Hetzelfde orgaan – de provincie Zuid-Holland – dat geld ter beschikking stelde om zwanen te redden van de stookolie geeft een week later toestemming zwanen te doden… Namens ONS-Vlaardingen, de SP en Leefbaar Vlaardingen stelt Neill Voorburg van GroenLinks hier vragen over. De wethouder is vervolgens geschrokken en verbaasd…. en gaat het uitzoeken.

_______________________________________________________________________________________________________
Uitgesproken tekst door Neill Voorburg (GroenLinks) tijdens de Raadsvergadering van do. 5 juli 2018

 
Geachte wethouder, college, raad en publiek

De oude Grieken dachten dat zwanen schepselen waren van Apollo, de god van de muziek. Volgens het volksgeloof konden de sierlijke dieren hun dood aan voelen komen en barstten ze, kort voor het heengaan, in een schitterend gezang uit.

De afgelopen weken is er met man en macht, door vrijwilligers, dierenwelzijnorganisaties en Rijkswaterstaat gewerkt aan het vangen, schoonmaken en revalideren van zwanen die zijn getroffen door het olielek in het Botlekgebied. Inmiddels zijn er ruim 800 zwanen opgevangen en is de schoonmaak in volle gang. Hiermee zal de komende weken nog doorgegaan worden.
De provincie Zuid-Holland heeft dinsdag besloten om de jacht op zwanen weer toe te staan (en na de zomer zal een nieuw faunabeheerplan worden vastgesteld). De dieren mogen bestreden worden met honden, haviken, slechtvalken, woestijnbuizerds, plus: slag-, snij- of steekwapens. Aldus de provincie. Het gebruik van clustermunitie resulteert in een groot aantal aangeschoten dieren, die een pijnlijke dood sterven, tenzij ze het “geluk” hebben dat er een priem door hun kop wordt gejaagd. Zwanen zijn namelijk te groot om via hagel direct gedood te worden.

Een nogal wrang besluit omdat de we hier in de regio zwanen opvangen. Vervolgens worden ze een aantal kilometer verderop gedood. Naast het overduidelijke dierenleed, is dit een klap in het gezicht van alle vrijwilligers en organisaties die betrokken zijn bij het redden van met giftige stookolie besmeurde dieren. Daarbij is timing alles: een week geleden heeft de Provincie Zuid-Holland nog € 10.000,- beschikbaar gesteld voor de opvang van gewonde dieren, een week later staat zij toe dat ze met een priem om het leven worden gebracht...

Wethouder, de zwanenzang uit het groene hart zal oorverdovend zijn.
Ik heb hebben dan ook namens GroenLinks, ONS, de SP en Leefbaar de volgende 4 vragen:

  1. Wat vindt u van de gang van zaken waarbij de provincie de ene week 10.000 EUR beschikbaar stelt voor het redden van getroffen zwanen, om een week later het doden ervan toe te staan?
  2. Wat vindt u van de door de provincie geschetste methoden om de zwanen te doden? En is u bekend of deze juridisch houdbaar zijn?
  3. Bent u bereid om hierover contact op te nemen met uw collega’s in de regio (Rotterdam, Schiedam en Maassluis) en zo mogelijk samen, maar anders alleen namens Vlaardingen uw afkeuring hiervan aan de provincie kenbaar te maken en bij de provincie pleiten om hier van af te zien? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u voornemens om de jacht op zwanen op Vlaardings grondgebied te voorkomen?

Wethouder de Leede toonde zich geschrokken door de berichtgeving over de jacht op zwanen. Hij zei verbaasd te zijn over de wijze waarop de jacht wordt uitgevoerd en vraag zich af of dit niet in strijd is met regelgeving omtrent dierenwelzijn. De wethouder geeft aan uit te gaan zoeken wat het beleid nu precies behelst en hoe het tot stand is gekomen. “Bij faunabeheer is standaard ook betrokkenheid van natuur- milieu en dierenorganisaties aan de orde, waaronder de vogelbescherming; dat roept de vraag op hoe deze organisaties tegen dit beleid aankijken; dat wil ik graag onderzoeken.”

Tot slot gaf de wethouder aan open te staan voor meer informatie wat zijn verhaal richting wethouders in de regio en vervolgens richting de Provincie Zuid-Holland verterkt. Neill zal hem hier graag van voorzien.
Wethouder de Leede zal de raad op de hoogte houden rond de voortgang en ontwikkelingen omtrent het toestaan van de jacht op Zwanen in de provincie Zuid-Holland.

Wordt dus vervolgd.