B&W-antwoord op vragen van GroenLinks over de bescherming van bomen

Naar aanleiding van verdere vragen over de bescherming van bomen tijdens uitvoerende werkzaamheden uit vrees voor bomen aan de Vaartweg antwoord BenW geruststellend. Of dit in de praktijk ook terecht zal zijn, is een vraag die GroenLinks niet los zal laten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan: de heer J. Tsang - fractie GroenLinks

Vlaardingen 10 april, 2006

Betreft: Vragen aan het collge van B&W

 Geachte heer Tsang,

Naar aanleiding van uw brief van 26 maart 2006 waarin u ons een aantal vragen stelt over de bescherming van bomen bij de uitvoering van werkzaamheden, delen wij u het volgende mee.

Vraag 1. In hoeverre kloppen de waarnemingen dat: deze bomen niet op voorhand beschermd zijn,er wortels zijn weggezaagd omdat zij in de weg zaten,de werknemers desgevraagd niets van beschermende maatregelen afwisten.

Antwoord: Bij de werkzaamheden aan de Vaartweg zijn door de aannemer tegen de afspraken in enkele worteis van een wilg weggezaagd. De directievoerder van de gemeente heeft geconstateerd dat dit gezien de diameter (4 tot 6 cm) van de wortels geen gevolgen zal hebben voor de levensverwachting. De aannemer is nogmaals gewezen op het beleid van de gemeente in dezen. Beschermende maatregelen van de stam zijn niet noodzakelijk omdat de boom aan de rand van het werkgebied staat.

 Vraag 2. Mocht dit zo zijn, bent u dan bereid degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn aan te spreken?

Antwoord: Zie 1; de aannemer is hierop aangesproken.

 Vraag 3. Mocht het zo zijn dat dit plan al enkele tijd geleden is aanbesteed, kan het toch niet zo zijn dat de door u toegezegde aanpak pas gestalte krijgt als alle reeds aanbestede werken zijn uitgevoerd?

Antwoord: Zie 1; de aannemer is hierop aangesproken.

 Vraag 4. Bent u met ons van mening dat alle bestaande en/of aanbestede projecten alsnog dienen te worden getoetst op bescherming van de bomen zoals eerder toegezegd?

Antwoord: In de nieuwe bestekken worden de beschermende maatregelen opgenomen. Bij de bestaande lopende bestekken vindt overleg met en instructie van de aannemer plaats.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 Burgemeester en wethouders van VlaardingenDe secretaris,                                  De burgemeester,