Betaalt de gemeente mee aan sanering grond voor museum?

GroenLinks stelt vragen aan het College inzake de toezegging om 50% van de saneringskosten van de vervuilde grond onder het museum voor haar rekening te willen nemen.

____________________________________________________________________________________________________

Vlaardingen, 3 september 2014

 

Artikel 36 vragen Museum

Aan het College van Burgemeester en Wethouders.

 

Geacht College,

Uit de raadsinformatie brief hebben wij kennis kunnen nemen van het beschikbaar stellen van een bedrag van maximaal € 90.000,-- inzake de tegemoetkoming in de saneringskosten.

Alvorens deze toezegging te kunnen beoordelen heeft de GroenLinks fractie enkele vragen.

Uit onze informatie bij het tot stand komen van de vorig jaar gesloten overeenkomst is ons inzien nadrukkelijk door partijen gesproken over de aanwezige vervuiling van de grond, de inhoud van de rapporten waren bij partijen bekend.

  1. Hoe is het mogelijk dat u desondanks een vergoeding in de kosten verstrekt?
  2. Graag ontvangen wij inzage in alle passages van de afgesloten overeenkomsten en gespreksnotities inzake de vervuiling van de grond.
    We staan aan de vooravond van extra bezuinigingen oplopend tot ongeveer 10 miljoen structureel per jaar.
  3. Acht u het wenselijk om extra gelden hiervoor uit te trekken?
  4. Wat zijn de gevolgen voor de cijfers 2014?
  5. Welke mogelijkheden zijn er om op andere posten te bezuinigen en daar deze last uit te betalen?
  6. Bent u bereid om met de raad in gesprek te gaan of handelt u op basis van de gegeven mogelijkheden daarin zelfstandig een besluit te nemen?
  7. Bent u bereid om met de raad in gesprek te gaan om andere financieringsmogelijkheden te bekijken?
  8. Heeft u zelf ideeën om dit budgettair neutraal op te lossen?

Na beantwoording van bovenstaande vragen zullen wij een standpunt innemen in het door u genomen besluit.

Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom