Gay Krant-stichting inventariseert gemeenten die geen 'weigerambtenaren' wensen aan te stellen

Verder vraagt de Stichting Vrienden van de Gay Krant leden van gemeenteraden in heel Nederland hun medewerking om ervoor te zorgen dat ook hun gemeente zich aansluit bij de 20 gemeenten die dit op dit moment al officieel deden. Een actuele motie uit Nijmegen kan hierbij als voorbeeld dienen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRIEF AAN RAADSLEDEN

GAY KRANT-STICHTING UW VRAAGT MEDEWERKING

BEST, 28 februari – De Stichting vrienden van de Gay Krant, de organisatie die aan de wieg stond van de openstelling van het burgerlijk huwelijk, gaat op de website www.gk.nl de namen van gemeenten bijhouden die geen weigerambte-naren wensen aan te stellen. Dat zijn er inmiddels minimaal veertien. De stichting vraagt uw medewerking om ervoor te zorgen dat ook uw gemeente zich daarbij aansluit.Stichting-voorzitter Henk Krol: “Wij maken ons zorgen over datgene wat hierover in het regeerakkoord is opgenomen. PvdA en ChristenUnie geven er elk een eigen uitleg aan en alleen dat al maakt dat onze stichting alert zal zijn op de ontwikkelingen. Een trouwambtenaar mág zijn taak immers niet weigeren: het enige dat hij dient te doen is vast te stellen dat er geen huwelijksbezwaren zijn en dan namens de overheid de trouwakte tekenen. Dát zou geen ambtenaar moeten kunnen weigeren, los van de ceremonie die er vaak omheen wordt gehouden. Ambtenaren die zich niet aan de wet houden, kun je immers niet tolereren. Daar zou een verkeerd signaal vanuit gaan. Stel je voor dat een trouwambtenaar zou weigeren een moslimpaar te trouwen. Het land zou te klein zijn.”“Veel gemeenten hebben het initiatief van Amsterdam inmiddels al gevolgd en namen het besluit geen weigerambtenaren aan te stellen. Wij willen voor paren met trouwplannen inzichtelijk maken welke gemeenten dat zijn.”De stichting heeft op www.gk.nl een up-to-date lijst van alle gemeenten die hebben besloten geen weigerambtenaren aan te stellen en die de regering oproepen de betrokken passage in het regeerakkoord te schrappen. U kunt ook hier klikken.In 1985 nam de Stichting vrienden van de Gay Krant het initiatief om openstelling van het burgerlijk huwelijk voor homo- en lesbienneparen te realiseren. Na een jarenlange strijd werd het huwelijk in 2001 opengesteld. De erfenis van deze strijd, een schuld van meer dan 400.000 euro, weerhoudt de Stichting er niet van opnieuw in actie te komen.Bijgevoegd is een voorbeeld-motie zoals jurist mr. Jeroen Bijl die heeft samengesteld voor de gemeenteraad van Nijmegen. Mogen wij ook op uw steun rekenen?Met vriendelijke groetHenk Krol, voorzitter------------------------------------------------------------------------------Bijlage: Motie 'Ambtenaren met gewetensbezwaren' uit NijmegenActuele motie: Ambtenaren met gewetensbezwaren1e indiener: D.J. Bodewes (D66 Nijmegen)

De gemeenteraad van de gemeente Nijmegen, in vergadering bijeen op woensdag 28 februari 2007, overwegende dat:• In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is vastgelegd dat ambtenaren van de burgerlijke stand met principiële bezwaren moeten kunnen weigeren huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht te sluiten;"• In Nederland het homohuwelijk een bij wet bepaald recht is en bij uitstek de overheid in haar voorbeeldfunctie niet de schijn zou moeten wekken dat aan dat recht te tornen is;• Nijmegen een tolerante stad is waar iedereen ongeacht religie, etnische afkomst of seksuele geaardheid zichzelf kan zijn;• Nijmegen graag uitstraalt een roze, homovriendelijke stad te zijn;• De wethouder nota bene in het kader van het actualiseren van de homonota op 9 februari jl. heeft aangegeven dat verbetering van het maatschappelijk klimaat van tolerantie en verdraagzaamheid veel aandacht moet krijgen;• Met de maatregel in het regeerakkoord een precedent voor discriminatie van homo's geschapen wordt;• De functie van ambtenaar van de burgerlijke stand een wetsuitvoerende functie is, die zonder aanzien des persoons moet worden uitgevoerd.

draagt het college op:• Om in de instructies, taakomschrijving en reglementen uitdrukkelijk op te nemen dat een huwelijksambtenaar alle wettige huwelijken dient te voltrekken;• Om de onderschrijving van die taak tot een expliciet deel van vacatures en sollicitatieprocessen te maken, zodat het weigeren of niet accepteren van de bepaling diskwalificerend werkt voor de sollicitant;• Bij het kabinet dit standpunt kenbaar te maken en te pleiten voor het intrekken van de bepaling zoals opgenomen in Hoofdstuk VI, (bepaling 11) van het regeerakkoord.