Het advies van Opstelten betrof kort gezegd: te komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen, waarbij ruimte gelaten wordt voor de gehele raad om invulling te geven aan het beleid van de komende jaren.
Daarbij gaf hij aan dat er “breed draagvlak is voor het starten van de gesprekken met de fracties van VVD, GroenLinks, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, CDA, D66 en Christenunie-SGP”.
Tevens adviseerde Opstelten deze gesprekken te laten leiden door twee informateurs, voorgedragen door de twee grootste fracties VVD en GroenLinks.
Voor GroenLinks staat samenwerking centraal, zeker ook met partijen die niet direct aan de onderhandelingen mee doen. Zo zien we zeker inhoudelijke mogelijkheden om constructief op te trekken met partijen als de PvdA en SP. De afgelopen jaren hebben we de samenwerking raadsbreed gezocht, de komende jaren moet hier meer ruimte voor komen, sterker: het zou wat ons betreft de opzet van het programma op hoofdlijnen moeten zijn.

Op initiatief van Ruben van de Zande (VVD) en Neill Voorburg (GroenLinks) stemde de gemeenteraad van Vlaardingen in met Boudewijn Revis* (voordracht VVD) en Bert van Alphen* (voordracht GroenLinks) als informateurs. Hen is de opdracht gegeven om uitvoering te geven aan het advies van Opstelten.

Revis en Van Alphen zien het als een eer om samen aan de slag te mogen gaan om te komen tot een akkoord waarmee een nieuw college de komende periode vooruit kan. Revis: “Vlaardingen staat voor grote uitdagingen op ruimtelijk en sociaal gebied. Samen met de partijen gaan we de komende weken vormgeven aan een akkoord dat recht doet aan die uitdagingen”. Van Alphen vult aan: “Boudewijn en ik hebben jarenlang prettig en constructief samengewerkt in het Haagse stadsbestuur, dat we nu weer samen aan de slag mogen voor een stabiel en krachtig stadsbestuur vind ik een grote eer.”

Hieronder de door Neill uitgesproken bijdrage tijdens het debat:

Voorzitter,

U haalde gisteren de woorden aan van Ben Parker (Met grote kracht, komt grote verantwoordelijkheid). Laat mij daar de woorden van Alfred Pennyworth aan toevoegen: “Het verleden werpt een lange schaduw, maar misschien zal het heldere licht van de toekomst helpen om het te verdrijven.”

Collega’s, we staan aan de vooravond van een nieuwe politieke toekomst in Vlaardingen. Met nieuwe enthousiaste raadsleden in ons midden, welkom! En oudgedienden die nog een rondje naast de kerk meedraaien, welkom terug! De verkiezingen hebben mij verschillende dingen doen inzien, ik zal er twee benoemen:

  1. De Vlaardingse politiek moet haar uiterste best doen om zowel daadkrachtig als verbindend haar werk te doen. Dus niet treuzelen, niet verzanden in het oplepelen van de verschillen tussen partijen. Maar op zoek naar datgene wat ons verbindt en daarmee aan de slag gaan. We hebben de Vlaardingers letterlijk gehoord. Het is aan ons om te luisteren.
  2. Vlaardingers willen een Groene koers varen. En ja, zeg ik tegen dhr Kloosterman en Dhr Hoogendijk, daar horen kleurrijke boomspiegels bij. ;)
Bijdrage gemeenteraadsdebat na de verkiezingen van GroenLinks frasctievoorzitter Neil Voorburg op 31 maart 2022

Het advies van de heer Opstelten sluit hier bij aan. Er wordt geen dichtgemetseld coalitieakkoord gesmeed, alleen een akkoord op hoofdlijnen. Daardoor kunnen alle partijen in deze raad input leveren en zodoende gezamenlijk de koers van Vlaaring bepalen. Als het aan GroenLinks ligt worden het geen wisselende meerderheden bij de gratie van de vaste meerderheid. Uiteraard zijn vaste financiële kaders noodzakelijk, maar wel met ruimte om ook via wisselende meerderheden tot substantiële besluiten te komen, die vervolgens ook met budget ondersteund kunnen worden. Wij willen graag dat de raad ook door middel van een procesakkoord afspraken maakt over hoe we de komende periode met elkaar omgaan. Partijen onderling, raad met college, maar ook andersom. Samenwerking moet wat GroenLinks betreft centraal staan.

