Bijdrage GroenLinks begrotingsbehandeling 2019-2022

Op woensdag 7 en donderdag 8 november buigt de gemeenteraad van Vlaardingen zich weer over de begroting voor de periode 2019-2022. De eerste dag hebben alle partijen de tijd om hun algemene beschouwing te houden over de meerjarenbegroting 2019-2022. Op donderdag worden de amendementen en moties ingediend en besproken.

Hier de bijdrage van de GroenLinks fractie bij monde van fractievoorzitter Lianne van Kalken, uitgesproken op woensdag 7 november. Gevolgd door een overzicht van alle geplande amendementen/moties.

 
__________________________________________________________________________________

 

[De uitgesproken tekst geldt.]

 

GroenLinks - Begroting > Algemene beschouwingen

 
Voorzitter, collega’s en burgers van Vlaardingen,

Een nieuwe periode is aangebroken. Na de verkiezingen van 21 maart dit jaar is er gekozen voor een nieuwe werkwijze. Het begon wat rommelig. Oud zeer werd nog besproken, ONS.Vlaardingen werd aardig aan de tand gevoeld, maar uiteindelijk was het dan toch zover: de gemeenteraad van Vlaardingen gaat aan het werk met een raadsprogramma. Een door álle fracties gedragen plan op hoofdlijnen dat als leidraad dient voor de komende vier jaar. Een raadsakkoord kan ervoor zorgen dat er minder over punten en komma's wordt gedebatteerd, maar meer over inhoud. Wat een verademing, zou je denken.

Zoals u weet is GroenLinks een progressieve partij, en staan wij altijd open voor op nieuwe manieren naar dingen kijken en op andere wijze politiek bedrijven. Wij staan voor een democratisch akkoord, dat gericht is op het versterken van de lokale democratie, en daarnaast een nieuwe werkwijze vergt van ons politici. Het is dan ook niet voor niets dat wij achter deze nieuwe werkwijze staan. Maar, dat gaat niet zonder slag of stoot.

GroenLinks ziet dat onze nieuwe werkwijze veel ruimte biedt voor de hele raad. Dat zien we ook terug in deze begroting. Het primaat ligt niet meer bij het college, maar bij alle raadsleden. Dat betekent dat wij als raad de ruimte hebben om gezamenlijk input te leveren.
Een nieuwe werkwijze die ervoor zorgt dat niet alleen ouderwets ‘coalitiepartijen’ maar ook ‘oppositiepartijen’ of, zoals we dat nu noemen “niet-collegevormende partijen” de ruimte hebben voor inbreng.

Wordt dan niet het politieke debat gesmoord? Kun je je als partij nog wel onderscheiden? In mijn optiek is het een denkfout dat iedereen het met elkaar eens is. In het raadsakkoord staan de hoofdlijnen. Oplossingen en details bewaar je voor in de raad.

Maar, dit betekent WEL dat wij samen een verantwoordelijkheid hebben om keuzes te maken en niet de keuzes steeds uit te stellen. Sinds maart 2018 is er door deze raad nog bar weinig gebeurd wat betreft besluitvorming. Wij vragen ons dan ook sterk af of de stad er mee opschiet, hoeveel uur wij het hebben gehad over het RvO en daarnaast de talloze uren die wij hebben besteed aan het al dan niet betrekken van burgers bij de prioritering van onze agenda. We hebben inmiddels al bedacht dat we niet werken met het BOB (Beeldvormend, Oordeelsvormend en Besluitvormend) model, maar het BOOB model, of BBOOB model?
Wat GroenLinks betreft nemen wij met onze raad verantwoordelijkheid. Niet alleen verantwoordelijkheid om ons zegje te doen, maar ook de consequentie daarvan te nemen door er iets van te vinden. We hebben allemaal de ruimte om keuzes te nemen, laten wie dan ook maken.

En, niet alleen de raad dient verantwoordelijkheid te nemen. Ook het college. Het is namelijk niet allemaal aan de raad, het college is de trekker van dit nieuwe systeem, zo hebben we afgesproken. Raadsvoorstellen vanuit het college kunnen beter worden, omdat een wethouder niet meer standaard op een coalitiemeerderheid kan rekenen. De wethouder zal zijn best moeten doen om draagvlak te vinden binnen de raad. Maar dan moeten de wethouders het ook willen.

Vorig week haalde ik het al aan: de wethouder financiën, voelt zich een ‘zielloos wethouder’. Het is tijd om die jas nou eens uit te doen. Wethouders zijn geen super ambtenaar maar politieke bestuurders. Kies er dan ook voor om een inspirerend stadsbestuur te zijn!
GroenLinks ondersteunt daarom het amendement van D66 juist om het vertrouwen in de raad, het college en onze nieuwe werkwijze te onderschrijven.
 

