"(.....) Bent u voornemens gebruik te maken van de mogelijkheid subsidie aan te vragen? (...)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betreft: Art. 36 vragen ‘Subsidie energiebesparende maatregelen voor  lage inkomensgroepen’

Ref:      134jt060705

 

Vlaardingen, 7 juli 2005

 
Geacht college,

Het is ons bekend dat Minister Dekker (VROM) in 2005 ongeveer 3,1 miljoen euro beschikbaar stelt voor projecten om lage inkomensgroepen te helpen bij energiebesparing middels informatie, advisering en hulp bij energiebesparing.

De groep huishoudens waar het om gaat heeft vaak geen geld om energiebesparende maatregelen te treffen, maar krijgt wel een hoge energierekening, mede omdat juist zij vaak in oudere, slecht geïsoleerde woningen wonen. Ook hebben zij vaak te weinig weet van de concrete energiebesparende mogelijkheden.

De 'Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens' (TELI) heeft als doel projecten te starten waarmee deze inkomensgroep wordt gestimuleerd om energie te besparen. Per project is maximaal een bedrag van ongeveer 460.000 euro beschikbaar. In algemene zin worden binnen de projecten mensen met lage inkomens thuis door een team van professionals geholpen bij energiebesparing, bijvoorbeeld door advies over het gebruik van de verwarming. Ook kunnen ze concrete hulp krijgen bij het aanbrengen van eenvoudige energiebesparende maatregelen.

De minister heeft hierover een circulaire gestuurd naar onder meer de gemeente Vlaardingen. Voor 1 oktober 2005 moet de aanvraag zijn ingediend.

In dit kader verzoeken wij u onderstaande art. 36 vragen te beantwoorden.

Bent u voornemens gebruik te maken van de mogelijkheid subsidie aan te vragen?

Zijn er al concrete ideeën voor (een) project(en)?

Zo ja, wanneer gaat u dat doen? Zo neen, waarom niet?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.

 
Namens de fractie van GroenLinks,
Jack Tsang.