B&W beantwoordt art. 36-vragen van GroenLinks over toename luchtverkeer van Rotterdam Airport

B&W Vlaardingen erkent dat de toename van het vliegverkeer van Rotterdam Airport fors is en zal zorgen voor meer overlast en mogelijke gezondheidsschade. B&W is bereid hierover met de minister in contact te treden.

 

------------------------------------------------------------------

7 juli 2009

 Geachte heer Tsang,

Op grond van art. 36 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad heeft u op 8 juni 2009 schriftelijke vragen gesteld over de toename van luchtverkeer van Rotterdam Airport. In antwoord op uw vragen delen wij u het volgende mee.

Vraag 1Is het u bekend dat op een aantal plekken in Vlaardingen volgens het geluidmeetnet van het RIVM nu al de 60 decibel wordt overschreden, extra vliegtuiglawaai zal het aantal gebieden uiteraard doentoenemen?AntwoordJa, het is ons bekend dat bij woningen langs drukke wegen op een aantal plaatsen in Vlaardingen de geluidbelasting hoger is dan 60 dB (decibel). Dit blijkt onder meer uit de geluidskaarten die in december 2007 door ons zijn vastgesteld in het kader van de Europese richtlijn omgevingslawaai. De informatie waarnaar u verwijst is overigens niet afkomstig van een geluidsmeetnet van het RIVM, maar van een systeem waarin de (gecumuleerde) geluidskwaliteit per postcode is op te vragen. Het systeem is gebaseerd op digitale geluidskaarten van weg- en railverkeer en industrielawaai.

Vraag 2Is het u bekend dat volgens de aanvraag van Rotterdam Airport bij toewijzing een toename van 2500 vliegbewegingen (van zwaarder verkeer) ten opzichte van 2005 mogelijk zal zijn?AntwoordDe minister heeft het voorontwerp aanwijzingsbesluit formeel alleen voorgelegd aan de gemeenten die binnen de zgn. 20 Ke-contour liggen: Schiedam, Rotterdam en Lansingerland. Informeel zijn wij van de inhoud op de hoogte.

Vraag 3Bent u het met ons eens dat de overlast en de mogelijke gezondheidsschade in Vlaardingen hierdoor zal toenemen?AntwoordJa, door een dergelijke forse toename van het aantal vliegbewegingen zal de overlast en mogelijke gezondheidsschade toenemen.

Vraag 4Bent u bereid de minister ongevraagd te adviseren over het voorontwerp aanwijzingsbesluit en hem te verzoeken de aanwijzing van 2001 vooralsnog ongewijzigd in stand te laten?AntwoordJa.Wij zijn bereid de minister ongevraagd te adviseren en hem te vragen de aanwijzing van 2001 ongewijzigd te laten. Wij sluiten ons hierbij in grote lijnen aan bij het standpunt van de gemeenteraad van Schiedam.

Vraag 5Bent u bereid de minister te verzoeken handhavend op te treden op basis van de huidige aanwijzing?AntwoordJa.

Vraag 6Bent u bereid de minister te verzoeken zijn toezeggingen, met betrekking tot geluidscumulatie, de nachtcontour en het slaapverstoringsonderzoek, na te komen en het onderzoeksgebied uit te breiden tot relevante delen van Vlaardingen?AntwoordJa, voor zover deze toezeggingen relevant zijn voor de gemeente Vlaardingen. De details van deze toezeggingen zijn ons vooralsnog niet bekend.

Vraag 7Bent u bereid de minister te verzoeken een vergelijkbaar onderzoek als het RANCH onderzoek naar de leerprestaties van kinderen te laten uitvoeren in de omgeving van Rotterdam Airport uiteraard inclusiefVlaardingen?AntwoordJa, indien een dergelijk onderzoek zinvolle informatie kan opleveren om een verantwoord besluit te nemen over het gebruik van Rotterdam Airport en de effecten in de omgeving.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

de secretaris, ir. C. Kruytde burgemeester, mr. T.P.J. Bruinsma