Door GroenLinks ingediende moties

.... bij de begrotingsbehandeling afgelopen donderdag 9 november van de Gemeente Vlaardingen. Uiteindelijk is maar één van de vijf geplande moties ook werkelijk ingediend, omdat B&W vier moties overnam.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HIERONDER DE VIJF MOTIES VAN GROENLINKSDoor op een link te klikken komt u bij de betreffende tekst.

 Moties door B&W overgenomen:

» Motie 'Man in 't geel' en het Hof e.o.

» Motie Het landgoed Hoogstad

» Motie Rode Lopers

» Motie Energiebesparende maatregelen

 Ingediende motie, samen met de VVD:

» Motie TV in de raad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 M O T I E [door B&W overgenomen -daarom niet ingediend]

'MAN IN ’T GEEL'

De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 8 en 9 november 2006;

Overwegende

Dat in de programmabegroting 2007-2010 en in recente besluiten van het college van B&W achtereenvolgens wordt gesproken over:

• Het behouden van de archeologische vondsten van de buitenplaats van de Ambachtsheer aan de Hoflaan, Wilhelm van Ruytenburch;• De aanpak/verbetering van ’t Hof/Oranjepark;• De reconstructie van de Hoflaan.

Spreekt als zijn oordeel uit

• dat het gewenst is deze drie projecten integraal aan te pakken;• dat hiermede een kans gecreëerd wordt het verleden die plaats te geven die noodzakelijk is om identiteit en imago van Vlaardingen een bijzondere kwaliteit te geven;• dat hiermee ‘de nieuwbouw rondom het Buizengat een historisch Anker wordt geboden’; • dat bij de ontwikkeling van deze gedachten Vlaardingers en betrokken organisaties ruimschoots en vroegtijdig een rol moeten spelen; • dat er voor dit soort projecten een landelijke subsidieregeling is: de zogenaamde subsidieregeling Belvedère;• dat het gesubsidieerde project Vestingwerken Den Bosch een voorbeeld is van een geïntegreerde aanpak van verkeersdeskundigen, archeologen, stedenbouwkundigen, natuurexperts, bewoners en ondernemers; • dat de gemeente Vlaardingen hiermee een voorbeeldproject kan realiseren van samenwerking tussen gemeentelijke diensten, burgers en betrokken organisaties.

Verzoekt het college

• naast het behoud van de opgraving ook aandacht te besteden aan het historische element van het Hof door de plattegrond van de tuin(en) van de buitenplaats weer zichtbaar te maken; • de verbinding tussen deze twee historische elementen op een logische wijze te laten plaatsvinden bij het reconstrueren van de Hoflaan; • met de planvorming en het betrekken van Vlaardingers niet te wachten tot de tweede fase gereed is, maar daar nu reeds mee aan te vangen; • te onderzoeken of dit project onder de subsidieregeling Belvérdère kan vallen;

en gaat over tot de orde van de dag.

GroenLinks: Jack Tsang / Corrie Kortleven / Kees Borsboomnamens de fractie van: PvdA, CDA, SBV, VVD.

 omhoog

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 M O T I E [door B&W overgenomen -daarom niet ingediend]

HOOGSTAD

De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 8/9 november 2006;

Overwegende

• Dat landgoed Hoogstad met daarop de plattelandspraktijk, inclusief interieur, van huisarts Moerman een voor Nederland unieke tijdcapsule is;

• dat het landgoed stedenbouwkundig een uitstekende groene schakel is in de verbinding Broekpolder en Hof/Oranjepark;

• dat het perceel een gemeentelijk monument is met een archeologische waarde;

• dat een volwassen samenleving de controversies rondom de heer Moerman kan laten zien als historisch feit zonodig ingebed in een educatief programma;

• dat in de Vlaardingse samenleving voldoende bereidheid en kwaliteit aanwezig is om op vrijwillige basis in samenwerking met de beheerder (Vlaardings Museum) een rol te vervullen in het beheer en tentoonstellen van de praktijk ;

spreekt als zijn oordeel uit:

• dat behoud van het Hoogstad complex inclusief het op locatie bewaren en toegankelijk houden van de plattelandspraktijk wenselijk is;

verzoekt het college:

• Te onderzoeken op welke wijze er een bestemming aan het Hoogstad complex te geven is waarbij:• de plattelandspraktijk wordt bewaard op locatie;• in overleg met betrokken burgers en organisaties/ondernemers een bestemming wordt gevonden voor het landgoed, die het historisch en groene karakter van het perceel in stand laat;• er voor de gemeente een financieel aantrekkelijke uitkomst gegenereerd wordt;• de raad nog voor het zomerreces of eerder, te rapporteren over de voortgang,

en gaat over tot de orde van de dag.

