Artikel 36 vragen GroenLinks over boombehoud bij herinrichting Veerplein

Een vijftal vragen waarvan de laatste luidt: "Als bomen blijven staan wordt het winnende ontwerp er zeker nog beter op. Het kan nog, zeker omdat ook omdat veel Vlaardingers zoals de wethouder zei, deze reactie gegeven hebben. Het kan ook omdat het ontwerp nog uitgewerkt moet worden. Mooi plan, maar behoud de bestaande bomen. College, deelt u deze kijk op het overigens boeiende ontwerp?"

Zie ook: www.ad.nl/rotterdam/waterweg/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROENLINKS VLAARDINGEN

Vlaardingen, 16 februari januari 2009

Betreft: Vragen art. 36 Herinrichting Veerplein

Geacht college,

Het Veerplein gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Het ontwerp van Wilma Kuil e.a. is fleurig en legt daarmee uiteraard een relatie met de fraaie trappen van Wilma. Een mooi ontwerp. Vlaardingers zien dat ook. Gefeliciteerd winnend team!

Tot zover het goede nieuws.

De eerdere berichten van de Bomenstichting en uw reactie hierop geven ons aanleiding enkele vragen volgens de art. 36 procedure te stellen.

1. Wij hebben eerder op een oriënterende avond in 2008 een presentatie van een nieuwe werkwijze van het college mogen beschouwen met de hoopvolle titel: "Vlaardingen, gisteren groen, morgen ook" (zie onderaan de bijlage). In deze nieuwe werkwijze formuleerde u het volgende als doelstelling: "Bij herstructurering vooraf *) bepalen met welke bomen rekening gehouden moet worden met als doel zoveel mogelijk bestaand groen te behouden. Volgorde van belangrijkheid: • Monumentale bomen • Beeldbepalende lanen• Beeldbepalende bomen en groenstructuren.(Bij ophogingen en herinrichtingen van het openbare gebied wordt al met beoordelingen vooraf gewerkt.)" Einde citaat.Geacht college, zowel de term 'vooraf', als de tussen haakjes gememoreerde reguliere werkwijze, zijn, voorzover wij kunnen waarnemen, niet van toepassing geweest bij uw voornemen het Veerplein opnieuw in te richten. Hoe komt dat, en wilt u deze procedurele omissie alsnog, voorzover mogelijk, herstellen?2. In uw antwoord van 24 december (zie bijlage onderaan) op vragen van de Bomenstichting (zie bijlage onderaan) stelt u bij het onderwerp Programma Van Eisen voor de herinrichting van het Veerplein het volgende: "Binnen de grenzen van het bomenbeleid van de gemeente Vlaardingen kunnen aanpassingen aan de groenstructuur op het Veerplein plaatsvinden. Het bomenbeleid is vastgelegd in de Bomenverordening Vlaardingen 2005".College, klopt het dat, in de dialoog met wethouder Versluijs in de Raad en/of de commissie, gezamenlijk geconstateerd is dat het juist zo handig was om vooraf te kijken wat er speelt als het gaat om bomen? Zodat de ontwerper/architect niet een opdracht krijgt waar later op teruggekomen moet worden, waar bewoners tegen te hoop lopen, en waar onduidelijkheid troef is. Kortom, het zou handig zijn, en veel procedurele energie schelen, als vooraf duidelijk was welke bomen blijven staan en welke zo mogelijk verwijderd worden. Het is dan ook teleurstellend te moeten constateren dat u deze werkwijze niet gevoerd heeft en meent dat er in dit geval gekozen is "om het behoud van alle bomen niet dwingend voor te schrijven en de ontwerpbureaus meer vrijheid toe te staan". Hierover onze vraag. Bij deze keus hoort een argumentatie. In uw schrijven aan de Bomenstichting ontbreekt die ten ene male.Wij verzoeken u alsnog uw inhoudelijke keus te onderbouwen. Juist omdat u in uw antwoord vermeldt dat het gemeentebestuur ‘zuinig’ is op het bomenbestand! Juist omdat de wethouder in zijn speech zei dat het ook om het imago van het plein ging, het zal toch niet waar zijn dat het nieuwe imago van het plein belast wordt met het kappen van bomen. Als variant op uw eerder hierboven genoemde motto: ‘Het Veerplein, gisteren groen, morgen niet meer?’ Juist omdat het gemeentelijke bomenbeleid in principe geen ruimte biedt voor het kappen van gezonde en gezichtbepalende bomen!

3. Tot onze verbazing is het antwoord aan de Bomenstichting ondertekend door het hoofd Openbare Werken. Weliswaar namens het college van B&W, maar toch. In de afgelopen jaren kunnen wij ons niet herinneren dat brieven aan het college met enige importantie niet ondertekend worden door het college zelf. Vooralsnog kan hierdoor de suggestie ontstaan dat het college deze kwestie van ondergeschikt belang vindt. Juist omdat de actuele relatie met de Bomenstichting gekenmerkt wordt door rationele en redelijke afwegingen, waarbij inhoudelijk door de Bomenstichting goed begrepen wordt dat niet alle bomen ‘altijd’ kunnen blijven bestaan, is het wenselijk dat u nog eens toelicht of deze brief in het college serieus besproken is en waarom deze brief niet gewoon ondertekend is door het college.

4. Tot slot: de procedure 'Verkiezing ontwerp'. Het juryrapport en de tentoonstelling. De ontwerpers van het winnende ontwerp hebben begrijpelijk er voor gekozen dat zij de ‘wanden’ van het plein in hun ontwerp betrekken. Een plein is immers meer dan het platte vlak met bestrating. In het juyrapport staat op blz. 17 een opmerking over de V&D wand en in het ontwerp wordt een trap voorgesteld. Voor zover wij kunnen overzien valt dat buiten de spelregels. Dit punt wordt nog versterkt doordat op de tentoonstelling op een foto zonder voorbehoud de trap getoond werd. Weliswaar kon elke deelnemer in de tekst van het juryrapport lezen dat de trap niet meedeed, maar het beeld als zodanig is niet gecorrigeerd. Wij begrepen ook dat aan de ontwerpers gevraagd is alsnog een variant zonder trappen en dak terras in te leveren. Hoe gaat dat eigenlijk als de anonimiteit gewaarborgd is? Met wie bel of mail je dan als secretaris van de jury. In het rapport zelf is niet aangegeven dat de opmerking over de V&D wand buiten de orde was en dat de bomenverordening van toepassing was bij het betreffende ontwerp. Deelt u met ons de opvatting dat los van de inhoud van het winnende ontwerp hierdoor een onevenwichtigheid ontstaat waardoor op meerdere punten de beoordeling van de kiezers beïnvloed is? 

5. College, nog een vraag over het vervolg. Als bomen blijven staan wordt het winnende ontwerp er zeker nog beter op. Het kan nog, zeker omdat ook omdat veel Vlaardingers zoals de wethouder zei, deze reactie gegeven hebben. Het kan ook omdat het ontwerp nog uitgewerkt moet worden. Mooi plan, maar behoud de bestaande bomen. College, deelt u deze kijk op het overigens boeiende ontwerp?

Wij rekenen op een snelle beantwoording. Bij voorbaat onze dank.Met vriendelijke groet,Namens de fractie van GroenLinks,Jack Tsang.*) De onderstreping: 'vooraf' is uit uw eigen tekst.