GroenLinks tegen Blankenburgtunnel!
Tekening: Michiel Moormann

Blankenburgtunnel: GroenLinks zoekt het hogerop

GroenLinks vraagt in brief aan de Vlaardingse politieke partijen om hun landelijke fracties in de Tweede Kamer te vragen aan te dringen bij de minister om de alternatieven voor de kanteldijk bij aanleg van de Blankenburgtunnel op tafel te houden. We willen dat mens en milieu centraal staan in de besluitvorming! 

Achtergrondinformatie
GroenLinks is tegen de Blankenburgtunnel! De plannen van minister Schultz getuigen van “oud denken”, gericht op méér asfalt gebaseerd op achterhaalde rekenmodellen ten aangaande economie, mobiliteit en transport. Tot overmaat van ramp wordt ook bij de uitvoering van de plannen voor de tunnel vooral gekeken naar kosten efficiëntie. Ook hier wordt er géén rekening gehouden met belangrijke zaken zoals natuur, luchtkwaliteit, recreatie e.d.  

Onderzoek van Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat er verschillende mogelijkheden zijn voor de inpassing van de Blankenburgtunnel.
Het is technisch mogelijk om de Blankenburgtunnel aan te leggen zonder gebruik te maken van een kanteldijk, zoals in de huidige plannen staat. De weg zou over vrijwel de gehele lengte ondertunneld kunnen worden. Dit heeft ten opzichte van de kanteldijk een positieve meerwaarde voor landschappelijke aspecten, luchtkwaliteit, geluid en verkeersveiligheid. Als GroenLinks Vlaardingen zien we die tunnel natuurlijk het liefst helemaal niet. Maar als die tunnel er dan toch moet komen, dan moeten natuur, landschap, recreatie en leefbaarheid zoveel mogelijk gespaard worden.
GroenLinks vindt dat de gezondheid van de inwoners van Vlaardingen, de leefbaarheid en het milieu centraal horen te staan in deze.

Jammer genoeg heeft de minister laten weten vast te willen houden aan de huidige variant met een kanteldijk. De kosten voor een variant lijken namelijk hoger uit te vallen. Nu zijn de kosten natuurlijk niet onbelangrijk. Maar gezien de vele voordelen van een variant zonder kanteldijk en het feit dat de tunnel ten minste honderd jaar mee moet, vindt GroenLinks het nogal eenzijdig om enkel op basis van een kostenschatting een definitief besluit te nemen.
De nieuwe varianten zouden op zijn minst meegenomen moeten worden in het verdere inpassings- en besluitvormingsproces.

Met dit doel voor ogen heeft GroenLinks Vlaardingen contact gezocht met GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren om er bij andere partijen en de minister op aan te dringen de alternatieve varianten op tafel te houden en zo de oproep van de Zuid-Hollandse milieuorganisaties te ondersteunen. Onze provinciale GroenLinks fractie zal op dezelfde manier partijen oproepen hun Tweede Kamer fracties te overtuigen.
Tevens hebben we onderstaande brief gestuurd aan de verschillende partijen in de raad met het verzoek om hetzelfde te doen bij hun Tweede Kamer fracties. Gezamenlijk kunnen en moeten we als Vlaardingen een statement maken: We willen dat mens en milieu centraal staan in de besluitvorming!
________________________________________________________________________________________________

BRIEF VAN GROENLINKS VLAARDINGEN

 
Vlaardingen, 29-6-2015

Betreft: Oproep aan Tweede Kamer om alternatieven kanteldijk op tafel te houden.

 
Geachte leden van de Raad,

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat er verschillende mogelijkheden zijn voor de inpassing van de Blankenburgtunnel. De waterveiligheid kan ook op een andere manier gegarandeerd worden dan met de tot nog toe gepropageerde kanteldijk. De weg zou over vrijwel de gehele lengte ondertunneld kunnen worden. Dit heeft een positieve meerwaarde voor landschappelijke aspecten, luchtkwaliteit en geluid. Als de tunnel er dan toch komt is het van belang de aantasting van Midden-Delfland zoveel mogelijk te beperken. GroenLinks is dan ook verheugd dat het onderzoek heeft uitgewezen dat een beter ingepaste variant technisch haalbaar is.

De alternatieve varianten kosten echter meer en dit lijkt voor de minister de voornaamste reden om vast te houden aan de variant met Kanteldijk.
GroenLinks vindt echter dat de gezondheid van de bevolking, leefbaarheid en natuur centraal horen te staan en pleit er voor de alternatieven op tafel te houden.
Als de Blankenburgtunnel dan toch wordt aangelegd ligt deze er voor ten minste honderd jaar. We hebben maar één kans om het goed te doen. De minister zou er dan ook verstandig aan doen om in het verdere besluitvormingsproces de varianten zonder kanteldijk mee te nemen.

Milieuorganisaties en ANWB hebben de op 22 juni een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin vragen zij om tijdens de behandeling van het MIRT op 2 juli de minister te verzoeken om bij de aanbesteding ook een beter ingepaste variant mee te nemen.
De marktpartijen zouden uitgedaagd moeten worden om met een kwalitatief beter product te komen. Bij de aanbesteding kan zo niet alleen op prijs worden geselecteerd maar ook op inpassing en milieuaspecten.

GroenLinks Vlaardingen ondersteunt deze oproep van harte en heeft er inmiddels bij onze Tweede Kamerfractie op aangedrongen hieraan gehoor te geven.
Met deze brief willen we de andere partijen in Vlaardingen motiveren hetzelfde te doen. We kunnen op deze wijze een gezamenlijk signaal afgeven: We willen in Vlaardingen een variant die zo goed mogelijk is voor mens en natuur!  

 
Met vriendelijke groet,

Namens GroenLinks Vlaardingen,
Kees Borsboom (fractievoorzitter)
Maurice van Beers (bestuursvoorzitter)