Desastreuze bezuinigingen Vlaardingen tot najaar uitgesteld

Door het unaniem aannemen gisteravond van een amendement van GroenLinks wordt B&W opgedragen opnieuw naar de plannen te kijken en daarbij de inbreng van instellingen, organisaties, Vlaardingers en raadsleden mee te nemen.

Zie ook: Bericht RTV Rijnmond

_______________________________________________________________________

AMENDEMENT

De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 9 en 10 juli 2014, behandelende het raadsvoorstel inzake de voorjaarsnota 2014

Overwegende:

Dat de door het college van Vlaardingen voorgestelde bezuinigingen nog nader moeten worden uitgewerkt om te komen tot de begroting 2015.

Besluit:

Het raadsbesluit inzake de voorjaarsnota te wijzigen in:
Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven op basis van de voorjaarsnota 2014 en ingebrachte visie van burgers en instellingen en de inbreng van de fracties op 9 en 10 juli 2014 een sluitende begroting 2015 en een meerjarenbegroting 2016-2018 op te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie GroenLinks

Kees Borsboom
Lianne van Kalken

____