Er was eens.... een raadsvergadering

GroenLinks, bij monde van fractievoorzitter Jack Tsang, vond dat deze raad veel opleverde.

De oogst van een raadsvergadering

- door Jack TsangAfgelopen donderdag 14 februari 2008 stonden twee belangrijke onderwerpen op de gemeenteraadsagenda. Het Actieplan Wonen en de bouw van een nieuw stadshuis. Daarnaast maakte GroenLinks zich sterk voor zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en een fatsoenlijk bushokje op het Liesveldviaduct.ACTIEPLAN WONENTerugkeer voor wijkbewonersGroenLinks stemde van harte in met de woonvisie, op één punt na..., en daar hebben we met succes een motie voor ingediend.Het woningbestand dié kwaliteit te geven die wij in Vlaardingen nodig hebben, het tempo waarin gebouwd gaat worden, èn lange termijn visie zijn allen de moeite waard. Een notitie die er zijn mag. In de raadswerkgroep die het actieplan heeft voorbereid heeft GroenLinks-raadslid Corrie Kortleven met succes de sociale component van de herstructurering ingebracht. Het gaat nu de komende jaren niet alleen meer om stenen stapelen. Iedereen moet er beter van worden - de sociale liftfunctie. Ontsnappen aan verloedering gaat niet alleen over steen. De geplande herstructurering is een samenhangend geheel met als belangrijkste componenten: goede woningen, groen, speelvoorzieningen, veiligheid, onderwijs, geïntegreerde mensen vanuit zowel onze als andere culturen, en uiteraard ook werk.In de veranderingsslag die gaat plaatsvinden, meent GroenLinks dat mensen die al lang in Vlaardingen en/of hun wijk wonen, en daar willen blijven wonen, daar dan ook moeten kunnen blijven wonen na de herstructurering! De motie die we hebben ingediend en die is aangenomen met steun van PvdA, CDA, AOV en VV2000/Leefbaar Vlaardingen gaat daarover. Het college gaat samen met woningbouwcorporaties voor de zomer met een werkbare regeling te komen. Een stap die veel overleg vroeg - soms gaat dat niet anders.Een andere houding....De SP bleef als enige partij tégen het Actieplan Wonen. In een reactie hierop legde Wethouder Hans Versluijs kort maar krachtig in vier punten uit waarom deze manier van doen Vlaardingen niet verder helpt: "Ik heb weinig waardering voor de manier waarop de SP de discussie voert. Dat gaat namelijk als volgt:1. Hecht geen enkele waarde aan gedane onderzoeken en ontken de daaruit voortvloeiende cijfers; anders gezegd: ontken het probleem.2. Maak een karikatuur van de plannen (bijvoorbeeld: we jagen minder draagkrachtigen de stad uit, we bouwen alleen voor de rijken; we doen niets voor de starters, etc.).3. Zet je vervolgens krachtig af tegen deze zelf bedachte karikatuur. 4. Geef vooral geen alternatieven.Ik verwijt de SP dat zij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van de stad en haar bewoners."Op het laatste punt reageerde Arnout Hoekstra met het verweer dat ze wel alternatieven hebben ingediend. Waarop natuurlijk door Hans Versluijs en Corrie Kortleven onderstreept werden dat renovatie in al zijn varianten onderdeel van het plan is. Enige duidelijkheid over prijs/kwaliteitverhouding bij renovatietrajecten moet natuurlijk wel gegeven worden. We missen dat bij de SP.Vlaardingers die in de sociale huurwoningen wonen betalen een huur. In de nieuwbouw betalen ze een marktconforme huur. Wie daar niet mee rondkomt krijgt huursubsidie. Dat de uitgeklede huursubsidie voor sommige Rijnmond bewoners onvoldoende is komt voor rekening van de kabinetten die de huursubsidie verkracht hebben. Vlaardingen kán het probleem van 'woonnomaden', die ook met een huursubsidie niet goed rond kunnen komen, niet oplossen. Dat een woningbouwcorporatie marktconforme huren rekent als uitgangspunt is legaal. Dat er over 'de onrendabele top' af en toe onderhandeld wordt, ook. Dat de corporaties vervolgens het bedrag dat zij in wijken investeren ook meetellen zal niemand verbazen. Over renovatie: indien een slecht huis werkelijk goed gerenoveerd wordt moeten we geluidsisolatie (vloeren) en de gangbare warmte-isolatie meenemen. Gegeven de klimaatverandering is het ook logisch dat er met dubbel glas gewerkt wordt. Ga zo maar door. Renoveren is daarmee zeer duur. Er moeten meerdere redenen zijn die renovatie legitiem maken. Een bijzonder stadsgezicht kan zo’n reden zijn. De (dure) renovatie wordt overigens wel gewoon doorberekend in de huren - zie boven. Het probleem dat er te weinig voordelige huren zijn is met 'vaker renoveren' dan ook niet opgelost. Ook niet door het anti-sloop verhaal van de SP!Het enige wat dán overblijft is ‘gewoon’ niks doen en de verkrotting, inclusief woonplekken voor ‘de woonnomaden’ accepteren. GroenLinks kiest daar niet voor. Wij kiezen wel voor renovatie, vernieuwbouw of plintrenovatie - als het kán en zinvol is. Zowel als het gaat over de toekomstige huurprijs áls over de kwaliteit van de woning. Uiteraard is optoppen dan een middel om het aantal woningen te vergroten. Hoewel ook liften niet voor niks geplaatst worden..... Landelijk moeten we natuurlijk blijven bevorderen dat de huursubsidie voor de mensen die het nodig hebben op een zodanig peil gehouden wordt dat we het huurnomadenprobleem terug kunnen dringen.Concluderend steunen we het verhaal van Hans Versluijs en constateren dat de SP geen oplossing heeft voor het probleem. De voorstelling van zaken die zij geven heeft een hoog versimpelingsgehalte.Helaas steunde de SP ook niet onze motie om Vlaardingers een voorkeursbehandeling te geven. Want "Iedereen gelijk", was hun motto. Ja, zo kun je er ook naar kijken..... Maar leg dat maar eens uit aan een Vlaardinger die zijn hele leven al in Vlaardingen in een bepaalde wijk woont.....Inspraak bewakenDe motie van de PvdA om een klankbordgroep in te stellen ondersteunden we van harte. Deze groep zal van het begin af aan meekijken of de participatie goed loopt. GroenLinks vindt dat geen overbodige luxe! Recente en eerdere ervaringen op het inspraakniveau zijn nog steeds niet echt vreugdevol.Bedrijfswonen in Groot VettenoordNiet onbelangrijk was het bedankje van Ivana Somers aan wethouder Versluis dat de bedrijfswoningen in Groot Vettenoord weer mogen. Eerder vermelden wij ons eendrachtig optreden in deze kwestie.HET NIEUWE STADHUISHergebruik of nieuwbouw?Ook hier een groen licht voor de wethouder. Er wordt een programma van eisen (PvE) voor de centrumlocatie van een nieuw stadhuis samengesteld. De inbreng van GroenLinks om het oude gebouw niet zo maar ‘weg te gooien’ is overgenomen door een aantal partijen en door het college. Hergebruik is een reële optie geworden, die naast de nieuwbouw variant aan de hand van het PvE beoordeeld zal worden. ArchitectonischOver de architectuurkwaliteit van het huidige gebouw werd nu overigens door de wethouder heel wat genuanceerdere uitspraken gedaan dan die eerder in de pers te lezen waren. Ook dat is winst. Stadhuis multifunctioneelDe gedachte over mogelijke multifunctionaliteit van het gebouw groeiden tot onze vreugde ook weer een slagje. Een brede school zou, naast integratie van de bibliotheek en woningen, het karakter van het stadhuis veel meer als onderdeel van de samenleving kunnen maken dan de monofunctie die het gebouw nu heeft.CO2Een GroenLinks succes is dat het college er nu van uit gaat dat het gebouw C02 neutraal gebouwd gaat worden. LocatieDe discussie over een andere locatie werd gelukkig in de kiem gesmoord. Leo ten Have meldde dat wat dit betreft er een keus gemaakt was die hij al eerder heel lang bepleit had. Ook de fractie van GroenLinks had in de discussie over de locatie in de vorige collegeperiode al een voorkeur uitgesproken voor de centrumlocatie. De plannen voor de stationslocatie waren wat ons betreft een uitnodiging aan ambtenaren om vooral niet in Vlaardingen te gaan wonen omdat het stadhuis op het station zou eenvoudig bereikbaar was.ZONNEPANELEN OP GEMEENTELIJKE GEBOUWENIn het vragenhalfuurtje hebben we, mede naar aanleiding van de warme-truiendag, de wethouder milieu gevraagd om vóór het zomerreces met een plan te komen om zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen in en op gemeentelijke gebouwen te plaatsen. De voorbeeldrol van de gemeente is onontkoombaar als je het klimaatprobleem ook op gemeentelijk niveau serieus neemt. Dat er in de regio, plaatselijk en landelijk middelen voor ter beschikking zijn moet het college inspireren daar tempo mee te maken. Voor je het weet is de subsidiepot op. Wethouder Jan Robberegt verzekerde ons met een plan te komen.BUSHOKJE LIESVELDVIADUCTNog even in de regen staan Waar we afgelopen raadsvergadering een verkeerde inschatting maakten was het verhaal over een fatsoenlijk bushokje op het Liesveldviaduct. Wij dachten naar aanleiding van een ingekomen brief van een burger opnieuw de aandacht op dit oude probleem*) te kunnen vestigen. Mooi niet, helaas.... Een meerderheid in de raad vond het niet van belang deze brief in de commissie te bespreken. Uiteraard zullen we een alternatieve weg bewandelen om het probleem weer aan de orde te stellen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wij komen hier zeker op terug!

 *) In de vorige raadsperiode liep het vast op het onvermogen van het vorige college die zich technisch niet in staat achtte een oplossing te vinden voor het probleem.