Gemeentebestuur Vlaardingen acht vestiging bedrijven als Anaconda ongewenst

Dit meldt B&W in een brief aan de Provincie. Zij reageren hiermee op 'de startnotitie voor een terminal voor chemicaliën en minerale olieproducten aan de Kreekweg te Vlaardingen'. "Naar onze mening past een dergelijk bedrijf niet aan deze zijde van de Nieuwe Maas."

Zie ook ons eerdere bericht over Anaconda

Geachte heer, mevrouw,

Sinds 19 mei jongstleden ligt de startnotitie voor een terminal voor chemicaliën en minerale olieproducten aan de Kreekweg te Vlaardingen ter visie. Hierbij treft u onze opmerkingen op de startnotitie aan.

De vestiging van een terminal voor de opslag van chemicaliën en minerale olieproducten vinden wij ongewenst. Wij vrezen dat de komst van dit bedrijf nadelige gevolgen voor de stad zal hebben. Dat geldt zowel voor de bestaande stad, als voor de beoogde ruimtelijke en economische ontwikkeling van vooral de rivierzone. Naar onze mening past een dergelijk bedrijf niet aan deze zijde van de Nieuwe Maas. Daarom vragen wij u om ook als mogelijke alternatieve locatie de linkermaasoever te betrekken.

Het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor kan nadelige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van woningbouw en andere functies in het stationsgebied. Een toename van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, zal vooral in de omgeving van de Marathonweg nadelige gevolgen hebben. In de startnotitie is de veiligheid als gevolg van transport over de weg en rail niet of onvoldoende belicht. Uitgebreid onderzoek naar de gevolgen van het transport van gevaarlijke stoffen in het kader van externe veiligheid dient onderdeel uit te maken van het milieueffectrapport.

Wij verzoeken u met klem bovengenoemde opmerkingen deel van de startnotitie uit te laten maken. Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

de secretaris, R. Jeltema
de burgemeester, mr. T.P.J. Bruinsma