Antwoordt burgemeester op vragen GroenLinks naar aanleiding van wiettop november 2008

‘Wanneer de wet en het bestemmingsplan dat zouden toelaten, mag er in Vlaardingen best gecontroleerde wietteelt plaatsvinden', staat o.a. te lezen in het antwoord van burgemeester Bruinsma (zie bijlage onderaan het bericht) dat GroenLinks op 17 december ontving op onze vragen. GroenLinks fractievoorzitter Jack Tsang schrijft een reactie.

------------------------------------------------------------------

Lees onze brief aan burgemeester Bruinsma dd. 23 nov. 2008 hier.

Reactie Jack Tsang:

Goed om te lezen in zijn antwoord op onze vragen dat onze burgemeester rationele afwegingen maakt over de mogelijkheden om een adequaat drugsbeleid uit te voeren! Hij staat daar ook niet bepaald alleen. Naast de 33 burgemeesters van de wiettop, waar Tjerk Bruinsma zich bij aansluit, is drievijfde van alle Nederlanders voorstander van legalisering van softdrugs. De kiezers van PvdA, SP, GroenLinks en VVD zijn in meerderheid voor. Als deze partijen hun kiezers volgen zou dat in de gemeenteraad van Vlaardingen een redelijke meerderheid opleveren. Internationale cijfers geven aan dat een repressief of een tolerant beleid nauwelijks uitmaken voor het aantal drugsgebruikers.

Enkele gegevens softdruggebruikNederland heeft overigens minder drugsgebruikers dan het EU gemiddelde. Het cannabis gebruik (ooit gebruikt) van 15 -16 jarigen was in Nederland in 2005 23%. In de VS, met zijn miljarden verslindende ‘war on drugs’, was dit in 2006 40%, aanmerkelijk hoger dan in Nederland. Het gebruik van Cannabis stabiliseert internationaal. De Nederlandse scholieren staan op de vijfde plaats als het gaat om 'ooit gebruikt' (bron Nationale Drugsmonitor 2007).

Zorgelijk is de toename van het aantal hulpvragers met een primaire cannabisproblematiek. In 2006 opnieuw met 7%. Onduidelijk is of dat te maken heeft met het hoge THC gehalte.

Positieve gevolgen legalisering Wat bij verdere legalisering zeker telt is dat de criminaliteit en overlast bij legalisering gaan afnemen. Internationaal zal er dan heel wat door dit kabinet geïnvesteerd moeten worden. De trend dat steeds meer landen een vorm van gedoogbeleid creëren is gunstig. We zouden van het ‘dubbele ‘gedoe afkomen. De gezondheidsgevaren nemen af. De mogelijkheid dat er bij de illegale wietteelt gebruik gemaakt wordt van groeiversnellers en pesticiden die op de lijst van verboden producten staan verdwijnt. Een gecontroleerde kwekerij en distributie is voor  onze volksgezondheid dan ook zeer belangrijk!

Gecontroleerde teeltNatuurlijk blijft ook bij gecontroleerde teelt het een dilemma te kiezen uit vele kwaden. Allereerst moet worden vastgesteld dat niet elke softdrugsgebruiker verslaafd wordt. Roesmiddelen zoals softdrugs en ook alcohol zijn in de eerste plaats genotsmiddelen, en pas daarna ook dragers van een gezondheidsrisico. Je kunt ze beschouwen als een riskant goed – een goed met een kwade kant, dat wel. Immers, op verslaving zit niemand te wachten. Criminaliteit, overlast en opgelopen THC gehalte vragen om een regulering. In een gelegaliseerde situatie zouden de medische en sociale condities voor behandeling natuurlijk beter zijn. Het aandeel van de THC is tot 2005 gestegen en daarna gestabiliseerd. Nader onderzoek naar mogelijke verslavingseffecten zal in 2010 gepubliceerd worden. De negatieve effecten die nu bekend zijn gaan over trager reageren en minder controle over de spierfuncties. Wat dit betreft vergelijkbaar met alcohol. Bij legalisering van teelt en handel kan de overheid (gemeente) eisen stellen aan voorlichting, kwaliteitscontrole en vergunningen. De voorlichting over de schadelijke effecten moet permanent en nog meer aanwezig zijn, zowel bij de verkoop als in de opvoeding en op scholen. Verkopers en telers die zich ontrekken aan de regels moeten wat ons betreft hard aangepakt worden.

Wij zijn benieuwd hoe de landelijke politieke discussie mede naar aanleiding van de uitspraken van een groot aantal burgemeesters met verschillende politieke achtergrond gaat verlopen.

De actualiteit in VlaardingenIn Vlaardingen is de controle op bij de drie coffeeshops adequaat en streng. De leeftijdsgrens van 18 jaar is daar een belangrijk onderdeel van. Het actuele spanningsveld tussen reguleren en handhaven is op dit ogenblik helaas nog niet opgelost. De gevaren en overlast van wietplantages in woonbuurten blijven bestaan. Op dit ogenblik wordt in de regio fors ingegrepen.

Uitbreiding coffeeshop ‘t SpiegelbeeldIn de discussie over softdrugs is de problematiek van meeroken duidelijk aanwezig voor de coffeeshops. In een van de komende commissievergaderingen zullen de gemeenteraadsfracties zich gaan uitspreken over een verzoek van ’t Spiegelbeeld, een van de drie coffeeshops in Vlaardingen, om de bedrijfsruimte te mogen uitbreiden (zie bijlage hier onderaan). ‘t Spiegelbeeld wil een rookruimte. De reële gevaren van meeroken worden hiermede beperkt tot de rokers. In hun verzoek wordt gesproken over ‘het gebruiken van consumpties’. Alcoholloze zelfbediening mag. Meer niet. Een coffeeshop blijft een coffeeshop, een rookruimte blijft een rookruimte. En, van roken ga je dood. Maar dat had ’t Spiegelbeeld natuurlijk wel begrepen.

Coffeeshop De Zeespiegel aan de Oosthavenkade heeft overigens al een rookruimte. Coffeeshop The Bull heeft wel plannen en wil er op termijn ook graag één realiseren.

9 januari 2009