Raad 23 februari 2017 - Lianne van Kalken - amendement beleidsplan Afval

Beleidsplan afval heeft met succesvol amendement meer ambitie

Bij de behandeling in de gemeenteraad van het beleidsplan Afval diende GroenLinks raadslid Lianne van Kalken, ook namens D66 en ONS-Vlaardingen, een amendement in om het plan minder vrijblijvend en ambitieuzer te maken. Dit amendement is met 30 voor en 2 tegen (VVD) aangenomen. Hierbij de door haar uitgesproken tekst.

__________________________________________________________________________________

 
Voorzitter,

GroenLinks is blij met de samenwerking die in dit dossier tussen partijen onderling tot stand is gekomen. Wij stellen het op prijs dat de portefeuillehouder, wethouder Van Harten, middels een raadswerkgroep informatie heeft opgehaald in de raad voor het visiedocument voor een nieuw afvalbeleid.

Maar onduidelijk is voor ons wat nou de keuze is van het College. Er is in hoofdstuk 4 opgenomen wat de ontwikkelingen kunnen zijn voor de lange termijn, maar er wordt nog niet ingegaan op wat nou de duidelijk visie is van het college hoe we het in 2020 en verder gaan doen. En dat, terwijl er volgens GroenLinks nogal wat werk aan de winkel is:

  • met een huidig scheidingspercentage van 26% zit Vlaardingen momenteel namelijk ruim onder het landelijk gemiddelde van 51%;
  • dat terwijl de landelijke doelstelling in 2020 75% is;
  • Wij vinden dan ook dat we werk moeten maken van omgekeerd inzamelen, afvalscheiding bij de hoogbouw, nascheiding en de mogelijkheden daarvan (eventueel samen met omliggende gemeenten Schiedam en Maassluis).
  • Alleen door ambitie te tonen, echte maatregelen te nemen kunnen we op korte termijn (2018-2020) 60% afvalscheiding realiseren en in de toekomst (vanaf 2020) doorgroeien naar 75%.

Volgens GroenLinks is het dan ook tijd voor een ambitieus afvalbeleid met bijbehorende maatregelen. Het addendum dat voortgekomen is uit de werkgroep, en toegevoegd in deel 4 van het beleidsplan, is een eerste stap. De stappen in deel 4 zijn goed, maar wat ons betreft veel te vrijblijvend.

Daarom dient GroenLinks een amendement in samen met D66 en ONS Vlaardingen waarin wij het raadsvoorstel de titel geven Beleidsplan Huishoudelijk Afval Vlaardingen 2017. Dit om er voor te zorgen dat er ieder jaar een geactualiseerd plan moet komen dat duidelijkheid geeft over de toekomst van het scheidingspercentage in Vlaardingen.

  • De gemeente Vlaardingen onverminderd blijft streven naar het landelijk geformuleerde streven van 75% afvalscheiding in 2020, en daarbij jaarlijks met een raadsbesluit in het eerste kwartaal wordt geactualiseerd gelet op de laatste stand van beschikbare technieken en bijbehorend kostenoverzicht.
  • Het college van B&W de raad voor 1 juli 2017 informeert over de maatregelen uit hoofdstuk 4 (Doorkijk Ambities 2022) van het beleidsplan, die al in 2017 zullen worden opgestart.

 
Raadsvergadering 23 februari 2017
Lianne van Kalken