Gemeenteraad houdt A4 thema-avond "Feiten over de A4"

Op donderdag 17 november a.s. wordt een thema-avond voor de gemeenteraad gehouden rond de actuele informatie die op dat ogenblik beschikbaar is met betrekking tot de ontwikkelingen rond de A4 MiddenDelfland (A4 MD).

Doel is de feitelijkheden boven tafel te halen, waarbij het natuurlijk ook om de laatste stand van zaken gaat. Voor Vlaardingse en Schiedamse raadsleden noodzakelijk om hun stellingname en visie op de mogelijke aanleg van de A4 MD te kunnen blijven actualiseren.

IEDEREEN IS WELKOM OP DEZE OPENBARE AVOND DIE AANSTAANDE DONDERDAG IN DE RAADSZAAL ZAL WORDEN GEHOUDEN EN KORT NA 20.00 UUR BEGINT.

 Het programma

Een informatieve DVD (primeur!) over de A4 MD, van het programmabureau IODS, zal als start van de avond nog eens de actuele visie van het programma Integrale Ontwikkeling tussen Schiedam en Vlaardingen ( IODS) neerzetten.

Wethouder Cees Bot, geeft vervolgens zijn visie op de stand van zaken.

Daarna de beurt aan drs K. Kosters, directeur wegen en verkeer Rijkswaterstaat. Hopelijk geeft hij antwoord op de vele vragen die leven.

Vervolgens komt de, in A4 kringen bekende, ingenieur Ben van der Chijs aan het woord. Als nauwlettende volger van de ontwikkelingen maakt hij zich al jaren ongerust of de A4 MD wel een oplossing biedt voor de verkeersproblemen rond de A13. Op onnavolgbare wijze weet hij steeds met nieuwe vragen naar buiten te komen.

Tot slot komt Mr. Marnix Bruggeman een uiteenzetting geven van de strekking van het Besluit luchtkwaliteit en van relevante jurisprudentie, in het bijzonder met betrekking tot wegenprojecten. De vraag: ’in hoeverre de aanleg van de verlengde A4 op het aspect van de luchtkwaliteit een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie en andere opties’ zal hij vanuit juridisch oogpunt belichten. De gemeenteraadsleden hebben van te voren al een aantal vragen ingediend de inleiders zullen deze in eerste instantie meenemen in hun verhaal.

Na de pauze beantwoorden de inleiders de onderlinge en in de pauze gestelde vragen.

De avond wordt voorgezeten door Bert van Nieuwenhuizen, voorzitter commissie Stad.

 De aanleiding

Gebleken is dat waarschijnlijk een aantal specifieke verkeerstechnische problemen in het komende MER-onderzoek een onderwaardering krijgen. Deze en andere onduidelijkheden waren voor GroenLinks reden om, samen met PvdA, SP en Leefbaar Vlaardingen/VV2000, de raad te verzoeken een informatieavond te beleggen.

Vragen, vragen, vragen...

Op 17 november kunnen we wellicht ook wat meer te weten komen over de juridische aspecten rond de problemen die wij hebben met de luchtkwaliteit en wegenbouw in het Rijnmondgebied. Vooralsnog blijft vooral de situatie rond het Kethelplein zorgelijk voor de gezondheid Vlaardingers en Schiedammers.

Daarnaast is het Vlaardingse belang nog eens extra in het geding gekomen omdat Rijkswaterstaat waarschijnlijk opteert voor de variant zonder afritten.Ons ‘Vijfsluizenverhaal’ gaat er dan anders uit zien. Hoe moeten de Norfolk vrachtwagens straks de weg op en af?

In dit kader willen wij duidelijkheid over de nieuwe regels:

• Met betrekking tot tunnelveiligheid. Waardoor kennelijk geen (delen van) invoegstroken en/of toe- en afritten zich meer in de tunnelbuis mogen bevinden.• Met betrekking tot het tunneldak. Dit kan niet alleen niet verlengd worden tot aan de Laan van Bol'Es (een van de opties in Plan Norder), maar zal zelfs al verder benoorden de Laan van Bol'Es moeten ophouden. Niet 300 meter benoorden de Laan van Bol'Es zal zich dan de tunnelmond bevinden, maar 700 meter(!) benoorden de Laan van Bol'Es! Met alle luchtkwaliteitgevolgen midden in het stedelijk gebied van dien. Een verder in zuidelijke richting doorlopend tunneldak zou alleen mogelijk zijn indien afgezien zou worden van nieuwe toe- en afritten benoorden het Kethelplein. In dat geval vormt de A4 dan geen alternatief meer voor sluipverkeer in Midden Delfland.Daarbij is er ook voor al het verkeer van en naar de rechter Maasoever van de Rijnmondregio geen alternatieve route meer voor de A13. Bovendien zal er dan zeker fors extra verkeer te verwachten zijn bínnen Vlaardingen en Schiedam.

Ook Schiedammers maken zich nog steeds ongerust.

Dit blijkt o.a. uit het verslag van een spreekbeurt van John van Gestel (Sobo en lid Klankbordgroep IODS). Hij sprak op 7 november jl. namens voor- en tegenstanders; daarbij vroeg hij zich af of:

• de A4 de beste oplossing is voor de verkeersproblemen in deze regio?• Schiedam bereikbaar blijft en er geen verkeersinfarct in onze regio ontstaat?• hoe de luchtkwaliteit in Schiedam er uit gaat zien na de aanleg van de A4 MD?• hoe het staat met de mogelijke sloop van woningen en de Schiedamse plannen tot herstructurering?

Kortom, vragen te over die, vanuit het Vlaardingse gemeenteraadsstandpunt “we willen de A4 MD niet zien, horen en ruiken”, ruimschoots aan de orde zijn.

Ook voor gemeenteraadsleden die dit standpunt niet of gedeeltelijk delen speelt natuurlijk of we alleen de lasten en niet de lusten krijgen bij een mogelijke aanleg van de A4 MD.