Bedrijfswonen in Groot-Vettenoord blijft mogelijk

GroenLinks reageert direct onder deze mededeling van wethouder Versluijs en noemt het collegestandpunt hierover "een stap in de goede richting".

Van: Wethouder Hans Versluijs

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

11 februari 2008  MEDEDELING AAN DE RAAD MET BETEKKING TOT BEDRIJFSWONINGEN IN GROOT VETTENOORDIn 1996 is het bestemmingsplan Groot Vettenoord vastgesteld en goedgekeurd. Ten behoeve van het bestemmingsplan is geïnventariseerd welke bedrijven een bedrijfswoning hadden.Uitgangspunt van het bestemmingsplan was onder meer bedrijfswoningen te handhaven i.v.m. sociale veiligheid. Bedrijven die ten tijde van de inventarisatie een bedrijfswoning hadden zijn in het bestemmingsplan opgenomen als bedrijfsbestemming, met een aanduiding op de plankaart dat een bedrijfswoning is toegestaan. Er zijn toen geen leegstaande of niet als zodanig gebruikte woonappartementen, (weg)bestemd als bedrijfsruimte of kantoor.Naar aanleiding van de discussies in de raadscommissies op 31 januari j.l. over de stadsvisie en het Aktieplan Wonen heeft het college van B&W het navolgende standpunt ingenomen:1. bestaande bedrijfswoningen kunnen gehandhaafd blijven;2. aanvragen ten aanzien van het vestigen van nieuwe bedrijfswoningen op het bedrijfsterrein Groot Vettenoord kunnen worden toegestaan, mits dit planologisch- juridisch en milieutechnisch verantwoord is;3. bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan Groot Vettenoord zal t.z.t. de mogelijkheid van toelaten nieuwe bedrijfswoningen nader onderzocht worden.J. Versluijswethouder

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij ontvingen bovenstaand bericht van de wethouder. Wij mogen wel zeggen dat dit resultaat een stap in de goede richting is. Gezien de sfeer van de antwoorden op eerdere VVD vragen en krantenartikelen leek het even op dat wonen niet meer kon in Groot-Vettenoord.GroenLinks meent dat we dan bestaande huisvesting dreigen te verliezen en dat de problemen qua veiligheid eerder af- dan toenemen. Je moet dan extra beveiliging gaan inhuren die nu voor een deel vervangen wordt door de sociale veiligheid die voor mensen die hun hond uitlaten of gewoon naar buiten kijken vanzelfsprekend is.In de eerste bespreking van de bijstelling Stadsvisie werd deze mening gelukkig door een aantal partijen gedeeld. Dat wonen in Groot-Vettenoord natuurlijk door dit college en het vorige college omarmd is blijkt duidelijk ook uit de vestiging van het Dak- en Thuislozen pension.Wij zeiden eerder dat als je ‘s morgens na een welverdiende nachtrust een ontbijtje nuttigt, je tanden poetst en je krantje leest, en dat voor een lange periode doet, we natuurlijk gewoon over ‘wonen’ moeten praten.Dat er ook zorg geregeld is spreekt voor zich. Dat komt overigens op veel meer woonplekken voor.Bedrijfswoningen hebben weer toekomst in Groot Vettenoord.Wij hopen dat bedrijfseigenaren zich niet laten ontmoedigen door een regelgeving die het met name startende ondernemers lastig maakt bij hun pand te wonen. Onze steun kunnen zij desgewenst krijgen.Genoemd moet worden dat deze stap in de goede richting mede veroorzaakt is door een stevige samenwerking van GroenLinks met Ivana Somers-Gardenier van VV2000/LV.Bij de bespreking van de volgende editie van de bijgestelde Stadsvisie zien we de bedrijfswoningen ongetwijfeld terug. Wordt dus vervolgd.....Jack Tsang.