Daarnaast kunnen wij ons vinden in het advies om als eerste het gesprek aan te gaan met de VVD, CDA, Leefbaar Vlaardingen, D66 en CU/SGP. Uit de gesprekken met de verschillende partijen bleek voor deze samenstelling het meeste draagvlak aanwezig. GroenLinks wil graag de kans hebben om aan de groene en sociale wensen van de Vlaardingers binnen een college uiting te geven. Maar wel, zoals gezegd, met ruimte voor input vanuit andere partijen.

Voorzitter, het is belangrijk om het ijzer te smeden wanneer het heet is. Dus het niet eerst laten afkoelen en trakteren op een kopje thee. GroenLinks heeft daarom direct na het verschijnen van het advies van de heer Opstelten proactief de handschoen opgepakt, aangepakt, doorgepakt en een boom geplant. Er staat in de persoon van de heer van Alphen, een zeer capabele formateur klaar om aan de slag te gaan.

Voorzitter, GroenLinks kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst. Wanneer twee grote mentors, inspirators en vaderfiguren als Ben Parker en Alfred Pennyworth, in zoveel op elkaar gelijkend, maar toch levend in twee totaal verschillende universums, elkaar in deze raadzaal kunnen vinden. Dan moet het ons haringkoppen in dit huis ook toch ook lukken.

Dank u wel.

__________________________________

*) Over Boudewijn Revis en Bert van Alphen

Van 1995 tot 2008 werkte Boudewijn Revis in dienst van het ministerie van Defensie onder meer als officier bij de Koninklijke Landmacht. Hij werd tweemaal uitgezonden naar Bosnië-Herzegovina in het kader van de vredesmachten IFOR en SFOR. Daarna werd hij hoofd communicatie/campagnemanager bij het Algemeen Secretariaat van de VVD en van 2010-2012 directeur. Revis was gemeenteraadslid van de gemeenteraad van Den Haag van 2008-2012 en van 2010-2012 ook fractievoorzitter van de Haagse VVD. In de periode 2012-2014 was hij wethouder Financiën en Stadsbeheer, van 2014 tot 2018 beheerde hij de portefeuilles Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte. Vanaf 2018 was Revis verantwoordelijk voor stadsontwikkeling, wonen en Scheveningen. Hij maakte tot 2020 deel uit van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Van 2011-2015 was hij voorzitter van Scouting Nederland. Sinds 1 oktober 2020 is hij directeur Terreinbeheer & Ontwikkeling bij Staatsbosbeheer.

Bert van Alphen studeerde tussen 1975 en 1978 aan de pedagogische academie. Vervolgens werkte hij tussen 1978 en 1990 als leerkracht op de openbare basisschool de Stortenbeker in Den Haag, waar hij zich in het bijzonder bezighield met taalonderwijs en onderwijs aan migranten (ook ouders). Vanaf 1990 werkte hij op het Johan de Witt College in Den Haag als docent Nederlands. Hier hield hij zich in het bijzonder bezig met internationale schakelklassen en onderwijs aan vluchtelingen. Sinds 1998 was hij raadslid namens GroenLinks in Den Haag en sinds 2000 fractievoorzitter. Tussen 2006 en 2010 was hij als wethouder in Den Haag verantwoordelijk voor welzijn, volksgezondheid, emancipatie en het stadsdeel centrum. Van 2012 tot 2014 was hij wethouder welzijn, sociale zaken en zorg in Pijnacker-Nootdorp. Van 2015 tot zijn wethouderschap van Den Haag in 2018 was hij jeugdombudsman en plaatsvervangend ombudsman bij de gemeente Den Haag. Vanaf 2018 was hij opnieuw wethouder, deze keer verantwoordelijk voor de portefeuille sociale zaken, werk en inkomen, armoede, sociale werkvoorziening, maatschappelijke opvang, emancipatie en stadsdeel Centrum.