Weer een gastcolumn - de achtste - van Ronald. Dit maal beschouwt hij de ontwikkelingen in ons ‘beschaafd’ Nederland/Europa als het gaat om hoe wij naar elkaar kijken, elkaar be- en veroordelen en hoe er in de wereld, in toch wel zeer snelle vaart, afgestevend lijkt te worden naar een ontmanteling van onze parlementaire democratie. We maken het mee en kijken ernaar. Of niet?! Kortom een oproep aan alle mensen van goede wil: Ga voor u zelf na wat uw eigen standpunt is en ‘doe iets!’.

_________________________________________________________________________________________________

DOE IETS

Het kwaad heeft geen wortels, heeft geen diepgang.
Het is banaal en oppervlakkig, verspreidt zich als een schimmel.

Het kan normale mensen corrumperen en vervormen tot monsters.
(in een artikel over Hannah Arendt in de Groene Amsterdammer van 12-05-2016)

Als ik me niet vergis bevinden wij ons nu in de duizelingwekkende ontmanteling van de parlementaire democratie in Nederland en andere Europese landen! En we zitten er bij en kijken er naar. Hanna Arendt had het over de ‘Banaliteit van het Kwaad’. Dat wil zeggen dat ieder mens is te vervormen tot structurele uitvoerders van de meest gruwelijke dingen. Het is niet zo dat er een monster (een ‘Eichmann’) in ieder van ons schuil gaat, maar ieder van ons is wel zo te beïnvloeden, te vervormen dat hij een monster wordt. Je kunt alleen jezelf daar tegen afschermen!

Voorbeelden van ‘banaal kwaad’ te over. Neem het probleem van deze tijd: het probleem van de vluchtelingen. In Europa noch in Nederland zijn ‘vreemdelingen’ welkom. Wellicht in het Duitsland van Merkel even nog wel, maar verder absoluut niet! (En Merkel wordt door de ‘christenen’ van Beieren (CSU) en Nederland (CDA, Buma) krachteloos gemaakt. In sommige landen worden er maar een beperkt aantal toegelaten, in sommige landen helemaal niemand (Oost-Europa). En overal laat de opvang te wensen over. Soms worden deze berooide mensen met agressieve vijandigheid bejegend.
Het is van alle tijden, dat er vluchtelingen naar Nederland kwamen. Ze werden meestal met ongepaste tegenzin ‘opgevangen’. Bij voorbeeld de Spaanse en Portugese joden die in de 17e eeuw naar Holland vluchtten voor de (RK) inquisitie. Of de (1.000.000) Belgen die in 1914 naar Nederland vluchtten voor de ellende van de 1e wereldoorlog. Of de joden uit Duitsland en verder die vlak voor de 2e wereldoorlog ons land probeerden te bereiken. Ook toen had je mensensmokkelaars die er aan hebben verdiend. Werkelijk niet te bevatten dat dat kon in een rijk land gebaseerd op de ‘Joods-Christelijke’ cultuur. Dit land is ons land?

Als wij grenzen (blijven) trekken om onze naties, ter bescherming van de ‘eigen’ onderdanen of om te behouden wat we hebben, geven we een migrant geen enkele kans (Recht) om te ontkomen aan ellende en te worden opgenomen in ‘onze’ gemeenschap. Dat beslissen wij, want wij hebben de macht mensen tegen te houden. Nationalisme is weer populair, en dankzij dat nationalisme ligt totalitarisme op de loer. Waar de dictatuur van de staat regeert en alles ondergeschikt wordt gemaakt aan de ideeën van de staat.
Je hoeft geen negentig jaar oud te zijn om te weten dat dat eerder gebeurde. In de dertiger jaren (van de twintigste eeuw) vond de duizelingwekkende ontmanteling van de parlementaire democratie in Duitsland plaats met onder meer Jodenvervolging en de tweede wereldoorlog tot gevolg: Europa stortte (zichzelf) in de afgrond. En als ik me niet vergis gebeurt dat weer. De opkomst van totalitaire ideologieën en uitingen van (tribaal) nationalisme gebeurt ook nu weer. De massa wordt opgezweept en mensen die wat meer nadenken worden net als toen verleid tot het wegdrukken van ‘de vreemdeling’. Men is kennelijk nog steeds op zoek naar iets wat verloren is gegaan, de stabiele staat met een sociale structuur waarin men zijn plaats weet. Met als gevolg een politieke orde gebaseerd op UITSLUITING of zelfs VERNIETIGING van anderen. Totalitarisme brengt zogenaamd rust en orde via het recht van de sterkste (of de eigen groep). Dat gebeurt niet ‘overnight’ maar wel in een duizelingwekkend tempo. Wel binnen een generatie. En wij zitten er bij en kijken er naar. En voor je het weet hebben Wilders, Le Pen in Frankrijk, De Wever in België, de FPO in Oostenrijk, Orban in Hongarije, Lokke in Denemarken, Netanyahu in Israel, of Erdogan in Turkije (en Trump in Amerika) alle macht (totaal). En nog verwarrender: zelfs Rutte en Samson (en Buma) doen in hun beleid en retoriek nauwelijks onder voor het totalitarisme van boven genoemde inspelers op de angst van mensen. Angst die ze zelf oproepen en aanwakkeren in hun praatjes.
Er moet wat veranderen in Nederland en in Europa! We moeten iets doen! Want het geblaat van deze demagogen gaat ten koste van de Rechten van de Mens. Vrijwel geen enkele asielzoeker, vluchteling, stateloze of genaturaliseerde burger kan nog serieus beroep doen op de Rechten van de Mens. Die kans wordt hem ontnomen door Oorspronkelijke Bewoners, Mensen met de Oudste Rechten, Nationalisten, Mensen met de Juiste Religie of Politieke Voorkeur. Door demagogen als Wilders, De Wever, Le Pen, Erdogan of Netanyahu. Natuurlijk heeft een migrant ook verantwoordelijkheden. Maar dikwijls wordt hij niet in staat gesteld die te nemen. Migranten worden machteloos gemaakt ook in Nederland en zijn verstoken van de bescherming die ze volgens talloze verdragen zouden moeten genieten. Ook Nederland geeft jaar in jaar uit miskende mensen (in derde wereldlanden, migranten, vluchtelingen, asielzoekers of allochtonen) geen enkele kans gegeven aanspraak te maken op die Rechten van de Mens. Veel te gemakkelijk wijzen wij (Nederland) naar Rusland of Turkije of naar andere landen, waar het heel erg is. Dat is ook zo. Maar hier is het helaas niet veel beter! Asielzoekers worden jaren opgesloten in AZC’s, waar ze niets mogen: niet werken, niet studeren. Allochtone jongeren worden al jaren gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en krijgen nog een trap na “omdat ze van onze welvaart profiteren, waar wij zo hard voor gewerkt hebben”. Is het een wonder dat velen wanhopig en uitzichtloos ten einde raad naar ultieme vluchtwegen zoeken (suïcide, criminaliteit)? En nog erger: die demagogen en hun volgelingen roepen al dat dat gemekker over die mensenrechten maar eens op moet houden.

Er zijn wel honderd verschillende Rechten van de Mens al sinds de zeventiende eeuw opgesteld. Men kan ze indelen in soorten: de klassieke, de sociale en de collectieve grondrechten. De klassieke: hebben het over zaken als vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, recht op leven zonder totalitaire dwang (marteling). De sociale: over de eerste levensbehoeften als recht op voedsel, inkomen, onderdak en scholing. En de collectieve rechten gelden voor gemeenschappen of landen: recht op eigen beheer van grondstoffen en op een eerlijke verdeling van de welvaart.
De PVV lapt deze Rechten overduidelijk en onverbiddelijk aan zijn laars.

Maar ga voor u zelf na wat uw eigen standpunt is en wat het standpunt is van uw eigen partij of  kerkgenootschap of religieuze groepering?! Doe iets. Nederland wordt verziekt door demagogen en angstzaaiers. En de echte christenen en moslims hoor je niet. De demagogen beroepen zich te dikwijls op ‘god’ of ‘allah’, maar trap daar niet in, kom in verzet, laat wat van u horen (in uw eigen omgeving! Het kwaad kan normale mensen corrumperen en vervormen tot monsters.

Ronald