Een geheel nieuw stadhuis of renovatie?

Die laatste mogelijkheid geeft de GroenLinks-fractie mee aan wethouder Versluijs om óók te onderzoeken.

Vlaardingen, 30 januari 2008 Betreft: Raadsvoorstel nieuw stadskantoorGeachte Wethouder Versluijs, beste Hans,Om te beginnen onze complimenten. Wij vinden het voorliggende voorstel in principe goed.Desondanks hebben we een fundamentele vraag en een tweetal suggesties.GroenLinks begrijpt en onderschrijft de behoefte aan een betere huisvesting voor het Stadsbestuur. Het huidige gebouw heeft zijn beste tijd gehad. Drie locaties is nauwelijks efficiënt te noemen.DE VRAAGWij missen in de initiatieffase een voor de hand liggend alternatief*), namelijk:Het huidige gebouw strippen en totale renovatie en (ver) nieuwbouw plegen, het gebouw met bijvoorbeeld drie etages verhogen en zo mogelijk beter functioneel gebruik maken van de ruimtes tussen de twee 'stadhuizen' en het binnenplein van het oude stadhuis.Bijna uw gehele tekst kan blijven staan indien u onder "een nieuw stadskantoor" mogelijk ook verstaat een aangepast gerenoveerd en/of vergroot stadskantoor: de zogenaamde 'hergebruik' optie.Uw en onze afweging moet transparant zijn. Misschien verdient slopen en nieuwbouw (het huidige plan) de voorkeur. Misschien pakt het door ons geopperde alternatief beter uit. Een krantenkop als "Nieuwbouw stadhuis Weert 10,2 miljoen duurder dan verbouw" zette ons aan het denken. Het gaat ons overigens niet alleen om de kostenoverwegingen. Functionele aspecten en uitstraling tellen ook mee. Wij willen u daarom vragen om aan uw tekst de door ons voorgestelde renovatie cq uitbreidingsoptie toe te voegen. Misschien is hergebruik te prefereren boven nieuwbouw. Niet heien**) en gebruik maken van het bestaande betonskelet, en meer te behouden elementen, leiden tot kosten reductie en tot minder kapitaal verlies. Bij de milieu afwegingen telt mee of de basis-milieukosten van een nieuw gebouw milieuvriendelijker zijn dan die van de (ver)nieuwbouw van de huidige locatie.Een andere overweging is respect voor het ontwerp van architect Jan Hoogstad. Hoogstad staat in de top tien van de grootste architecten van Rotterdam. Het Ministerie van VROM is een goed voorbeeld van een ontwerp van Hoogstad met grote glazen serres tussen de verschillende kantoorgedeeltes, die als buffer dienen voor geluid en buiten klimaat. Misschien een idee voor de overgang van het oude en nieuwe stadhuis. Ook (ver) nieuwbouw van architect Hoogstad van de Doelen in Rotterdam wordt gerekend tot een succes.De definitieve keus kan ook gemaakt worden na het opstellen van een Programma van Eisen. Dat is misschien zelfs beter omdat het college en de raad dan in de gelegenheid zijn een echt rationele afweging te maken en doelredeneringen (er komt een nieuw stadhuis, dus..) kan vermijden.DE SUGGESTIESHet zal u niet verbazen dat wij als GroenLinks willen voorstellen het gebouw Co2 neutraal op te leveren. De wens van het college 'Vlaardingen op termijn Co2 neutraal' noopt ons dat ook als uitgangspunt te nemen bij de stadskantoor-plannen.Tenslotte: U kent onze voorkeur om bij de vitalisering van het centrum ook rekening te houden met de woonbehoefte van Vlaardingers die graag in het centrum willen wonen. In uw modulaire aanpak schrijft u, dat het gebouw zo ontworpen moet worden dat er wellicht zelfs appartementen in kunnen komen. Ons voorstel is het woord 'wellicht' (op pagina 5) te laten vervallen. Wij moeten altijd horen dat je in jaren leegstaande kantoren niet kunt wonen***). Nu wij als gemeenteraad er over gaan lijkt het GroenLinks de moeite waard dat onverbloemd op te nemen****). Wonen in het stadhuis wie kan dat zeggen.Gegeven de korte termijn tussen versturen van onze vragen en suggesties en de behandeling in de commissie zijn wij volstrekt tevreden met een antwoord op de commissievergadering van aanstaande donderdag.De fractie van GroenLinks,Kees Borsboom,Corrie Kortleven,Jack Tsang.

 

Noten:*) Gesprekken met Vlaardingers over deze kwestie brachten ons op het idee van de hergebruik optie. Waarvoor dank.**) Plintbebouwing is een alternatief dat ook uitgaat van hergebruik elementen.***) Net zo min overigens dat je kunt wonen in gelul zoals uw gewaardeerde partijgenoot wijlen Jan Schaefer ooit opmerkte.****) Een of twee(woon)etages kunnen zonder al te veel inspanning mooi in het actieplan wonen vallen. Met dubbelgrondgebruik leveren we een voorbeeld.