GroenLinks verbijsterd over plan bouw bungalows in groene zone Holy Noord - mei 2017
Bewoners in mei direct in actie tegen plan gemeente

Bouw bungalows Muskuskruid van de baan!

Namens de GroenLinks fractie voerde Lianne van Kalken in de commissie Stad van donderdag 8 juni jl. het woord over de voorgenomen verkoop van grond aan het Muskuskruid in de Holy. Met succes! De grondverkoop, en daarmee de bouw van 5 bungalows, is van de baan!

GroenLinks Vlaardingen nam enkele weken geleden met grote verontwaardiging kennis van het voornemen om vijf bungalows te bouwen in een groene zone in Vlaardingen Holy. Niet alleen vindt GroenLinks dat de communicatie en de gevolgde procedure ronduit schandalig was verlopen.
Ook moet volgens Groenlinks de groenstructuur in Vlaardingen juist verbeterd en versterkt worden.
Deze overtuiging staat haaks op het verkopen van groen in woonwijken in het mooie Vlaardingen.

Daarnaast heeft de fractie ook vraagtekens gezet bij de raadsmemo die de Raad ontving, want, zo meldden betrokken bewoners, deze memo is geen correcte weergave van de gehouden informatieavond. Lianne: “Het stemt mij toch verdrietig dat ik moet horen dat de raadsmemo geen juiste weergave geeft van de argumenten - of nog erger zelfs: de argumenten van bewoners werden verdraaid. Hoe zit dit dan met andere raadsmemo’s, vraag ik mij dan af… En met uw actieve informatieplicht, wethouder?”.

Horende de commissie heeft de wethouder vervolgens besloten dat de verkoop van de grond aan het Muskuskruid van de baan is. Een groot succes dus voor de bewoners en voor het groen in Vlaardingen.

Hieronder de bijdrage van de fractie.

_________________________________________________________________

                                                                                   [De uitgesproken tekst geldt.]
Geachte voorzitter,

Allereerst vindt GroenLinks de procedure zoals die gevoerd is zeer bijzonder. De burgers dienen gekend te worden in dit soort processen. Omwonenden zijn in een veel te laat stadium van de procedure ingelicht en betrokken. Niet Versluijs waardig zou ik bijna willen zeggen. Dit zijn we niet van u gewend. Ik begrijp de procedures zoals die voort vloeien uit de Wet Ruimtelijke Ordening, en het daardoor eerst komen tot een verkoopovereenkomst, maar GroenLinks vindt het belangrijk dat bewoners zeggenschap hebben over hun eigen wijk en op tijd gekend worden in plannen van de gemeente. Dat moet u toch in het kader van de participatie aanspreken.

Zonder bewoners te raadplegen is besloten tot de bouw van deze bungalows. Pas eind april zijn de direct omwonenden (en dan slechts enkelen) hierover geïnformeerd. De buurt is hier enorm van geschrokken en is in actie gekomen, ook al is het besluitvormingstraject voor wat betreft de koop al in een vergevorderd stadium.

Het gaat nu om de wensen en bedenkingen voor het voorstel wat voorligt. Verkoop van de grond. Daarnaast begrijp ik uit uw memo dat u graag het gevoelen van de raad verneemt over een voorgenomen bestemmingsplanwijziging, dus daar wil ik graag het volgende over zeggen:

  1. GroenLinks vindt dat onze groenstructuur verbeterd en versterkt moet worden. Het verwijderen van groen en het in plaats hiervan bouwen van bungalows staat hier haaks op.
  2. De motivatie om de grond te verkopen is vooral financieel gemotiveerd. De prijs is "marktconform" en dat is schijnbaar voldoende om tot verkoop over te gaan. Groen en de waarde hiervan voor burgers wordt volstrekt genegeerd.
  3. We zijn het niet eens met de conclusie dat "de groene buffer behouden blijft en dat het plan voorziet in een prima ontsluiting". Op de tekeningen is duidelijk te zien dat het groen ernstig wordt ingeperkt... het behouden van drie bomen is geen buffer.
    Daarnaast wordt een doorgaande fietsverbinding onderbroken ten goede van autoverkeer.
    Bovendien is de visie van het bestemmingsplan ‘groen’, wij zien dat groen dan toch wat groener dan u het zich voorstelt. Dat de woningen groene daken krijgen, vinden wij prachtig, maar draagt wat ons betreft niet bij aan het versterken van de natuurwaarden of het in stand houden van de groene portalen naar de Vaart en Broekpolder.

Nogmaals concluderend:
De bouw heeft veel losgemaakt in Vlaardingen: burgers hebben zich goed georganiseerd, 850 handtekeningen, een protestmars, bijna 100 mensen bij een informatieavond.

De procedure verdient alles behalve de schoonheidsprijs. GroenLinks neemt, alvast als voorschot op de mogelijke wijziging van het bestemmingsplan, het standpunt in dat dit zeer onwenselijk is, en al helemaal niet groen. Terughoudendheid in deze zou de wethouder(s) daarom sieren en wij verzoeken dan ook dat u beide punten zwaar laat wegen bij uw uiteindelijke besluit.
 

Lianne van Kalken, in de commissie Stad
namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen
8 juni 2017