GroenLinks: Jack Tsang, Corrie Kortleven, Kees Borsboomnamens de fractie van: PvdA, CDA, AOV en SBV

 omhoog

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 M O T I E [door B&W overgenomen -daarom niet ingediend]

RODE LOPERS

De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 8 en 9 november 2006;

Overwegende

• dat fietsen schoon en gezond is; • dat er nog geen uitgebreid fietsroutenetwerk is;

spreekt als zijn oordeel uit

• dat er een behoefte is om veilig, comfortabel en snel van en naar het centrum en de stations te fietsen; • dat een belangrijke voorwaarde voor bevordering van het fietsverkeer een serieuze aanpak van de infrastructuur door de gemeente is; • dat met het realiseren van ‘Rode Lopers’, een aantal gemarkeerde verbindingsroutes voor fietsers, de infrastructuur voor fietsers aanzienlijk wordt verbeterd.

Verzoekt het college

in het kader van het milieu- en verkeersbeleid • in 2007 een twee Rode Lopers uit te leggen zoals bedoeld in een eerder aan de wethouder aangeboden notitie; • in 2008 daaropvolgend viertal Rode Lopers te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

GroenLinks: Jack Tsang, Corrie Kortleven, Kees Borsboomnamens de fractie van: PvdA en CDA

 

omhoog

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 M O T I E [door B&W overgenomen -daarom niet ingediend]

ONDERZOEK ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN BIJ BESTAANDE WONINGBOUW

De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 8 en 9 november 2006;

Overwegende

• Dat vooral in huizen en gebouwen die gebouwd zijn voor 1990 nog steeds heel veel energiebesparing mogelijk is

Spreekt als zijn oordeel uit

• Dat in het kader van het gemeentelijke milieubeleid er een forse inspanning gewenst is op het terrein van energiebesparing bij bestaande (woning)bouw.

Verzoekt het college

• Een onderzoek te verrichten om op korte termijn duurzaam verbouwen/renoveren en energiebesparende maatregelen in bestaande (woning)bouw te bevorderen of indien reeds aanwezig deze kennis om te zetten in concrete maatregelen;• Hiertoe overleg te plegen met de verhuurders/woningbouwcorporaties; • In toekomstige prestatiecontracten met verhuurders/woningbouwcorporaties dit onderwerp zwaar te laten wegen; • De raad nog voor het zomerreces 2007 te rapporteren over de uitkomsten van het onderzoek; • Mogelijke energiebesparende maatregelen in ieder geval toe te passen bij de verbouwingen/renovaties van panden die in gemeentelijk eigendom worden verworven of al in gemeentebezit zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

GroenLinks: Jack Tsang, Corrie Kortleven, Kees Borsboom 

 omhoog

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 M O T I E - TV IN DE RAAD

De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 8 en 9 november 2006, Behandelende de Begroting 2007-2010;

Overwegende dat

• veel mensen niet weten wat “de politiek” nu eigenlijk doet; • het bezoek van burgers aan de raad incidenteel is; • er maatschappelijk gezien transparantie gewenst is; • Nederland steeds meer in een beeldcultuur leeft;• de burgers door middel van beeldregistratie ook op de hoogte kunnen worden gebracht van gemeentebrede activiteiten;

spreekt als zijn oordeel uit:

dat het wenselijk is op korte termijn een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de plaatselijke omroep in te zetten om:

• de raadsvergaderingen op TV en internet live uit te zenden; • (kritische) rapportages uit te zenden over het werk van de raad en het college; • gemeentelijke activiteiten zoals de naturalisatiebijeenkomsten, de lintjesregen en de huldiging van de sporters van het jaar een TV- dimensie te geven;• gemeentelijke ontwikkelingen, bij bijvoorbeeld de Rivierzone, NME, Groenbeheer en Nieuwbouwprojecten, door middel van reportages zichtbaar te maken.

En verzoekt het presidium, geassisteerd door de griffie: in goed overleg met het college het nodige onderzoek te doen en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 februari 2007, een voorstel voor uitzending op de plaatselijke omroep aan de raad te overleggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties vanGroenLinks: J. TsangVVD: Jacqueline van EsCDA: Bram KeizerwaardCU/SGP: Ruud van HartenAOV: Wim van Klink

 

omhoog