlaardingers willen niet allen de lasten maar ook de 'lusten'.

8. Waarom is de Vaartvariant van Ton Poot niet serieus onderzocht?

9. Is er een filtering van schadelijke stoffen geregeld (ook het zeer gevaarlijke fijn stof pm 2.5)? Of is er straks sprake van een omgevallen schoorsteen bij de uitmondingen van het tunnelgedeelte? Mevrouw Peijs zei in december 2003 in de Tweede Kamer dat de A4 M-D er niet komt als uit de MER- studie blijkt dat de Europese normen voor de luchtkwaliteit in Schiedam worden overschreden. Is deze uitspaak nog geldig en uiteraard ook voor het Kethelplein?

10. In het IODS akkoord is afgesproken dat de gemeente Vlaardingen en Schiedam niet aangesproken kunnen worden op extra kosten. Is er voldoende financiële dekking om alle IODS plannen, plus een aanpassing van het Kethelplein, plus de op- en afritten en de luchtzuivering van de tunnel tussen Schiedam en Vlaardingen te realiseren? Zo nee, waarom is dat nog niet geregeld? Lopen we financieel het risico 'een tweede Betuwelijn-affaire' te openen?

11. Vindt u het niet vreemd om nu al, voordat er besluitvorming plaatsgevonden heeft, dit soort pro A4 M-D 'voorlichtingsbijeenkomsten' te organiseren? Is het juist dat de verstrekte informatie in de in februari 2008 verstuurde brief aan omwonenden onvolledig, en ten onrechte ten gunste van de aanleg van een A4 M-D is? Klopt het dat de projectdirecteur van RWS zijn excuus heeft aangeboden aan de bestuurders over de gang van zaken, maar dat hierover géén rectificatiebrief is verschenen?

Een aantal van bovenstaande vragen zijn eerder en bij herhaling gesteld door: www.stoprw19-a4, de heer Ir. Ben van der Chijs, Tweede Kamerfracties en mevrouw Margreet Evertman.

Fractie GroenLinks Vlaardingen - Jack Tsang, Corrie Kortleven, Kees Borsboom

 Wordt nu lid van GroenLinks een groene en sociale partij. GroenLinks wil ook in de toekomst in een sociaal, groen en duurzaam Vlaardingen leven.

Secretariaat bestuur GroenLinks: E-mail arnoldo@xs4all.nlWebsite: vlaardingen.groenlinks.nl