Een persoonlijke noot bij beveiligingsplannen tegen zeespiegelstijging.

Vrijdag 30 september presenteerde Prof. Ir. K. d’Angremont in het Vlaardings museum een plan voor de betere beveiliging van onze regio tegen overstromingen. Zoals bekend worden in de komende decennia meer en zwaardere storm verwacht die in combinatie met de zeespiegelstijging een directe bedreiging vormen voor westelijk Nederland. Door de klimaatverandering krijgen de grote rivieren te kampen met lange perioden te hoog water en lange perioden met te weinig water.

De ‘Groep van Zes’[1], waarvan de spreker lid van is, was als ‘leidinggevende technici’ betrokken bij het Deltaplan. Deze groep van zes zijn nu noch lobbyist noch betrokkene. Met hun deskundige inbreng zagen ze al kans de politieke partijen te overtuigen van de noodzaak het onderhoud van de Oosterscheldekering drastisch te verbeteren. Naderhand zijn de regeringsplannen om het overstromingsgevaar aan te pakken kritisch door hen beoordeeld. Naar aanleiding van die analyse heeft de groep een alternatief plan ingediend. Dit kwam tot stand uit de oprechte twijfel van de ‘Groep van Zes’ aan het toekomstig functioneren van de Maeslantkering.[2] Het plan omvat de waterhuishouding tussen Lobith en de kust in Zuidwest Nederland.

Onderdeel van het plan is de bouw van een sluizencomplex ter hoogte van Vlaardingen. Indien dit plan wordt verwezenlijkt wordt onder meer de kans op overstromingen verminderd en de verzilting beter onder controle gehouden. Doordat bij hoge waterstanden in onze rivieren volgens dit plan overtollig water in het Volkerak belandt, wordt de gevaarzetting voor onze regio kleiner. Bij zeer lage rivierwaterstanden zorgt een sluizencomplex ervoor dat het zoute water niet verder opdringt.

Een sluizencomplex bij Hoek van Holland zou volgens de groep van Zes het ideaalbeeld zijn. Maar vanwege de scheepvaartbelangen is gekozen voor een plek in de Nieuwe Maas nabij Vlaardingen. Ieder groot schip kan dan nog steeds de belangrijkste havens in onze regio bereiken. Tijdens de presentatie liet de professor doorschemeren dat een meer westelijke situering nog effectiever zou zijn. Dan vallen de opslagterreinen en de industriële complexen in de Botlek binnen het beschermde gebied.

Anders dan bij de kabinetsplannen wordt in het plan van de ‘Groep van Zes’ meer aandacht besteed aan het behoud van biodiversiteit. Trekvissen krijgen meer kansen om zich te verplaatsen. De kosten zijn even hoog als van het kabinetsplan dat uitgaat van nog hogere dijken en grote ingrepen in de natuur.

Gaande het betoog bedacht ik dat de ideale plaats voor het bouwen van het sluizencomplex ongeveer ter hoogte was van de overbodige en nutteloze geplande Blankenburgtunnel. De miljarden bestemd voor deze overbodige tunnel kunnen volgens mij beter gebruikt worden voor de bescherming van onze regio. KORTOM: graag zou ik zien dat dit plan breed wordt ondersteund.

Marinus G. Nieuwstad

 

[1] De groep van zes bestaat uit zes ingenieurs, die zich na hun pensionering zorgen maakt over de stagnatie in de preventieve bescherming tegen overstromingen. Voor hen begon het toen zij constateerden dat door ondoordachte bezuinigingen de werking van de OosterScheldekering in gevaar werd gebracht. De groep is voorstander van een coherente en nationaal brede aanpak.   

[2] De faalkans van deze noodvoorziening is beduidend groter dan van andere keringen. Bovendien zal de noodzaak om te sluiten binnen twintig liggen op meer dan 10 keer per jaar, terwijl oorspronkelijk uit gegaan is van een sluiting per jaar.