De moties bij de Voorjaarsnota - een politieke analyse

Terugkijkend op de behandeling van de voorjaarsnota analyseert Jack Tsang de zestien ingediende moties en kijkt of er trends zijn waar te nemen.

Bij de bespreking van de voorjaarsnota werden dit jaar achttien moties ingediend, twee werden er ingetrokken en zestien in stemming gebracht. Interessant voor de kiezer is natuurlijk te zien of zich in het stemgedrag van de negen partijen bijzondere trends waar te nemen vallen. Ik doe een poging.Eerst maar de onderwerpenVan de zestien ingediende moties gingen vier over zorg; vier over het milieu; drie over financiën; twee over cultuur/historie; één over recreatie; één over ambtelijk taalgebruik; en één over participatie. De stemmingEr waren van de 35 mogelijke stemmen er 31 te verdelen - vier raadsleden waren namelijk afwezig.Van de moties werden er tien aangenomen en zes verworpen.De motie over de monumentenstatus van de school in de Willem Beukelszoonstraat werd met 26 stemmen vóór en 5 stemmen tegen aangenomen. Hiermee scoorde deze motie het hoogste aantal vóórstemmers. De andere cultuurmotie - over het beschikbare budget voor het museum - werd met 29 stemmen tegen en 2 vóór verworpen. Het maximale aantal tegenstemmers (30) kreeg overigens een nogal onfatsoenlijke motie van de AOV om de het terugdringen van de wachtlijsten van de TBV tot incidenteel te verklaren in plaats van structureel. Het stemgedrag van de fracties op een rijtje Wie was het bij deze zestien moties met wie eens? • PvdA en GroenLinks hebben zestien keer gelijk gestemd.• PvdA, GroenLinks en CDA hebben vijftien keer gelijk gestemd.• PvdA, GroenLinks en SP hebben veertien keer gelijkgestemd, driemaal waren CDA en SP het niet met elkaar eens.• VVD, AOV en SBV hebben acht maal gelijkgestemd.• VVD, AOV, SBV en VV200 hebben vijf maal gelijkgestemd.Op grond van het stemgedrag valt waar te nemen dat de SP steun gekregen heeft en steun gaf. Dat is nieuw. Dat de coalitiepartijen een redelijk eenduidig stemgedrag vertonen is niet uitzonderlijk. Er was ook een grote eenduidigheid bij PvdA, GroenLinks, CDA en SP in het verwerpen van vijf moties van de VVD en AOV. De moties van GroenLinks (2), SP (3) en CDA(1) werden onderling gesteund. Alleen de ‘klare taal’ motie over het ambtelijk taalgebruik van de VVD kreeg de steun van de coalitie - de SP, ChristenUnie/SG en VV2000/Leefbaar Vlaardingen vonden deze steun niet echt nodig. VV2000/Leefbaar Vlaardingen was zestien maal tegen. Niet echt opmerkelijk. Dit doet VV2000/Leefbaar Vlaardingen al lange tijd zo. In het kader van een “positieve” bijdrage aan de ontwikkeling van Vlaardingen.....?Tot slotNatuurlijk gaat het om de inhoud. Juist daarom is het prettig waar te nemen dat alle vier de milieumoties en alle vier de zorgmoties over kwetsbare Vlaardingers aangenomen werden. Daar kan een fractievoorzitter van GROENLINKS het wel mee doen. Ter relativering: moties vormen maar een betrekkelijk klein onderdeel van de besluitvorming in de gemeenteraad. Desondanks blijkt, kijkend naar het stemgedrag, er wel een en ander aan af te lezen.Wie meer over de inhoud wil weten kijkt op de gemeentelijke website of op de websites van de afzonderlijke fracties. Jack TsangNb. Elders op deze website staat een bericht van www.allesvan.nl>vlaardingen over de raadsvergadering.Hierbij een correctie: De motie van de VVD over de Kulk was achterhaald en miste een goede financiële onderbouwing - mede hierdoor werd deze verworpen. Over de komst van een buitenzwemvoorziening is de Raad het wel eens. Het college komt binnenkort met een uitwerking over locatie en geld.