Art. 36 vragen GroenLinks: Gratis openbaar vervoer voor ouderen ook in Vlaardingen?

4 oktober 2008 - Nu het experiment hiermee in Rotterdam positief is verlopen, en het voortgezet zal gaan worden, meent GroenLinks: "En nu Vlaardingen nog!"

Vlaardingen, 4 oktober 2008Aan het college van de gemeente Vlaardingen.Betreft: gratis openbaar vervoer, art. 36 vragenGeacht college,Op 3 september 2007 schreven we een brief met het verzoek het Rotterdamse experiment gratis ov voor ouderen ook in Vlaardingen te laten plaatsvinden. In de reactie was het duidelijk dat u eerst de resultaten van het experiment in Rotterdam wilden afwachten.Het is nu oktober 2008, het experiment is geëvalueerd, de uitkomsten waren duidelijk.Gratis of goedkoop openbaar vervoer kan leiden tot sociaal-maatschappelijke winst voor ouderen, het vullen van lege stoelen in de bus en betere regionale bereikbaarheid. Het gebruik door de doelgroep is toegenomen.De files zijn er niet door opgelost.*)Onder de invloed van de maatschappelijke druk heeft Rotterdam volgend jaar geld gereserveerd. Wethouder Balieu gaat het gratis OV voor ouderen voortzetten. Nu Vlaardingen nog!Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat verwacht in het najaar van 2008 een nieuwe reeks van experimenten te beginnen. De staatssecretaris vraagt de decentrale overheden hier voorstellen voor in te dienen.De argumenten die gebruikt worden door de voorstanders zijn nog steeds geldig. (Sociaal contact ouderen, milieu, parkeerdruk centrum, bus rijdt toch). Heden ten dage is er voor het eerst een wegblijven uit de auto bij mensen zichtbaar die het niet meer kunnen/willen betalen. Die groep zal zeker toenemen. Omdat de kosten natuurlijk uit de algemene middelen worden betaald, betaald ieder via de belasting daar aan mee. Komt goed uit voor de ouderen. Is goed voor het milieu.Politiek is gezien eerdere uitlatingen van de verschillende partijen een ruime meerderheid aanwezig. Zelfs de kans dat de VVD meedoet, is gezien de houding van mevrouw Balieu ook niet uitgesloten.Overigens handig als Schiedam ook meedoet.Onze eerste vraag is vinden we een redelijk bedrag bestemd voor het gratis/goedkoop OV terug in de begroting 2009**)?De tweede vraag is of u al of niet gezamenlijk met de regio geld gaat aanvragen bij de staatssecretaris? Vorige keer waren ze in Rotterdam vergeten dat er ook in Vlaardingen ouderen wonen.De derde vraag is of u met Schiedam gaat overleggen over het gratis/goedkoop OV voor ouderen.Met vriendelijke groet,

Jack Tsang,namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen.*) Bron: regering.nl**) Wij nemen aan dat de RET in de onderhandeling haar maat-schappelijke verantwoordelijkheid neemt. In het fiasco van de marktwerking in de publieke sector is op dit ogenblik eennieuwe horizon ontstaan. In geval van ‘nood’ vragen we de regio de RET gewoon te ‘nationaliseren’.omhoogAan: Jan Robberegt, wethouder verkeerBetreft: Gratis OV voor alle ouderen.Vlaardingen, 3 september 2007Beste Jan,Vorige week las ik in het AD/RD dat de PvdA fracties uit achttien gemeenten in deze stadsregio beginnen met een lobby om alle ouderen per 1 januari 2008 gratis in de bus, tram of metro te laten stappen.Bij de bespreking van de voorjaarsnota vroeg de fractie van GroenLinks zich af waarom we niet meededen met het regionale gratis vervoer project.Het bleek dat Rotterdam vergeten was Vlaardingen er bij te betrekken...Het college gaf toen te kennen dat het natuurlijk graag had meegelift en nu de resultaten wilde afwachten om vervolgens daaruit conclusies trekken.In de zelfde bijeenkomst pleitte het CDA ook voor een vervolg op dit experiment, in ieder geval voor mensen met een minimuminkomen.Kortom: een gelopen race in Vlaardingen!Ik verzoek je dan ook te bevorderen dat het college nu al een onderzoek doet over de mogelijkheden.Een reservering in de begroting 2008 zou de zaak concreet maken.Ik maak je er ook nog op attent dat de Raad elk jaar op verzoek van het CDA een forse reservering doet voor barre tijden in het kader van de milieuproblematiek. Een preventieve actie als gratis OV voor ouderen lijkt mij wellicht passen in de doelstelling.Nu de koopkracht van een groot deel van de Nederlandse bevolking onder druk staat is het duidelijk dat het om meer mensen gaat dan alleen ouderen met een minimuminkomen. Dat een enkele 'rijkere' oudere ook in de bus wil gaan zitten juichen we natuurlijk vanuit het milieustandpunt van GroenLinks van harte toe. Zeker omdat reizen in een goed bezette bus, tram en metro een belangrijke bijdrage levert aan de vermindering van de Co2 uitstoot.Uiteraard kunnen jullie deze gratis vervoermogelijkheden vervolgens ook in de regionale aanbestedings-onderhandelingen met andere vervoerders dan de RET laten meenemen.Milieu en sociaal contact worden ermee gediend, zoals inmiddels duidelijk gebleken is in het Belgische Hasselt.Wij zijn benieuwd naar je reactie!Namens de fractie van GroenLinks, Jack Tsang.omhoog