Dit is één van de vragen die GroenLinks raadslid Neill Voorburg vandaag stelt in een brief. Aanleiding is o.a. de toenemende maatschappelijke discussie over het gebruik van biomassa. Wat GroenLinks betreft zou er gestopt moeten worden met het verstrekken van subsidies voor het gebruik van biomassa. “Want als Nederland blijft doorgaan met de bouw van biomassacentrales en subsidies op de verbranding van biomassa blijft verstrekken, dan bestaat het gevaar dat het Nederlandse beleid bijdraagt aan ontbossing.“

_____________________________________________________________________________________

Aan het college van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 11 maart 2020

 

Betreft: Schriftelijke vragen biomassa

 

Geacht College,

Er is veel (maatschappelijke) discussie over biomassa. De klimaatwinst wordt betwist en er zijn zorgen over luchtverontreiniging. Voor 1 april 2020 moet het kabinet een aanvullend pakket aan klimaatmaatregelen presenteren om aan het Urgendavonnis te voldoen. Het stoppen met de subsidie op biomassa zou wat GroenLinks betreft een van deze maatregelen moeten zijn. Het kappen van bomen om deze vervolgens te verbranden om energie op te wekken staat wat ons betreft namelijk haaks op groene en duurzame ambities. Want als Nederland blijft doorgaan met de bouw van biomassacentrales en subsidies op de verbranding van biomassa blijft verstrekken, dan bestaat het gevaar dat het Nederlandse beleid bijdraagt aan ontbossing. Bomen zijn te waardevol om zomaar op te stoken. Houtmisbruik ligt op de loer als we de wildgroei aan biomassacentrales niet stoppen.

Bij de verbranding van biomassa komen grote hoeveelheden CO2 en fijnstof vrij. Dit terwijl bomen juist een essentiële rol spelen bij het opvangen en vasthouden van CO2; biomassa belast het milieu dus mogelijk dubbel negatief.

Uit het recente rapport ‘Reststromen uit Bossen’ van onderzoeksbureau Biomass Research, blijkt dat het aanbod van resthout (dat bijvoorbeeld overblijft bij de productie van planken en meubels) niet meegroeit met de vraag. Dit zorgt voor een groot risico op de verbranding van waardevolle bomen:

Nederlandse energiecentrales verbranden houtige biomassa. In aanmerking komt hout dat nergens anders voor gebruikt kan worden, zoals takken uit bossen en plantsoenen, sloophout en afvalhout uit de houtverwerkende industrie. Bij groeiende vraag naar biomassa bestaat het risico dat de centrales waardevol hout verbranden.”

Momenteel importeert Nederland brandhout voornamelijk uit buurlanden en de Baltische staten. Ook komen er houtpellets uit de Verenigde Staten. Op deze manier verdwijnen er hele bossen in Amerikaanse pelletfabrieken. Daarnaast kost het verschepen van resthout ook nog eens veel energie en leidt tot milieuvervuiling.

Ook in Vlaardingen wordt gebruik gemaakt van biomassa: Sinds begin 2018 experimenteert Waterweg Wonen met stoken op biomassa in hun complexen aan de Zwaluwenlaan Oneven en Konginnenlaan. Daarnaast wordt, dankzij zowel de Leiding over Noord als de (toekomstige) Leiding door het Midden, stadwarmte in de toekomst een mogelijkheid in Vlaardingen. Beide leidingen maken gebruik van onder meer biomassa om in deze warmte te voorzien. Zo heeft AVR recentelijk hun biomassa centrale omgebouwd zodat ze 60MW additionele warmte leveren aan de leiding over Noord.

GroenLinks wil graag duidelijk hebben welke vormen van biomassa er in Vlaardingen gebruikt worden en wat de emissiewaarden hiervan zijn. We hebben dan ook de volgende vragen:

Geacht college,

 1. Heeft u kennis genomen van de voorgenoemde negatieve aspecten van biomassa en deelt het college de kritiek op de verbranding van bomen als biomassa? Zo nee, waarom niet?

 2. Onderschrijft het college de opvatting van GroenLinks dat het gemiddeld 60 tot 100 jaar duurt voor de CO2-uitstoot van houtstook weer in bossen is vastgelegd (los van de bijkomende CO2-uitstoot van het transport, het vrijkomen van CO2 uit de achterblijvende wortels, de luchtverontreiniging, het verlies aan biodiversiteit etc.)? Zo nee, waarom niet?

 3. Kunt u aangeven in hoeverre Vlaardingen gebruik maakt van biomassa als warmtebron?

 4. Is de experimentele fase van het stoken op Biomassa door Waterweg Wonen inmiddels afgerond? En wat zijn tot dusver de conclusies? Kunt u iets zeggen over:
  A. Welk bronmateriaal er verstookt wordt in de kleine biomassacentrales van Waterweg Wonen;
  B. Wat de emissiewaarden van het stoken op biomassa voor zowel de Zwaluwenlaan Oneven als de Konginnenlaan zijn;
  C. De hoogte van het aantal decibel op het moment dat de centrales gaan stoken en hoe dit zich verhoudt dit tot de eerdere blokverwarming?

 5. Is Waterweg Wonen voor zover u weet voornemens om meer van hun panden te gaan verwarmen middels het verstoken van Biomassa?

 6. De CO2-uitstoot door biomassa-bijstook in kolencentrales is per kWh. 2,3 maal zoveel als bij gasstook en dat de uitstoot zelfs 3 keer zoveel is wanneer biomassa wordt verstookt in kleinere biomassacentrales, wat betekent dit voor de kleine biomassacentrales van Waterweg Wonen?

 7. Welk aandeel en welke hoeveelheid CO2-uitstoot van de biomassacentrale van AVR is afkomstig van de productie, het transport en de verwerking van biomassa ten behoeve van de leiding over Noord? Kunt u hierbij tevens aangeven om welke vorm van biomassa het hier gaat?

 8. Kunt u aangeven hoe groot het aandeel van biomassa is voor de levering van warmte doormiddel van de Leiding door het Midden en welke biomassa daarvoor als bron wordt gebruikt?

 9. Gezien de recentelijke inspanningen van het college om het boombeleid in Vlaardingen te verbeteren, hiermee CO2-uitstoot op te vangen en ecologische waarde te vergroten; zou u willen overwegen om er bij zowel de Gasunie, AVR als Waterweg Wonen op aan te dringen bomen te planten als compensatie op de extra uitstoot die biomassa met zich mee brengt?

We zien uw beantwoording met grote interesse tegemoet,

Hartelijke groet namens de GroenLinks fractie,
Neill Voorburg