B&W-antwoord op art. 36-vragen van GroenLinks over de A4 is een duidelijke stellingname!

"...wanneer niet voldaan kan worden aan de inpassingseisen zoals weergegeven in het advies van de Adviescommissie IODS, de aanleg van de A4 voor Vlaardingen niet aanvaardbaar is", aldus B&W van Vlaardingen. Heroverweging van het IODS advies is noodzakelijk op grond van nieuwe gegevens.

In een reactie op dit antwoord van de vragensteller Jack Tsang, fractievoorzitter GroenLinks Vlaardingen, is het bijzondere element hier dat het A13/A16 advies van de commissie M.E.R. moet worden meegenomen. Daarin staat dat eerst het openbaar vervoer moet worden bekeken en als dat niet de oplossing geeft dat dan pas naar wegen mag worden gekeken. "Kortom een fraai resultaat voor degenen die het Openbaar Vervoer als serieuze optie zien om de mobiliteit op orde te houden, de luchtkwaliteit willen verbeteren en de files met reëele aannames willen bestrijden."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan de heer J. Tsang - fractie GroenLinks Vlaardingen

Vlaardingen, 13 maart, 2006

Betreft: vragen art. 36 R.v.O.

 Geachte heer Tsang,

Op 25 februari 2006 heeft u op grond van artikel 36 R.v.O. van de Gemeenteraad van Vlaardingen de volgende vragen aan het college gesteld;

1. Hebt u kennis genomen van de brief van de Zuid-Hollandse Milieufederatie aan de leden van de Adviescommissie IODS d.d. 24 februari 2006?

Antwoord: Het college heeft kennis genomen van de brief.

2. Bent u van mening dat het wenselijk is dat op grond van de recente gegevens het I0DS het advies aan de minister moet intrekken en een herbeoordeling moet maken op basis van de relevante nieuwe gegevens die blijken uit:  1. het aanvullend MER onderzoek;  2. de nieuwe trajectnota;  3. het tussentijdse en het definitieve toetsingsadvies van de      commissie MER;  4. het advies voor de richtlijnen van de commissie MER voor       de A13/16.

Antwoord: Het college is van mening dat een heroverweging van het IODS advies aan de minister noodzakelijk is.

3. Bent u van mening dat u voor 3 maart een brief moet doen uitgaan met de genoemde stellingname aan de leden van de Adviescommissie IODS?

Antwoord: In overleg met de gemeenten Schiedam, Delft en Midden Delfland is een brief met die strekking aan de leden van de Adviescommissie opgesteld. Het versturen van deze brief is aangehouden totdat nader overleg in de Adviescommissie IODS heeft plaatsgevonden.

4. Bent u nog steeds van mening dat het voorgestelde bestuursconvenant over de A4 Delft Schiedam op dit ogenblik gegeven de inhoud en de actuele informatie niet ondertekend moet worden en bent u voornemens de minister daarover te informeren?

Antwoord: In de genoemde gezamenlijke brief aan de voorzitter van de Adviescommissie IODS, is aangegeven dat het bestuursconvenant door deze gemeenten niet zal worden ondertekend.

5. Bent u met ons van mening dat gegeven de nieuwe informatie er wellicht afgezien moet worden van de aanleg van de A4 Delft Schiedam, uitgaande van de hoge kosten in de eindsituatie en te hoge en vermijdbare schade aan natuur en landschap?

Antwoord: In alle voorkomende gevallen is aangegeven dat wanneer niet voldaan kan worden aan de inpassingseisen zoals weergegeven in het advies van de Adviescommissie IODS, de aanleg van de A4 voor Vlaardingen niet aanvaardbaar is.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van VlaardingenDe secretaris,                                  de burgemeester,