Fractie vraagt B&W over toepassing 'walstroom'

Walstroom is letterlijk 'stroom van de wal' voor in de haven liggende schepen, zodat de op stookolie draaiende scheepsgeneratoren uit kunnen. Effect: geen roetpluimen en 'fijn-stof-uitstoot' meer en ook minder geluidsoverlast. GroenLinks wil weten of dit in Vlaardingen ook gemeengoed gaat worden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Betreft:Schriftelijke vragen artikel 36 Reglement van Orde, toepassing walstroom.Ref: 131jt150605

Vlaardingen, 17 juni 2005 Geacht college,

In het kader van uw onderzoek naar maatregelen die in Vlaardingen genomen kunnen worden om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de fijn stof uitstoot menen wij er goed aan te doen u enkele vragen te stellen over de walstroom.

Walstroom is een oplossing die in verschillende havens in Zweden, Noord Duitsland en Californi√ę wordt gebruikt. Aangemeerde schepen krijgen daar stroom vanaf de wal.

De op stookolie draaiende scheepsgeneratoren kunnen bij walsstroom uit, waardoor er geen roetpluimen Vlaardingen in geblazen worden. Het is ons bekend dat Rotterdam een onderzoek begonnen is. Het havenbedrijf is bezig om de technische drempels die de Rotterdamse voorziening (voor binnenschepen) kenmerken te verlagen.

Verder merken wij op dat naast het verkeer ook de scheepvaart een grote vervuiler (ca 30%) is en dat walstroom een bijdrage kan leveren in het terugdringen van deze vervuiling.

Drie vragen over walstroom.

  1. Is Vlaardingen al toegerust met zogenaamde walstroom voorzieningen?
  2. Zo ja bent u voornemens deze voorziening verplicht te stellen, zo nee bent u van plan op enigerlei wijze te onderzoeken en te bevorderen dat walstroom een regulier (verplichte) voorziening wordt voor schepen die Vlaardingen aandoen?
  3. Lijkt het u zinvol en de moeite waard na te gaan of de nieuwe vestiging van Norfolk walstroom heeft / krijgt voor de aan te leggen schepen? In dit kader kunt u nog meenemen dat walstroom ook een aanzienlijke geluidsbeperking oplevert in de aangrenzende Vlaardingse woongebieden Babberspolder en Oostwijk en dat het nieuwste rapport van de Stuurgroep Milieumonitoring Rotterdam aangeeft dat steeds meer mensen in de regio in last hebben van lawaai.

    Wij realiseren ons dat indien Vlaardingen deze voorziening niet heeft, mede door de veiligheidsaspecten een goed onderzoek gewenst is.

    College, gegeven de prioriteit die de kwestie heeft verzoeken wij u ons ten spoedigste te informeren. Wat ons betreft kunt u dat kort en krachtig doen.

    Namens de fractie van GroenLinks, Jack Tsang.