Over deze begroting:
GroenLinks is blij is met meer investeringsruimte van 5 miljoen extra in deze begroting. De afgelopen jaren hebben wij de solvabiliteitsratio altijd al ter discussie gesteld. Meer sparen, terwijl de stad aan het verpieteren is, en vervolgens meer geld nodig hebben om het weer leefbaar te maken? Dat is wat GroenLinks betreft niet duurzaam omgaan met Vlaardingen. De discussie over de solvabiliteit willen we graag voeren.

 
Amendementen en moties:
GroenLinks wil graag verantwoordelijkheid nemen voor het maken van keuzes. Wij dienen daarom een aantal amendementen in op deze begroting. Een aantal amendementen wil ik met u bespreken, andere amendementen/moties dienen wij samen in, daar zal ik mijn collega’s het woord over laten voeren.

Groen
Groen komt te laat aan bod. Wij vinden dat er al in 2019 extra middelen voor groen zou moeten komen. In ieder geval voor de realisering voor minibossen en voor andere groene initiatieven die voorgesteld worden. Wij stellen daarom een aantal amendementen voor:

Verbeteren luchtkwaliteit door groen Groen is wat ons betreft een belangrijk onderdeel om de luchtkwaliteit te verbeteren. Aangezien luchtkwaliteit nauwelijks voorkomt in de begroting. Wat ons betreft moet het sneller over dit onderwerp gaan. Niet alleen in relatie tot de Marathonweg en Verkeer, maar ook overlast vanuit scheepverkeer en de overkant. Groen is een belangrijk middel om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarom willen we dit bij het programma groen toevoegen. Hiervoor dienen we een amendement in.

Natuur Milieu Educatie
GroenLinks dient daarnaast een amendement in voor de terugkomst van Natuur en milieu educatie. Samen met het Voedselbos, de Heemtuin, De Stadslandbouw en de Broekpolderfederatie hebben wij om tafel gezeten en stellen wij voor een gezamenlijk educatie aanbod voor scholen te ontwikkelen. Hiervoor willen wij eenmalig 20.000 euro vrijmaken om het educatieprogramma te onderzoeken en te ontwikkelen. De dekking vinden we daarvoor in programma 1.

Ook komt er een amendement voor het Minibos
Zoals u weet worden wij bij GroenLinks blij van bomen. Wij zien dan ook graag zo snel mogelijk minibossen in onze stad, en de dekking zien wij terug vanuit het bomenfonds. Hiervoor dienen wij een amendement in.

Museum
Samen met D66 dienen wij een amendement in voor het Museum. De vraag is al vaker gesteld: wat voor stad wil je zijn? Wat GroenLinks betreft: met een museum. Een plan dat zoveel geld gekost heeft, is het waard om een kans te krijgen. Het museum laat zien echt een verandering te willen met nieuwe mensen aan boord. GroenLinks is van mening dat naast het plan dat vanuit het college komt, er in deze begroting NU al geld vrijgesteld moet worden voor het museum en er financiële ruimte moet komen in deze begroting.

Zorg
Vorige week vrijdag stelde ik wethouder Silos de vraag hoe het zit met de wijkbeheerders. Krijgen zij per wijkcentra 30.000 euro, of is dat voor alle drie de wijkcentra samen. Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat er positieve resultaten voor de wijk zichtbaar zijn. Afhankelijk van het antwoord van de wethouder, houd ik nog een amendement hierover in beraad.

Wonen
Vooruitlopend op de formele aanpassing van het actieplan wonen, zijn er wat GroenLinks betreft extra woningen voor starters nodig. De huidige ontwikkelingen in de huisvesting maakt het voor starters steeds moeilijker. GroenLinks vindt dat de gemeente actief aan de slag met het bouwen voor starters. Naast de 2000 woningen die nu in de begroting staan, moeten er 500 extra bijgevoegd worden voor jongeren/starters. Daarom dienen wij een amendement in om in plaats van 2000 woningen 2500 woningen te bouwen, waarvan er 500 voor starters/jongeren/studenten worden gerealiseerd.

Voorzitter, tot slot als afronding: laat het succes van de 1018-viering van dit jaar inspireren tot groene, sociale en culturele initiatieven vanuit inwoners en instellingen ondersteund en gefaciliteerd door raad en college als stadsbestuur.

 

AMENDEMENTEN / MOTIES

1. Amendement Verantwoord stadsbestuur

2. Amendement plan van aanpak KW haven

3. Amendement dierenambulance

4. Verbeteren luchtkwaliteit door Groen

5. Minibos

6. Stimulering Starters op de woningmarkt

7. Natuur en Milieu Educatie

8. AED city netwerk

9. Museum

10. Scouting

11. Right to challenge

12. Planvorming reduceren restafval